RPO WD

 

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Dolnośląskiego na lata 2007-2013.

 

Specjalistyczny Szpital im. dra Alfreda Sokołowskiego w Wałbrzychu realizuje obecnie następujące projekty :

1. Termomodernizacja budynków oraz budowa kolektorów słonecznych na budynkach Specjalistycznego Szpitala im. dra A. Sokołowskiego przy ul. Batorego i ul. Sokołowskiego w Wałbrzychu.

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Dolnośląskiego na lata 2007-2013.

Nr wniosku : WND-RPDS.05.04.00-02-006/13

Data rozpoczęcia realizacji projektu: 09/08/2011

Data rozpoczęcia rzeczowego realizacji projektu 23/12/2013

Data zakończnia rzeczowego realizacji projektu 15/12/2014

Data zakończenia finansowego realizacji projektu 28/12/2014

 

Wydatki kwalifikowalne 6 257 554,36

Poziom dofinansowania 84,56%

Kwota dofinansowania  5 291 387,97

Inwestycja polega na termomodernizacji budynku nr 1, termomodernizacji dachu budynku oddziałów dziecięcych przy ul. Batorego,  budowie instalacji solarnej wspomagającej działanie systemu ciepłej wody użytkowej na budynkach przy ul. Batorego i przy ul. Sokołowskiego oraz termomodernizacji kotłowni wraz z jej wyposażeniem mieszczącej się przy ul. Batorego.


Celem ogólnym projektu jest poprawa stanu środowiska naturalnego, poprawa jakości powietrza na terenie Wałbrzycha.

Wśród celów szczegółowych wymienić należy:

- ochrona środowiska naturalnego poprzez zmniejszenie emisji zanieczyszczeń do powietrza;

- poprawa stanu zdrowia mieszkańców województwa;

- poprawa efektywności zagospodarowania środków na opiekę zdrowotna;

- zwiększenie wykorzystania energii ze źródeł odnawialnych.


 

 

 

2.,,Utworzenie Centrum Pulmonologicznego dla Górników w Specjalistycznym Szpitalu im. dra Alfreda Sokołowskiego w Wałbrzychu".

W ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Dolnośląskiego na lata 2007-2013 powyższy projekt zostanie zrealizowany dzięki współfinansowaniu przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz wkład krajowy publiczny.   Powyższy projekt został zaakceptowany przez Zarząd Województwa Dolnośląskiego, pełniący rolę Instytucji Zarządzającej RPO WD, dzięki czemu nasza placówka podpisała umowę o dofinansowanie projektu 11 sierpnia 2011 roku w wysokości  8 463 015,38 PLN.

Nr wniosku : WND-RPDS.08.01.00-02-007/11

 

 

Utworzenie Centrum Pulmonologicznego dla Górników w Specjalistycznym Szpitalu

im. dra A. Sokołowskiego w Wałbrzychu

 

Projekt realizowany w latach 2011-2013

Całkowita wartość inwestycji: 27 805 359,65 PLN

Poziom dofinansowania - 85%

 

Cele projektu:

- poprawa stanu zdrowia mieszkańców regionu wałbrzyskiego, w tym w szczególności osób, których dotknęły choroby zawodowe (górnicy);

- utrzymanie liczby osób aktywnych zawodowo;

- zapewnienie odpowiedniej jakości leczenia pulmonologicznego w regionie

Projekt polega na zaprojektowaniu, budowie i wyposażeniu Centrum Pulmonologicznego dla Górników w Specjalistycznym Szpitalu im. dra A. Sokołowskiego w Wałbrzychu i jest odpowiedzią na zapotrzebowanie mieszkańców regionu wałbrzyskiego na nowoczesne i skuteczne leczenie pulmonologiczne.

 

 

Opis projektowanego zakresu przedsięwzięcia:

Budynek Centrum Pulmonologii

Powierzchnia zabudowy -  1634 m²

Liczba kondygnacji - 4

Wysokość -  17,3 m

Powierzchnia użytkowa - 4413 m²

Kubatura - 17652 m³

 

Projektowany budynek posiadać będzie cztery kondygnacje nadziemne: przyziemie /-1/, parter /0/, I piętro /+1/, II piętro /+2/. Zaprojektowano centralny węzeł komunikacji pionowej z windą osobową i windą szpitalną oraz dwie klatki ewakuacyjne na końcach budynku. Układ budynku jest korytarzowy. W poziomie przyziemia znajdować się będzie apteka szpitalna, zaplecze socjalno-sanitarne dla personelu pracującego w budynku oraz pomieszczenia techniczne. Na poziomie parteru zostały zlokalizowane oddziały: stacja dializ na 28 stanowisk oraz oddział nefrologiczny . Z kolei poziom I i II przeznaczony został na oddział pulmonologiczny, mieszczący 75 łóżek (54 łóżka na I piętrze, z podziałem na dwa odcinki pielęgniarskie oraz 21 łóżek na II piętrze obiektu, gdzie została również usytuowana część zabiegowo diagnostyczna oddziału - spirometria, bronchoskopia, pokój inhalacji oraz sala gimnastyczna).

Nowe Centrum Pulmonologiczne przeznaczone będzie do udzielania świadczeń z zakresu diagnostyki i leczenia chorób płuc. Będzie to również najnowocześniejszy ośrodek na terenie Dolnego Śląska, szczególnie w regionie wałbrzyskim.

 


 

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego  w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Dolnośląskiego  na lata 2007-2013.

W dniu 06.08.2009 r. podpisano  z Urzędem Marszałkowskim umowę o dofinansowanie projektu „Modernizacja budynków 3,7,14 Specjalistycznego Szpitala im. A. Sokołowskiego w Wałbrzychu z przeznaczeniem na Ośrodek Psychiatrii" opiewającą na całkowitą wartość 12 831 100,99 zł.  Kwota dofinansowania została ustalona na poziomie 4 831 522, 74. Realizacji projektu rozpoczęła się  już 29 lutego 2008 r.

 

Do dnia 30.11.2009 r. zamknięte zostały 4 etapy projektu, tj.:

- dokumentacja projektowa,

- I etap budowy,

- II etap budowy

- termomodernizacja budynków.

 

W trakcie realizacji znajdują się kolejne 4 etapy, tj.:

- zakup wyposażenia medycznego

- zakup wyposażenia niemedycznego

- audyt zewnętrzny

- promocja.

 

BEZPŁATNE BADANIA MAMMOGRAFICZNE

Zapraszamy Panie w wieku od 50 do 69 roku życiaKontakt

Specjalistyczny Szpital im. dr Alfreda Sokołowskiego
  • Ul. Sokołowskiego 4
  • 58-309 Wałbrzych
  • Centrala telefoniczna: 74 64 89 742
  • Rejestracja do poradni: 74 64 89 679
  • Sekretariat dyrektora: 74 64 89 600

Newsletter

/rpo-wd