Skierowania

ROZPORZĽDZENIE MINISTRA ZDROWIA1 z dnia 26 września 2005 r. w sprawie kryteriów medycznych, jakimi powinni kierować się świadczeniodawcy, umieszczając świadczeniobiorców na listach oczekujących na udzielenie świadczenia opieki zdrowotnej

Rozporządzenie Określa:
„przypadek pilny" - jeżeli istnieje konieczność pilnego udzielenia świadczenia ze względu na dynamikę procesu chorobowego i możliwość szybkiego pogorszenia stanu zdrowia lub znaczącego zmniejszenia szans na powrót do zdrowia.
świadczeniobiorcę zakwalifikowanego do kategorii medycznej „przypadek pilny" umieszcza się na liście oczekujących przed świadczeniobiorcami zakwalifikowanymi do kategorii medycznej „przypadek stabilny".


Zagadnienia dot. zasad współpracy jednostek organizacyjnych w systemie opieki zdrowotnej w trakcie diagnozowania i leczenia pacjenta oraz zlecania badań i ich finansowania na stronach NFZ


Nowe zasady szczepienia przeciwko WZW typu B określa KOMUNIKAT GŁÓWNEGO INSPEKTORA SANITARNEGO 24 z dnia 15 marca 2004 r. w sprawie zasad przeprowadzania szczepień ochronnych przeciw chorobom zakaŸnym w 2004 roku  Dz.U.M.Z. z 2004 Nr 2 poz. 24


ROZPORZĽDZENIE MINISTRA ZDROWIA z dnia 10 maja 2003 r. w sprawie limitu cen dla przedmiotów ortopedycznych i środków pomocniczych, o takim samym zastosowaniu, ale różnych cenach - w zakresie którego Narodowy Fundusz Zdrowia finansuje to świadczenie, oraz limitu cen dla napraw przedmiotów ortopedycznych

Załącznik do Rozporządzenia w pliki pdf - dz_u_03_16_786.pdf - 1.41 MBNowe wzory skierowań wg NFZ na rok 2004:

 • Skierowanie do poradni specjalistycznej
  Każdy ubezpieczony może bez skierowania korzystać z porad: ginekologa i położnika, stomatologa, dermatologa, wenerologa, onkologa, okulisty i psychiatry. Skierowania nie są wymagane w przypadku osób chorych na gruŸlicę, zakażonych wirusem HIV, w przypadku inwalidów wojennych oraz osób uzależnionych od alkoholu, środków odurzających i substancji psychoaktywnych - w zakresie lecznictwa odwykowego. W innych przypadkach ubezpieczony może skorzystać z porady specjalisty po uzyskaniu skierowania od lekarza ubezpieczenia zdrowotnego. Może to być lekarz podstawowej opieki zdrowotnej (pierwszego kontaktu) lub inny lekarz specjalista.

 • Skierowanie do pracowni diagnostycznej

 • Skierowanie do laboratorium

 • Skierowanie do szpitala Skierowanie jest ważne 60 dni od daty wystawienia do daty zarejestrowania w Izbie Przyjęć szpitala.
  Ubezpieczony ma prawo do leczenia szpitalnego w każdym szpitalu na terenie kraju, który podpisał umowę z Funduszem, na podstawie skierowania lekarza, lekarza stomatologa lub felczera, jeżeli cel leczenia nie może być osiągnięty przez leczenie ambulatoryjne. W stanach bezpośredniego zagrożenia życia lub porodu świadczenia zdrowotne udzielane są bez skierowania.

 • Zlecenie na zaopatrzenie w przedmioty ortopedyczne i środki pomocnicze ( pieluchomajtki,pierluchy anatomiczne, sprzęt stomijny, zestawy infuzyjne ( wkłucia) do pomp insulinowych) Zgodnie z obowiązującymi od 1 stycznia zasadami zakupu przedmiotów ortopedycznych, leczniczych środków technicznych i środków pomocniczych, osoby ubiegające się o zniżkę przy ich zakupie, muszą uzyskać w wojewódzkim oddziale NFZ specjalną kartę. Dokument ten wypełnia lekarz wypisujący receptę na dany produkt, a potem potwierdza punkt sprzedaży, w którym dokonano zakupu.
  Karty są wydawane:
  Delegatura NFZ w Wałbrzychu Al. Wyzwolenia 20 tel. 66-43-106
  od poniedziałku do piątku w godz. 8 - 16

 • Skierowanie na rehabilitację

 • Skierowanie na transport sanitarnyUbezpieczeni w NFZ są leczeni bezpłatnie.
Dowodem ubezpieczenia jest każdy dokument potwierdzający, że ubezpieczony płaci składki na ubezpieczenie zdrowotne. np: legitymacja ubezpieczeniowa, legitymacja ubezpieczeniowa dla członków rodziny pracownika, odcinek renty lub emerytury, legitymacja studencka lub uczniowska. Jest nim także zaświadczenie o opłaceniu składek ubezpieczeniowych (pracownicy otrzymają je w zakładzie pracy, emeryci i renciści w ZUS, rolnicy w KRUS, bezrobotni w rejonowych urzędach pracy, korzystający ze świadczeń z pomocy społecznej w ośrodkach pomocy społecznej). Dla osób opłacających samodzielnie składkę dowodem ubezpieczenia jest umowa z kasą i dowód opłaty składki.
Osoby nieubezpieczone w NFZ mogą korzystać z usług szpital odpłatnie.
W razie wątpliwości odwiedŸ przyjazną stronę informacyjną administracji rządowej lub NFZ.

 

BEZPŁATNE BADANIA MAMMOGRAFICZNE

Zapraszamy Panie w wieku od 50 do 69 roku życiaKontakt

Specjalistyczny Szpital im. dr Alfreda Sokołowskiego
 • Ul. Sokołowskiego 4
 • 58-309 Wałbrzych
 • Centrala telefoniczna: 74 64 89 742
 • Rejestracja do poradni: 74 64 89 679
 • Sekretariat dyrektora: 74 64 89 600

Newsletter

/skierowania