Przetargi pisemne

02.05.2016

Przetarg pisemny na sprzedaż pojazdu osobowego (busa) Mercedes Vito 115 CDI oraz pojazdów sanitarnych (karetki) - dwa Mercedesy Benz 313 CDI oraz dwa Volkswageny LT-35

Ogłoszenie

Regulamin + umowa

Wynik

 

REGULAMIN SPRZEDAŻY POJAZDÓW SZPITALNYCH

OGŁOSZENIE

REGULAMIN

WYNIK

 

 

Wałbrzych 13.01.2014 r.

Ogłoszenie o przetargu pisemnym

Specjalistyczny Szpital im. dra Alfreda Sokołowskiego ul. Sokołowskiego 4, 58-309 Wałbrzych, tel. 074, 64-89-600, fax 074, 64-89-746, informuje o przetargu pisemnym na sprzedaż pojazdu osobowego (busa) Mercedes Vito 111 CDI.

Cena wywoławcza pojazdu – 11 350,00 zł (słownie: jedenaście tysięcy trzysta pięćdziesiąt zł)

Samochód będący przedmiotem przetargu można obejrzeć w terminie od 14.01.2014 r. do 28.01.2014 r. na parkingu samochodowym, znajdującym się przy siedzibie Specjalistycznego Szpitala im. Alfreda Sokołowskiego w Wałbrzychu, ul. Sokołowskiego 4.

Wadium w przetargu – 570,00 zł (słownie: pięćset siedemdziesiąt zł)

Konto bankowe: Kredyt Bank S.A. o/Wałbrzych 36 1500 1764 1217 6005 2413 0000.

Termin wnoszenia wadium upływa wraz z upływem terminu składania ofert.

Wadium wnosi się w pieniądzu. Wadium złożone przez Oferentów, których oferty nie zostały wybrane lub zostały odrzucone, zwraca się w terminie 7 dni, odpowiednio od dnia dokonania wyboru lub odrzucenia oferty. Wadium złożone przez nabywcę zalicza się na poczet ceny zakupu. Wadium przepada na rzecz sprzedającego, jeżeli uczestnik przetargu, który wygrał, uchyli się od zawarcia umowy sprzedaży.

Regulamin przetargu oraz wzór umowy dostępny jest w siedzibie Specjalistycznego Szpitala im. dra Alfreda Sokołowskiego w Dziale Zamówień Publicznych i Zaopatrzenia oraz na stronie internetowej Specjalistycznego Szpitala im. dra A. Sokołowskiego w Wałbrzychu – www.zdrowie.walbrzych.pl.

Oferty należy składać w siedzibie Ogłaszającego w Dziale Zamówień Publicznych i Zaopatrzenia, w terminie do 29.01.2014 r. do godz. 10.00.

Oferta złożona w toku przetargu powinna zawierać:

a/ imię, nazwisko i adres lub nazwę (firmę) i siedzibę Oferenta; telefon kontaktowy, adres

elektroniczny;

b/ oferowaną cenę i warunki jej zapłaty;

c/ oświadczenie Oferenta, że zapoznał się ze stanem przedmiotu przetargu lub że ponosi

odpowiedzialność za skutki wynikające z rezygnacji z oględzin;

d/ oświadczenie Oferenta, że w razie wyboru jego oferty zobowiązuje się on do zwrotu na rzecz Organizatora przetargu niewykorzystanej do dnia sprzedaży części składki OC w terminie płatności ceny nabycia pojazdu, a także wyrażenie zgody na dopisanie jej wartości do rachunku sprzedaży.

Otwarcie ofert jest jawne i nastąpi w dniu 29.01.2014 r. o godz. 10.15. w sali konferencyjnej Specjalistycznego Szpitala im. dra Alfreda Sokołowskiego w Wałbrzychu przy ul. Sokołowskiego 4.

Komisja przetargowa odrzuca ofertę, jeżeli:

a/ została złożona po wyznaczonym terminie, w niewłaściwym miejscu lub przez Oferenta, który nie wniósł wadium;

b/ nie zawiera danych i dokumentów, o których mowa w par.6 ust.1 Regulaminu lub są one niekompletne, nieczytelne lub budzą inną wątpliwość, zaś złożenie wyjaśnień mogłoby prowadzić do uznania jej za nową ofertę.

O odrzuceniu oferty komisja przetargowa zawiadamia niezwłocznie Oferenta.

Termin związania ofertą określa się na 14 dni od dnia otwarcia ofert.

Umowa sprzedaży samochodu zostanie zawarta w terminie do 5 dni roboczych, licząc od dnia wyboru najkorzystniejszej oferty.

Organizatorowi przetargu przysługuje prawo zamknięcia przetargu bez wybrania którejkolwiek z ofert, bez podania przyczyn.

Osoba upoważniona do kontaktu w sprawie sprzedaży samochodu – Mirosław Szymański, Inspektor, tel.74,6489726.

 

REGULAMIN

WYNIK


 

Wałbrzych 30.10.2013 r.

WYNIK PRZETARGU

Dotyczy: przetarg na dzierżawę pomieszczenia z przeznaczeniem na prowadzenie ogólnodostępnego bufetu o powierzchni 88,22 m2, zlokalizowanego w budynku „A” Specjalistycznego Szpitala im. dra A. Sokołowskiego w Wałbrzychu”.

Specjalistyczny Szpital im. dra A. Sokołowskiego w Wałbrzychu informuje, iż umowa na dzierżawę pomieszczenia z przeznaczeniem na prowadzenie ogólnodostępnego bufetu o powierzchni 88,22 m2, zlokalizowanego w budynku „A” Specjalistycznego Szpitala im. dra A. Sokołowskiego w Wałbrzychu” zawarta zostanie z Oferentem Sklep „TOKI” Robert Tokarski ul. Niegolewskiego 24, 58-303 Wałbrzych - czynsz miesięczny netto za 1m2 przedmiotu dzierżawy 17,00 zł zgodnie ze stawką wylicytowaną przez w/w Oferenta.

Wynik przetargu 

 

 

Ogłoszenie o przetargu

Specjalistyczny Szpital im. dra Alfreda Sokołowskiego ul. Sokołowskiego 4, 58-309 Wałbrzych, tel. 074, 64-89-600, fax 074, 64-89-746, informuje o przetargu na dzierżawę pomieszczenia z przeznaczeniem na prowadzenie ogólnodostępnego bufetu o powierzchni 88,22 m2, zlokalizowanego w budynku „A” Specjalistycznego Szpitala im. dra A. Sokołowskiego w Wałbrzychu”.

Przedmiot dzierżawy winien być wykorzystany wyłącznie do prowadzenia działalności żywieniowej

Bufet należy prowadzić zgodnie z systemem HACCP i aktualnie obowiązującymi przepisami dotyczącymi żywienia zbiorowego.

Wywoławczy miesięczny czynsz netto za 1 m2 przedmiotu dzierżawy wynosi 11,00 zł (słownie: jedenaście złotych).

Wadium w przetargu – 2 500,00 zł (słownie: dwa tysiące pięćset zł)

Konto bankowe: Kredyt Bank S.A. o/Wałbrzych 36 1500 1764 1217 6005 2413 0000.

Termin wnoszenia wadium upływa wraz z upływem terminu składania ofert.

Regulamin przetargu oraz wzór umowy dostępny jest w siedzibie Specjalistycznego Szpitala im. dra Alfreda Sokołowskiego w Dziale Zamówień Publicznych i Zaopatrzenia. Kontakt: mgr Agnieszka Rudzka, tel. 74,6489700, fax 74,6489700, agnieszka.rudzka@zdrowie.walbrzych.pl oraz na stronie internetowej Specjalistycznego Szpitala im. dra A. Sokołowskiego w Wałbrzychu – www.zdrowie.walbrzych.pl.

Oferty należy składać w siedzibie Specjalistycznego Szpitala im. dra A. Sokołowskiego w Wałbrzychu w Dziale Zamówień Publicznych i Zaopatrzenia, w terminie do 29.10.2013 r. do godz. 10.00.

Otwarcie ofert jest jawne i nastąpi w dniu 29.10.2013 r. o godz. 10.15. w sali konferencyjnej Specjalistycznego Szpitala im. dra Alfreda Sokołowskiego w Wałbrzychu.

Regulamin bufet dzierżawa


BEZPŁATNE BADANIA MAMMOGRAFICZNE

Zapraszamy Panie w wieku od 50 do 69 roku życiaKontakt

Specjalistyczny Szpital im. dr Alfreda Sokołowskiego
  • Ul. Sokołowskiego 4
  • 58-309 Wałbrzych
  • Centrala telefoniczna: 74 64 89 742
  • Rejestracja do poradni: 74 64 89 679
  • Sekretariat dyrektora: 74 64 89 600

Newsletter

/przetargi-pisemne