Umowy z wolnej reki

 

W dniu 14.03.2016 r. została zawarta umowa w trybie „z wolnej ręki” Zp/21/WR-1/16 na „Dostawy leków do leczenia WZW typu C”.
Wartość umowy wynosi netto166 536,81 zł (słownie: sto sześćdziesiąt sześć tysięcy pięćset trzydzieści sześć zł osiemdziesiąt jeden gr) + podatek VAT t.j.brutto 179 859,75 zł (słownie: sto siedemdziesiąt dziewięć tysięcy osiemset pięćdziesiąt dziewięć zł siedemdziesiąt pięć gr).
Umowę zawarto na podstawieart. art. 66 w związku z art. 67 ust.1 pkt7 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych(Dz. U. z 2015 r. poz. 2164).
Powody zastosowania trybu innego niż przetarg nieograniczony lub przetarg ograniczony:zamówienie uzupełniające do postępowania Zp/1/PN-1/16 na „Dostawy leków do leczenia WZW typu C”.
Wykonawca: AbbVie Sp. z o.o. ul. Ul. Postepu 21 b, 02-676 Warszawa.

 


 

W dniu 09.10.2015 r. została zawarta umowa w trybie „z wolnej ręki” Zp/67/WR-2/15 na „Podłączenie do tzw. regionu DEZ2 dodatkowych szpitali””.

W trakcie negocjacji ustalono iż łączna wartość wynagrodzenia Wykonawcy z tytułu prawidłowego wykonania niniejszej umowy wynosi netto: 178 600,00 zł (słownie: sto siedemdziesiąt osiem tysięcy sześćset zł) plus obowiązująca stawka VAT  23 % tj. 219 678,00 zł (słownie: dwieście dziewiętnaście tysięcy sześćset siedemdziesiąt osiem zł).

Umowę zawarto na podstawie art. 67 ust. 1 pkt  1 ppkt. „b” ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych  (Dz. U. z 2013 r. poz. 907 z późn. zm.).

Powody zastosowania trybu innego niż przetarg nieograniczony lub przetarg ograniczony (uzasadnienie faktyczne i prawne): Zamawiający udziela zamówienia z wolnej ręki w związku z ochroną praw wyłącznych wynikających z odrębnych przepisów. Wykonawca jest autorem rozwiązania DEZ2  - Regionalne archiwum dokumentacji medycznej i posiada nadzór autorski nad wszelkimi modyfikacjami tegoż oprogramowania. W związku z powyższym jest jedynym uprawnionym do rozszerzania możliwości w/w oprogramowania.

Wykonawca: Asseco Poland S.A. ul. Olchowa 14, 35-322 Rzeszów.

 


 

W dniu 03.03.2015 r. została zawarta umowa w trybie „z wolnej ręki” Zp/11/WR-1/15 na „Świadczenie obsługi serwisowej wraz z upgrade1em oprogramowania angiografu z system Allura Xper FD20C, firmy PHILIPS MEDICAL SYSTEM, będącego na wyposażeniu Specjalistycznego Szpitala im. dra Alfreda Sokołowskiego w Wałbrzychu”.

W trakcie negocjacji ustalono iż łączna wartość wynagrodzenia Wykonawcy z tytułu prawidłowego wykonania przedmiotu niniejszej umowy wynosi netto: 600.000,00 zł (słownie: sześćset tysięcy złotych ) plus obowiązująca stawka VAT 23 % tj. 738 000,00 zł (słownie: siedemset trzydzieści osiem tysięcy zł).

Termin obowiązywania umowy – 24 miesiące.

Umowę zawarto na podstawie art. art. 66 w związku z art. 67 ust.1 pkt 1 ppkt „a” ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 907).

Powody zastosowania trybu innego niż przetarg nieograniczony lub przetarg ograniczony (uzasadnienie faktyczne i prawne): Zamawiający udziela zamówienia z wolnej reki ponieważ usługa z przyczyn technicznych o obiektywnym charakterze może być świadczona tylko przez jednego Wykonawcę tj. przez Philips Polska Sp. z o.o. który jest obecnie wyłącznie autoryzowany do wykonywania usług serwisowych i dostawy oryginalnych części zamiennych na terytorium Polski dla rodziny urządzeń kardiologiczno-naczyniowych systemów Allura.

Wykonawca: Philips Polska Sp. z o.o. ul. Al. Jerozolimskie 195 B, 02-222 Warszawa.

 


 

W dniu 23.10.2014 r. została zawarta umowa w trybie „z wolnej ręki” Zp/76/WR-2/14 na „Dostawy produktu leczniczego RITUXIMAB”.

Wartość umowy wynosi netto 201 463,50 zł (słownie: dwieście jeden tysięcy czterysta sześćdziesiąt trzy tysiące pięćdziesiąt gr) + podatek VAT t.j. brutto 217 580,58 zł (słownie: dwieście siedemnaście tysięcy pięćset osiemdziesiąt zł pięćdziesiąt osiem gr).
Umowę zawarto na podstawie art. art. 66 w związku z art. 67 ust.1 pkt 3 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 907 z późn. zm.).
Powody zastosowania trybu innego niż przetarg nieograniczony lub przetarg ograniczony: ze względu na wyjątkową sytuację niewynikającą z przyczyn leżących po stronie Zamawiającego, której nie mógł on przewidzieć wymagane jest natychmiastowe wykonanie zamówienia, a nie można zachować terminów określonych dla innych trybów udzielenia zamówienia.
Wykonawca: Roche Polska Sp. z o.o. ul. Domaniewska 39 B, 02-672 Warszawa

 


 

W dniu 19.07.2013 r. została zawarta umowa w trybie „z wolnej ręki” Zp/60/WR-6/13 na „Świadczenie usług serwisowych aparatury i sprzętu medycznego producenta OLYMPUS, będącego na wyposażeniu Specjalistycznego Szpitala im. dra Alfreda Sokołowskiego w Wałbrzychu”.

Roboczogodzina wynosi 180,00 zł netto + VAT (na potrzeby działań diagnostycznych).

Dojazd jednorazowy wynosi 250,00 netto + VAT.

Wartość umowy obejmująca koszty przeglądów technicznych w okresie 36 miesięcy wynosi: netto 116.977,48 zł (słownie : sto szesnaście tysięcy, dziewięćset siedemdziesiąt siedem zł, czterdzieści osiem gr) + podatek VAT t.j. brutto 143.882,30 zł (słownie : sto czterdzieści trzy tysiące, osiemset osiemdziesiąt dwa zł, trzydzieści gr).

Umowę zawarto na podstawie art. art. 66 w związku z art. 67 ust.1 pkt 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2010 r. Nr 113 poz. 759).

Powody zastosowania trybu innego niż przetarg nieograniczony lub przetarg ograniczony (uzasadnienie faktyczne i prawne): w prowadzonych kolejno dwóch postępowaniach w trybie przetargów nieograniczonych Zp/45/PN-40/13 oraz Zp/53/PN-48/13 nie zostały złożone żadne oferty na świadczenie usług serwisowych aparatury i sprzętu medycznego producenta OLYMPUS, będącego na wyposażeniu Specjalistycznego Szpitala im. dra Alfreda Sokołowskiego w Wałbrzychu..

 

Wykonawca: OLYMPUS Polska Sp. z o.o. ul. Suwak 3, 02-676 Warszawa.


 

 


 

W dniu 10.04.2013 r. została zawarta umowa w trybie „z wolnej ręki” Zp/12/WR-4/13 na „Świadczenie w okresie 36 miesięcy usług serwisowych aparatury rentgenowskiej producenta GE Medical Systems/GE Healthcare będącego na wyposażeniu Specjalistycznego Szpitala im. dra A. Sokołowskiego w Wałbrzychu”.

Cena 1 roboczogodziny wynosi 388,00 zł netto + podatek VAT w obowiązującej wysokości tj. 477,24 zł brutto (słownie: czterysta siedemdziesiąt siedem zł dwadzieścia cztery gr).

Cena za jednorazowy dojazd wynosi 675,00 zł netto + podatek VAT w obowiązującej wysokości tj. 830,25 zł brutto (słownie: osiemset trzydzieści zł dwadzieścia pięć gr).

 

Umowę zawarto na podstawie art. art. 66 w związku z art. 67 ust.1 pkt 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2010 r. Nr 113 poz. 759).

Powody zastosowania trybu innego niż przetarg nieograniczony lub przetarg ograniczony (uzasadnienie faktyczne i prawne): w prowadzonych kolejno dwóch postępowaniach w trybie przetargów nieograniczonych Zp/101/PN-91/12 oraz Zp/1/PN-1/13 nie zostały złożone żadne oferty na świadczenie u

BEZPŁATNE BADANIA MAMMOGRAFICZNE

Zapraszamy Panie w wieku od 50 do 69 roku życiaKontakt

Specjalistyczny Szpital im. dr Alfreda Sokołowskiego
  • Ul. Sokołowskiego 4
  • 58-309 Wałbrzych
  • Centrala telefoniczna: 74 64 89 742
  • Rejestracja do poradni: 74 64 89 679
  • Sekretariat dyrektora: 74 64 89 600

Newsletter

/umowy-z-wolnej-reki