Przetargi

Co możecie dla nas zrobić

Przetarg nieograniczony na śwadczenie usługi przewozu osób dializowanych. CPV:60.11.33.00-6. (2008-01-10)

Skrócony opis:

Przetarg nieograniczony powyej 14.000 EUR. Podstawa prawna: postpowanie prowadzone jest zgodnie z ustaw z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamwie publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2006 r. Nr 164 poz. 1163 z pn. zm.) Nr referencyjny nadany przez Zamawiajcego: ZP/PN/01/08. Termin zwizania z ofert; 30 dni. OGOSZENIE O ZAMWIENIU ZOSTAO ZAMIESZCZONE W BIULETYNIE ZAMWIE PUBLICZNYCH W DNIU 10.01.2008 R.

Specyfikacja

30,00 pln - ZA ZALICZENIEM POCZTOWYM lub w siedzibie Zamawiajcego - Zamwienia Publiczne

szczególy

Przetarg nieograniczony na świadczenie usługi pralniczej. CPV: 93.10.00.00-9, 93.11.00.00-2. (2007-12-28)

Skrócony opis:

Przetarg nieograniczony powyej 14.000 EUR. Podstawa prawna: postepowanie prowadzone jest zgodnie z ustaw Prawo Zamwie Publicznych (tekst jednolity: Dz.U. z 2006 r. Nr 64 poz. 1163). Nr referencyjny nadany przez Zamawiajcego Zp/26/07/ Termin zwizania z ofert: 30 dni. OGOSZENIE O ZAMWIENIU ZOSTAO ZAMIESZCZONE W BIULETYNIE ZAMWIE PUBLICZNYCH W DNIU 28.12.2007 R.

Specyfikacja

30,00 pln za zaliczeniem pocztowym lub w siedzibie Zamawiajcego - Zamwienia Publiczne od pon. do ptk. 7.00-14.30.

szczególy

Przetarg nieograniczony na dostawy sprzętu komputerowego - 2 serwerów, 25 szt. komputerów stacjonarnych, 1 szt. komputera przenośnego. Podstawa prawna: postepowanie prowadzone jest zgodnie z ustawą Prawo Zamówień Publicznych (tekst jednolity: Dz.U. z 2006 r. Nr 64 poz. 1163) (2007-11-16)

Skrócony opis:

Przetarg nieograniczony powyej 14.000 Eur. CPV: 30.26.10.00.6, 30.21.30.00-5, 30.21.31.00-6. Zamawiajcy nie dopuszcza skadania ofert niepenych w pakiecie. Zamawiajcy nie przewiduje zawarcia umowy ramowej. Zamawiajcy nie dopuszcza skadania ofert wariantowych. Zamawiajcy nie dopuszcza porozumiewania si drog elektroniczn. Zamawiajcy nie przewiduje rozliczenia w walutach obcych. Zamawiajcy nie przewiduje aukcji elektronicznej. Zamawiajcy nie przewiduje zwrotu kosztw udziau w postpowaniu z wyjtkiem przypadku opisanym w art.93 ust. 4 ustawy Pzp. O zamwienie mog ubiega si Wykonawcy, ktrzy: - speniaj wymogi art. 22 ust. 1 Pzp, - nie podlegaj wykluczeniu z postpowania na podstawie art. 24 Pzp, - akceptuj wzr umowy i w razie wygrania przetargu podpisz go bez zastrzee, - akceptuj SIWZ, - dostarcz urzdzenia w terminie do 3 tygodni od daty zawarcia umowy, - zapewniaj udzielenie gwarancji na dostarczony sprzt : a) pakiet nr 1 - na okres minimum 36 miesicy od daty podpisania protokou odbioru przedmiotu umowy przez Zamawiajcego, b) pakiet nr 2 - na okres minimum 36 miesicy od daty podpisania protokou odbioru przedmiotu umowy przez Zamawiajcego, c) pakiet nr 3 - na okres minimum 24 miesice od daty podpisania protokou odbioru przedmiotu umowy przez Zamawiajcego, -akceptuj termin patnoci minimum 30 dni, liczony od dnia dostarczenia faktury Zamawiajcemu, -posiadaj ubezpieczenie od odpowiedzialnoci cywilnej w zakresie prowadzonej dziaalnoci gospodarczej -posiadaj dowiadczenie w zakresie dostaw bdcych przedmiotem zamwienia -przedo wykaz wykonanych dostaw w okresie ostatnich 3 lat, a jeeli okres prowadzenia dziaalnoci jest krtszy – w tym okresie, z podaniem ich wartoci, przedmiotu, dat wykonania i odbiorcw; ponadto przedo dokumenty potwierdzajce, e te dostawy zostay wykonane naleycie (referencje), -producent sprztu posiada deklaracj zgodnoci CE oraz certyfikat jakoci ISO 9001:2000. Sposb oceny warunkw: - spenienie wymogw art. 22 ust. 1 ustawy Pzp na podstawie owiadcze i dokumentw wymaganych w SIWZ -nie podleganie wykluczeniu z postpowania o udzielenie zamwienia publicznego na podstawie art. 24 Pzp na podstawie owiadcze i dokumentw wymaganych w SIWZ -posiadanie dowiadczenia w zakresie dostaw bdcych przedmiotem zamwienia - przedoenie wykazu wykonanych usug w okresie ostatnich 3 lat, a jeeli okres prowadzenia dziaalnoci jest krtszy – w tym okresie, z podaniem ich wartoci, przedmiotu, dat wykonania i odbiorcw; ponadto przedoenie dokumentw potwierdzajcych, e te dostawy zostay wykonane naleycie (referencje) na podstawie wykazu wiadczonych dostaw potwierdzonych dokumentami potwierdzajcymi ich naleyte wykonanie (referencje) - akceptacja warunkw patnoci, akceptacja SIWZ, zapewnienie terminu dostawy do 3 tygodni od daty zawarcia umowy, zapewnienie okresu gwarancji wymaganego dla danego pakietu na podstawie owiadcze, ktre zawiera wzr oferty – zacznik nr 2 do SIWZ -akceptacja warunkw umowy na podstawie zaparafowanego wzoru umowy stanowicego za. nr 3 do SIWZ oraz owiadczenia o jego bezwarunkowej akceptacji -ubezpieczenie od odpowiedzialnoci cywilnej w zakresie prowadzonej dziaalnoci gospodarczej na podstawie polisy -posiadanie przez producenta sprztu deklaracji zgodnoci CE oraz certyfikatu jakoci ISO 9001:2000 na podstawie dokumentw doczonych do oferty przetargowej. Nr referencyjny nadany przez Zamawiajcego Zp/24/07. Termin zwizania z ofert 30 dni. OGOSZENIE O ZAMOWIENIU ZOSTAO ZAMIESZCZONE W BIULETYNIE ZAMWIE PUBLICZNYCH W DNIU 16.11.2007 R.

Specyfikacja

30,00 PLN

szczególy

Przetarg nieograniczony na świadczenie usługi pralniczej. Podstawa prawna: postepowanie prowadzone jest zgodnie z ustawą z dnia 29.01.2004 r. Prawo Zamówień Publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2006 r. Nr 64 poz. 1163). (2007-10-11)

Skrócony opis:

Przetarg nieograniczony powyej 14.000 EUR. CPV: 93.10.00.00-9, 93.11.00.00-2. Zamawiajcy nie przewiduje zawarcia umowy ramowej. Zamawiajcy nie przewiduje udzielenia zamwie uzupeniajcych . Zamawiajcy nie dopuszcza skadania ofert wariantowych. Zamawiajcy nie dopuszcza skadania ofert czciowych. Zamawiajcy nie dopuszcza porozumiewania si drog elektroniczn. Zamawiajcy nie przewiduje rozliczenia w walutach obcych. Zamawiajcy nie przewiduje aukcji elektronicznej. Zamawiajcy nie przewiduje zwrotu kosztw udziau w postpowaniu z wyjtkiem przypadku opisanym w art.93 ust. 4 Pzp. O zamwienie mog ubiega si Wykonawcy, ktrzy: - speniaj wymogi art. 22 ust. 1 Pzp, - nie podlegaj wykluczeniu z postpowaniana podstawie art. 24 Pzp, - zapewniaj utrzymanie ceny ofertowej przez okres trwania umowy, - akceptuj wzr umowy i w razie wygrania przetargu podpisz go bez zastrzee, - akceptuj SIWZ, - wyraaj zgod na zawarcie umowy na warunkach okrelonych w ofercie, - posiadaj dowiadczenie w zakresie wiadczenia usug bdcych przedmiotem zamwienia - przedoenie wykazu wykonanych usug w okresie ostatnich 3 lat, a jeeli okres prowadzenia dziaalnoci jest krtszy w tym okresie, z podaniem ich wartoci, przedmiotu, dat wykonania i odbiorcw; ponadto przedoenie dokumentw potwierdzajcych, e te usugi zostay wykonane naleycie (referencje) - akceptuj termin patnoci minimum 30 dni, liczony od dnia dostarczenia faktury Zamawiajcemu. - posiadaj ubezpieczenie od odpowiedzialnoci cywilnej w zakresie prowadzonej dziaalnoci gospodarczej na czn sum odszkodowawcz minimum 500.000,00 PLN. Sposb oceny warunkw : 1. spenienie wymogw art. 22 ust. 1 ustawy Pzp - na podstawie owiadcze i dokumentw wymaganych w SIWZ 2. nie podleganie wykluczeniu z postpowania o udzielenie zamwienia publicznego na podstawie art. 24 Pzp - na podstawie owiadcze i dokumentw wymaganych w SIWZ 3. posiadanie dowiadczenia w zakresie wiadczenia usug bdcych przedmiotem zamwienia - przedoenie wykazu wykonanych usug w okresie ostatnich 3 lat, a jeeli okres prowadzenia dziaalnoci jest krtszy – w tym okresie, z podaniem ich wartoci, przedmiotu, dat wykonania i odbiorcw; ponadto przedoenie dokumentw potwierdzajcych, e te usugi zostay wykonane naleycie (referencje) - na podstawie wykazu wiadczonych usug potwierdzonych dokumentami potwierdzajcymi ich naleyte wykonanie (referencje) 4 akceptacja warunkw patnoci, akceptacja SIWZ, wyraenie zgody na zawarcie umowy na warunkach okrelonych w ofercie - na podstawie owiadcze 5 akceptacja warunkw umowy - na podstawie zaparafowanego wzoru umowy stanowicego za. nr 4 do SIWZ oraz owiadczenia o jego bezwarunkowej akceptacji 6 ubezpieczenie od odpowiedzialnoci cywilnej w zakresie prowadzonej dziaalnoci gospodarczej na czn sum odszkodowawcz min 500.000,00 PLN. - na podstawie polisy Nr referencyjny nadany przez Zamawiajcego 22/Zp/2007. Termin zwizania z oferta 30 dni. OGOSZENIE O ZAMWIENIU ZOSTAO ZAMIESZCZONE W BIULETYNIE ZAMWIE PUBLICZNYCH W DNIU 11.10.2007 R.

Specyfikacja

30,00 pln-ZA ZALICZENIEM POCZTOWYM.

szczególy

Przetarg nieograniczony na dostawę szwów chirurgicznych, wosku kostnego, opony poliuretanowej. (2007-07-31)

Skrócony opis:

Przetarg nieograniczony powyej 14.000 Eur.CPV: 33.14.12.21-4, 33.14.11.00-1.Zamawiajcy dopuszcza skadanie ofert czciowych na kady z pakietw. Zamawiajcy nie dopuszcza skdania ofert wariantowych. Zamawiajcy nie wymaga wpaty wadium. Wykonawcy: - spenia musz warunki z art. 22 ust. 1 ustawy Pzp, - nie moga podlegac wykluczeniu na podst. art 24 ust. 1 i 2 ustawy Pzp, - musz akceptowa projekt umowy i siwz. Nr referencyjny nadany przez Zamawiajcego Zp/21/07. Termin zwizania z ofert 30 dni. OGOSZENIE ZOSTAO ZAMIESZCZONE W BIULETYNIE ZAMWIE PUBLICZNYCH W DNIU 31.07.2007 R.

Specyfikacja

30,00 Pln - za zaliczeniem pocztowym.

szczególy

Przetarg nieograniczony na dostawę echokardiografu cyfrowego (ultrasonografu) z głowicą kardiologiczną. (2007-07-27)

Skrócony opis:

Przetarg nieograniczony powyej 14.000 Eur. CPV: 33.11.22.00-0. Zamawiajcy nie dopuszcza ofert czciowych. Zamawiajcy nie dopuszcza ofert wariantowych. Zamawiajcy nie wymaga wpaty wadium. Wykonawcy: - spenia musza warunki z art. 22 ust. 1 ustawy Pzp, - nie mog podlega wykluczeniu na podst. art. 24 ust. 1 i 2 ustawy Pzp, -musza akceptowa projekt umowy i siwz. Nr referencyjny nadany przez Zamawiajcego Zp/20/07/ Termin zwizania z oferta 30 dni. OGOSZENIE ZOSTAO ZAMIESZCZONE W BIULETYNIE ZAMWIE PUBLICZNYCH W DNIU 27.07.2007 R.

Specyfikacja

30,00 Pln - za zaliczeniem pocztowym

szczególy

Przetarg nieograniczony na dostawy leków, substancji do receptury, alkoholu etylowego, spirytusu skażonego, preparatu do zywienia. (2007-07-21)

Skrócony opis:

Przetarg nieograniczony powyej 211.000 EUR. CPV: 24.40.00.00-8, 24.14.25.10-9, 15.60.00.00-4. Zamawiajcy dopuszcza skadanie oferty czciowych na kady z pakietw. Zamawiajcy nie dopuszcza skadania ofert wariantowych. Wadium: 21.982,40 PLN.Wykonawcy spenia musz warunki z art. 22 ust. 1 ustawy Pzp, nie moga byc wykluczeni na podst. art. 24 ust. 1 i 2 ustawy Pzp, musza akcepowac projekt umowy i siwz. Nr referencyjny Zp/18/07. Termin zwizania z oferta 60 dni. OGOSZENIE ZOSTAO ZAMIESZCZONE W SUPLEMENCIE DO DZIENNIKA URZEDOWEGO UNII EUROPEJSKIEJ W DNIU 21.07.2007 R.

Specyfikacja

30,00 PLN - za zaliczeniem pocztowym

szczególy

Przetarg nieograniczony na dostawy środków dezynfekcyjnych. (2007-07-11)

Skrócony opis:

Przetarg nieograniczony powyej 14.000 Eur. CPV: 24.43.16.00-0. Zamawiajcy dopuszcza skadanie ofert czciowych na kady z pakietw. Zamawiajcy nie dopuszcza skadania ofert wariantowych. Zamawiajcy nie wymaga wpaty wadium. Wykonawcy: -speniac musza warunki z art. 22 ust. 1 ustawy Pzp, - nie moga podlegac wykluczeniu na podst. art. 24 ust. 1 i 2 ustawy Pzp, -musz akceptowa projekt umowy i siwz. Nr referencyjny nadany przez Zamawiajcego Zp/17/07. Termin zwizania z ofert 30 dni. OGOSZENIE ZOSTAO ZAMIESZCZONE W BIULETYNIE ZAMWIE PUBLICZNYCH W DNIU 11.07.2007 R.

Specyfikacja

30,00 Pln-za zaliczeniem pocztowym.

szczególy

Przetarg nieograniczony na dostawy drobnego sprzętu medycznego jednorazowego użytku, błon i odczynników RTG, odzieży i bielizny jednorazowego użytku. (2007-07-07)

Skrócony opis:

Przetarg nieograniczony powyej 211.000 Eur. CPV: 33.14.10.00-0, 26.15.23.30-0, 18.11.10.00-0, 24.64.10.00-9, 25.21.32.00-9.Zamawiajcy dopuszcza skadanie ofert czciowych na kady z pakietw. Zamawiajcy nie dopuszcza skadania ofert wariantowych. Wadium: 21.198,08 PLn. Wykonawcy: spenia musz warunki z art. 22 ust. 1 ustawy Pzp, - nie mog byc wykluczeni na podst. art. 24 ust. 1 i 2 ustawy Pzp, - musz akceptowa projekt umowy i siwz. Nr referencyjny nadany przez zamawiajcego Zp/16/07. Termin zwizania z ofert 60 dni. OGOSZENIE ZOSTAO ZAMIESZCZONE W SUPLEMENCIE DO DZIENNIKA URZDOWEGO UNII EUROPEJSKIEJ W DNIU 07.07.2007 R.

Specyfikacja

30,00 pln - za zaliczeniem pocztowym

szczególy

Przetarg niograniczony na dostawy zamknietego systemu pobierania krwi oraz soczewek okulistycznych i płynów wiskoelastycznych. (2007-06-05)

Skrócony opis:

Przetarg nieograniczony poniej 60.000 Eur. CPV: 33.14.13.00-3, 33.41.30.00-8, 24.40.00.00-8. Zamawiajcy dopuszcza skadanie ofert czciowych - na kady z pakietw. Zamawiajcy nie dopuszcza skadania ofert wariantowych. Zamawiajcy nie wymaga wpaty wadium - procedura poniej 211.000 Euro. Wykonawcy: -spenia musz warunki z art. 22 ust. 1 ustawy Pzp, - nie moga byc wykluczeni na podst. art. 24 ust. 1 i 2 ustawy Pzp, - musza akceptowac projekt umowy i siwz. Nr referencyjny nadany przez Zamawiajcego - Zp/15/07. Termin zwizania z oferta 30 dni.

Specyfikacja

30,00 Pln - za zaliczeniem pocztowym

szczególy

Przetarg nieograniczony na remont głównej klatki schodowej biegnącej od piwnic przez oddziały szpitalne i strych w budynku "A" Specjalistycznego Szpitala im. dra Alfreda Sokołowskiego w Wałbrzychu. (2007-04-26)

Skrócony opis:

Przetarg nieograniczony poniej 60.000 Eur. CPV: 45.00.00.00-7, 45.21.50.00-7, 45.21.50.00-8, 45.21.51.40-0. Zamawiajcy nie dopuszcza skadania ofert czciowych. Zamawiajcy nie dopuszcza skadania ofert wariantowych. Zamawiajcy nie wymaga wpaty wadium. Wykonawcy: -musz spenia warunki z art. 22 ust. 1 ustawy Pzp, - nie mog byc wykluczeni na podst. art. 24 ust. 1 i 2 ustawy Pzp, - musz akceptowa projekt umowy i siwz. Nr referencyjny nadany przez Zamawiajcego 13/Zp/07. Termin zwizania z ofert 30 dni.

Specyfikacja

30,00 Pln - za zaliczeniem pocztowym.

szczególy

Przetarg nieograniczony na dostawę stołu operacyjnego do zabiegów operacyjnych ortopedycznych oraz 30 szt. dwustrzykawkowych pomp infuzyjnych. (2007-04-24)

Skrócony opis:

Przetarg nieograniczony poniej 60.000 Eur. CPV: 33.19.22.30-3, 33.19.41.10-0. Zamawiajcy dopuszcza skadanie ofert czciowych - na kady z pakietw. Zamawiajcy nie dopuszcza skadania ofert wariantowych. Zamawiajcy nie wymaga wpaty wadium - procedura poniej 211.000 Eur. Wykonawcy: -spenia musz warunki z art. 22 ust. 1 ustawy Pzp., -nie moga byc wykluczeni na podst. art. 24 ust. 1 i 2 ustawy Pzp, -musza akceptowac projekt umowy i siwz. Nr referencyjny nadany przez Zamawiajcego Zp/14/07. Termin zwizania z oferta 30 dni.

Specyfikacja

30,00 Pln - za zaliczeniem pocztowym

szczególy

Przetarg nieograniczony na świadczenie usługi żywienia chorych wraz z dzierżawą pomieszczeń kuchni oraz prowadzenie ogólnodostępnego bufertu. (2007-04-19)

Skrócony opis:

Przetarg nieograniczony powyej 211.000 Eur.CPV:55.32.20.00-3, 55.32.10.00-6, 55.52.00.00-1, 55.52.12.00-0, 55.51.20.00-5. Kategoria usug - 17. Zamawiajcy nie dopuszcz skadania ofert czciowych. Zamawiajcy nie dopuszcza skadania ofert wariantowych. Wadium - 19.516,54 Pln.Wykonawcy: -musz spenia warunki z art. 22 ust. 1 iustawy Pzp, -nie mog by wykluczeni na podst. art. 24 ust. 1 i 2 ustawy Pzp, -musz akceptowa siwz oraz projekt umowy. Nr referncyjny nadany przez Zamawiajcego 12/Zp/07. Termin zwizania z oferta 60 dni.

Specyfikacja

30,00 Pln - za zaliczeniem pocztowym

szczególy

Przetarg nieograniczony na remont Oddziału Kardiologii: - modernizacja izolatki, -modrnizacja 4 sal łóżkowych, -komunikacja odcinka B. (2007-04-11)

Skrócony opis:

Przetarg nieograniczony poniej 60.000 Eur. CPV: 45.00.00.00-7, 45.21.50.00-7, 45.21.50.00-8, 45.21.51.40-0. Zamawiajcy dopuszcza skadanie ofert czciowych. Zamawiajcy nie dopuszcza skadania ofert wariantowych.Zamawiajcy nie wymaga wpaty wadium. Wykonawcy: - spenia musz warunki z art. 22 ust. 1 ustawy Pzp, - nie moga byc wykluczeni na podst. art. 24 ust. 1 i 2 ustawy Pzp, - musz akceptowa projekt umowy i siwz. Nr referencyjny nadany przez Zamawiajcego 11/Zp/07. Termin zwiazania z oferta 30 dni.

Specyfikacja

30,00 Pln, za zaliczeniem pocztowym.

szczególy

Przetarg nieograniczony na dostawę ultrasonografu. (2007-02-27)

Skrócony opis:

Przetarg nieograniczony powyej 60.000 Eur. CPV: 33.11.22.00-3. Zamawiajcy nie dopuszcza skadania ofert czciowych. Zamawiajcy nie dopuszcza skadania ofert wariantowych. Zamawiajcy nie wymaga wpaty wadium - procedura poniej 211.000 Eur. Wykonawcy: -speniac musza warunki z art. 22 ust. 1 ustawy Pzp, -nie moga byc wykluczeni na podst. art. 24 ust. 1 i 2 ustawy Pzp, -musz akceptowa projekt umowy oraz siwz. Nr referencyjny nadany przez Zamawiajcego 10/Zp/07. Termin zwiazania z ofert 30 dni.

Specyfikacja

Cena 30,00 Pln - za zaliczeniem pocztowym.

szczególy

Przetarg nieograniczony na dostawy sprzętu jednorazowego uzytku do dializy, zestawów do dializy otrzewnowej, środków dezynfekcyjnych do dializy, systemu do pobierania krwi. (2007-02-27)

Skrócony opis:

Przetarg nieograniczony powyej 211.000 Eur. CPV: 33.18.15.20-3, 33.14.13.00-3, 24.43.16.00-0. Zamawiajcy dopuszcza skadanie ofert czciowych. Zamawiajcy nie dopuszcza skadania ofert wariantowych. Wadium - 23.569,88 Pln. Wykonawcy: -spenia musza warunki z art. 22 ust. 1 ustawy Pzp, -nie moga byc wykluczeni na podst. art. 24 ust. 1 i 2 ustawy Pzp, -musz akceptowa projekt umowy i siwz. Nr referencyjny nadany przez Zamawiajcego 9/Zp/07. Termin zwizania z oferta 60 dni.

Specyfikacja

30,00 Pln - za zaliczeniem pocztowym.

szczególy

Przetarg nieograniczony na kompleksowe dostawy odczynników laboratoryjnych do mikrobiologii wraz z dzierżawą aparatów w zakresie mikrobiologii oraz wykonanie, uruchomienie i dzierżawa systemu informatycznego do obsługi pracowni mikrobiologii. (2007-02-26)

Skrócony opis:

Przetarg nieograniczony powyej 60.000 Eur. CPV:24.49.65.00-2, 32.41.00.00-0. Zamawiajcy dopuszcza skadanie ofert czciowych. Zamawiajcy nie dopuszcza skadania ofert wariantowych. Zamawiajcy nie wymaga wpaty wadium - procedura poniej 211.000 Eur. Wykonawcy: -spenia musza warunki z art. 22 ust. 1 ustawy Pzp, -nie moga byc wykluczeni na podst. art. 24 ust. 1 i 2 ustawy Pzp, - musz akceptowac projekt umowy oraz siwz. Nr referencyjny nadany przez Zamawiajcego 7/Zp/07. Termin zwizania z oferta 30 dni.

Specyfikacja

30.00 Pln. - za zaliczeniem pocztowym.

szczególy

Przetarg nieograniczony, na opracowanie wielobranżowej dokumentacji budowlano wykonawczej i kosztorysowej oraz rejestracyjnej z opracowaniem specyfikacji warunków wykonania i odbioru robót budowlanych, oraz uzyskaniem pozwolenia na budowę wraz z rejestracją w Urzędzie Lotnictwa Cywilnego lądowiska dla śmigłowców sanitarnych wraz z drogami dojazdowymi do wszystkich budynków w Specjalistycznym Szpitalu im.dra Alfreda Sokołowskiego w Wałbrzychu Dz. nr 4/2, 175/5, 176/2, 177/2, 178,2 obręb Piaskowa Góra. CPV: 74.23.20.00-4. (2007-02-16)

Skrócony opis:

Przetarg nieograniczony poniej 60.000 Eur. Zamawiajcy nie dopuszcza skadania ofert czciowych. Zamawiajcy nie dopuszcza skadania ofert wariantowych. Zamawiajcy nie wymaga wpaty wadium - wartoc poniej 211.000 Eur. Wykonawcy: - spenia musz warunki z art. 22 ust. 1 ustawy Pzp, - nie mog byc wykluczeni na podst. art. 24 ust. 1 i 2 ustawy Pzp, - musza akceptowa projekt umowy i siwz. Nr referencyjny nadany przez Zamawiajcego 08/Zp/07. Termin zwizania z oferta 30 dni.

Specyfikacja

30,00 pln - za zaliczeniem pocztowym.

szczególy

Przetarg nieograniczony na dostawę 22 szt. dwustrzykawkowych pomp infuzyjnych. (2007-01-30)

Skrócony opis:

Przetarg nieograniczony poniej 60.000 EUR. CPV: 33.10.00.00-1. Zamawiajcy nie dopuszcza skadania ofert czciowych. Zamawiajcy nie dopuszcza skadania ofert wariantowych. Zamawiajcy nie wymaga wpaty wadium-warto poniej 211.000 EUR. Wykonawcy: -speniac musz warunki z art. 22 ust. 1 ustawy Pzp, - nie moga byc wykluczeni na podst. art. 24 ust. 1 i 2 ustawy Pzp, - musz akceptowac projekt umowy i siwz. Nr referencyjny nadany przez Zamawiajcego 06/Zp/07. Termin zwizania z ofert 30 dni.

Specyfikacja

30,00 Pln - za zaliczeniem pocztowym

szczególy

Przetarg nieograniczony na dostawy endoprotez bezcementowych stawu biodrowego (2007-01-22)

Skrócony opis:

Przetarg nieograniczony powyej 60.000 EUR. CPV: 33.18.31.00-7. Zamawiajcy dopuszcza skadanie ofert czciowych na kady z pakietw. Zamawiajcy nie dopuszcza skadania ofert wariantowych. Zamawiajcy nie wymaga wpaty wadium-warto poniej 211.000 EUR. Wykonawcy: -speniac musz warunki z art. 22 ust. 1 ustawy Pzp, - nie moga byc wykluczeni na podst. art. 24 ust. 1 i 2 ustawy Pzp, - musz akceptowac projekt umowy i siwz. Nr referencyjny nadany przez Zamawiajcego 05/Zp/07. Termin zwizania z ofert 30 dni.

Specyfikacja

30,00 Pln - za zaliczeniem pocztowym

szczególy

Przetarg nieograniczony na świadczenie usługi żywienia chorych wraz z dzierżawą pomieszczeń kuchni oraz prawadzenie ogólnodostępnego bufetu (2007-01-20)

Skrócony opis:

Przetarg nieograniczony powyej 211.000 EUR. CPV: 55.32.20.00-3, 55.32.10.00-6, 55.52.00.00-1, 55.52.12.00-0, 55.51.20.00-5. Kategoria usug - 17. Zamawiajcy nie dopuszcza skadanie ofert czciowych. Zamawiajcy nie dopuszcza skadania ofert wariantowych. Wadium - 16.300,00 Pln. Wykonawcy: -speniac musz warunki z art. 22 ust. 1 ustawy Pzp, - nie moga byc wykluczeni na podst. art. 24 ust. 1 i 2 ustawy Pzp, - musz akceptowac projekt umowy i siwz. Nr referencyjny nadany przez Zamawiajcego 04/Zp/07. Termin zwizania z ofert 60 dni.

Specyfikacja

30,00 PLN - za zaliczeniem pocztowym.

szczególy

Przetarg nieograniczony na dostawy leków, materiałów opatrunkowych, rękawic, środków kontrastowych, płynów infuzyjnych, substancji farmaceutycznych, preparatów do żywienia. (2007-01-16)

Skrócony opis:

Przetarg nieograniczony powyej 211.000 EUR. CPV: 24.40.00.00-8, 33.14.11.10-4. Zamawiajcy dopuszcza skadanie ofert czciowych na kady z pakietw. Zamawiajcy nie dopuszcza skadania ofert wariantowych. Wadium - 106 pakietw: 105.612,40 PLN. Wykonawcy: -speniac musz warunki z art. 22 ust. 1 ustawy Pzp, - nie moga byc wykluczeni na podst. art. 24 ust. 1 i 2 ustawy Pzp, - musz akceptowac projekt umowy i siwz. Nr referencyjny nadany przez Zamawiajcego 02/Zp/07. Termin zwizania z ofert 60 dni.

Specyfikacja

30,00 PLN - za zaliczeniem pocztowym.

szczególy

Przetarg nieograniczony na dostawę 4 szt. aparatów do hemodializy oraz 1 szt. aparatu do hemodiafiltracji. (2007-01-12)

Skrócony opis:

Przetarg nieograniczony poniej 60.000 EUR. CPV: 33.18.11.00-3. Zamawiajcy nie dopuszcza skadania ofert czciowych. Zamawiajcy nie dopuszcza skadania ofert wariantowych. Zamawiajcy nie wymaga wpaty wadium-warto poniej 211.000 EUR. Wykonawcy: -speniac musz warunki z art. 22 ust. 1 ustawy Pzp, - nie moga byc wykluczeni na podst. art. 24 ust. 1 i 2 ustawy Pzp, - musz akceptowac projekt umowy i siwz. Nr referencyjny nadany przez Zamawiajcego 03/Zp/07. Termin zwizania z ofert 30 dni.

Specyfikacja

30,00 PLN za zaliczeniem pocztowym

szczególy

Przetarg nieograniczony na dostawy sprzętu medycznego do zabiegów embolizacji malforacji naczyniowych mózgu. (2007-01-08)

Skrócony opis:

Przetarg nieograniczony powyej 60.000 EUR. CPV: 33.11.17.10-1. Zamawiajcy dopuszcza skadanie ofert czciowych na kady z pakietw. Zamawiajcy nie dopuszcza skadania ofert wariantowych. Zamawiajcy nie wymaga wpaty wadium-warto poniej 211.000 EUR. Wykonawcy: -speniac musz warunki z art. 22 ust. 1 ustawy Pzp, - nie moga byc wykluczeni na podst. art. 24 ust. 1 i 2 ustawy Pzp, - musz akceptowac projekt umowy i siwz. Nr referencyjny nadany przez Zamawiajcego 01/Zp/07. Termin zwizania z ofert 30 dni.

Specyfikacja

30,00 PLN - za zaliczeniem pocztowym

szczególy

Przetarg nieograniczony na dostawę ultrasonografu oraz 39 szt. łóżek rehabilitacyjnych. (2006-12-27)

Skrócony opis:

Przetarg nieograniczony powyej 60.000 EUR. CPV: 33.11.22.00-0, 33.10.00.00-1. Zamawiajcy dopuszcza skadanie ofert czciowych na kady z pakietw. Zamawiajcy nie dopuszcza skadania ofert wariantowych. Zamawiajcy nie wymaga wpaty wadium-warto poniej 211.000 EUR. Wykonawcy: -speniac musz warunki z art. 22 ust. 1 ustawy Pzp, - nie moga byc wykluczeni na podst. art. 24 ust. 1 i 2 ustawy Pzp, - musz akceptowac projekt umowy i siwz. Nr referencyjny nadany przez Zamawiajcego 30/Zp/06. Termin zwizania z ofert 30 dni. Cena siwz 30,00 PLN.

Specyfikacja

30,00 PLN - za zaliczeniem pocztowym

szczególy

Usługa kompleksowego ubezpieczenia szpitala. (2006-12-18)

Skrócony opis:

Przetarg nieograniczony powyej 60.000 Euro.CPV 66.30.00.00-3. Zamawiajcy nie dopuszcza skadania ofert czciowych. Zamawiajcy nie dopuszcza skadania ofert wariantowych. Zamawiajcy nie wymaga wpaty wadium - procedura poniej 211.000 Euro. Wykonawcy: -speniac musz warunki z art. 22 ust. 1 ustawy Pzp, - nie moga byc wykluczeni na podst. art. 24 ust. 1 i 2 ustawy Pzp. Nr referencyjny nadany przez Zamawiajcego 29/Zp/06. Termin zwizania z ofert 30 dni. Cena siwz 30,00 PLN.

Specyfikacja

30 PLN za zaliczeniem pocztowym

szczególy

Dostawa sprzętu jednorazowego użytku do zabiegów koronaroplastyki i angioplastyki wieńcowej. (2006-11-11)

Skrócony opis:

Przetarg nieograniczony powyej 211.000 EUR. CPV: 33.11.17.10-1. Zamawiajcy dopuszcza skadanie ofert czciowych na kady z pakietw. Zamawiajcy nie dopuszcza skadania ofert wariantowych. Zamawiajcy wymaga wpaty wadium 26.438,00 PLN. Wykonawcy: -speniac musz warunki z art. 22 ust. 1 ustawy Pzp, - nie moga byc wykluczeni na podst. art. 24 ust. 1 i 2 ustawy Pzp, - musz akceptowac projekt umowy i siwz. Nr referencyjny nadany przez Zamawiajcego 27/Zp/06. Termin zwizania z ofert 60 dni. Cena siwz 30,00 PLN.

Specyfikacja

Dzia Zamwie Publicznych, za zal. pocztowym, lub w wersji elektronicznej poniej

szczególy

Dostawy stymulatorów serca do zabiegów implantacji. (2006-11-09)

Skrócony opis:

Przetarg nieograniczony powyej 60.000 EUR. CPV: 33.18.22.00-1. Zamawiajcy dopuszcza skadanie ofert czciowych na kady z pakietw. Zamawiajcy nie dopuszcza skadania ofert wariantowych. Zamawiajcy nie wymaga wpaty wadium-warto poniej 211.000 EUR. Wykonawcy: -speniac musz warunki z art. 22 ust. 1 ustawy Pzp, - nie moga byc wykluczeni na podst. art. 24 ust. 1 i 2 ustawy Pzp, - musz akceptowac projekt umowy i siwz. Nr referencyjny nadany przez Zamawiajcego 26/Zp/06. Termin zwizania z ofert 30 dni. Cena siwz 30,00 PLN.

Specyfikacja

Dzia Zamwie Publicznych, za zal. pocztowym, lub w wersji elektronicznej poniej

szczególy

Dostawa 39 łóżek rehabilitacyjnych dla oddziału chirurgii ogólnej. (2006-10-27)

Skrócony opis:

Przetarg nieograniczony poniej 60.000 EUR. CPV: 33.10.00.00-1, 33.19.21.20-9. Zamawiajcy nie dopuszcza skadania ofert czciowych. Zamawiajcy nie dopuszcza skadania ofert wariantowych. Zamawiajcy nie wymaga wpaty wadium-warto poniej 211.000 EUR. Wykonawcy: -speniac musz warunki z art. 22 ust. 1 ustawy Pzp, - nie moga byc wykluczeni na podst. art. 24 ust. 1 i 2 ustawy Pzp, - musz akceptowac projekt umowy i siwz. Nr referencyjny nadany przez Zamawiajcego 25/Zp/06. Termin zwizania z ofert 30 dni. Cena siwz 30,00 PLN.

Specyfikacja

za zaliczeniem pocztowym; Dzia Zamwie Publicznych; w wersji elektronicznej poniej.

szczególy

Dostawy oleju opałowego. (2006-10-20)

Skrócony opis:

Przetarg nieograniczony powyej 60.000 EUR. CPV:23.12.21.00-9. Zamawiajcy nie dopuszcza skadania ofert czciowych. Zamawiajcy nie dopuszcza skadania ofert wariantowych. Zamawiajcy nie wymaga wpaty wadium-warto poniej 211.000 EUR. Wykonawcy: -speniac musz warunki z art. 22 ust. 1 ustawy Pzp, - nie moga byc wykluczeni na podst. art. 24 ust. 1 i 2 ustawy Pzp, - musz akceptowac projekt umowy i siwz. Nr referencyjny nadany przez Zamawiajcego 24/Zp/06. Termin zwizania z ofert 30 dni. Cena siwz 30,00 PLN.

Specyfikacja

za zaliczeniem pocztowym; Dzia Zamwie Publicznych; w wersji elektronicznej poniej.

szczególy

Dostawa 12 szt.łóżek dla oddziału udarowego i intensywnego nadzoru kardiologicznego, 5 szt, łóżek przeznaczonych do intensywnej terapii, 1 szt. aparatu do znieczulenia ogólnego dla dorosłych i dzieci, 1 szt. respiratora uniwersalnego, 2 szt. respiratorów dla dzieci i dorosłych. (2006-10-18)

Skrócony opis:

Przetarg nieograniczony powyej 60 000 EUR. CPV: 33.10.00.00-1, 33.19.21.20-9, 33.17.00.00-2. Zamawiajcy nie dopuszcza skadania ofert wariantowych. Zamawiajcy dopuszcza skadanie ofert czciowych - na kady pakietw. Zamawiajcy nie wymaga wpaty wadium - wartoc poniej 211.000 EUR. Wykonawcy: - speniac musz warunki z art. 22 ust. 1 ustawy PZP, - nie moga byc wykluczeni na podst. art. 24 ust. 1 i 2 ustawy Pzp, - musz akceptowac wzr umowy i projekt siwz. Nr referencyjny nadany przez Zamawiajcego - 23/Zp/06. Termin zwizania z oferta 30 dni. Cena siwz 30,00 PLN.

Specyfikacja

Dzia Zamwie Publicznych; za zaliczeniem pocztowym lub w wersji elektronicznej poniej

szczególy

Dostawa implantów ortopedycznych oraz urządzenia do cięcia i odparowywania tkanek miękkich. (2006-10-05)

Skrócony opis:

Przetarg nieograniczony powyej 211.000 EUR. CPV: 33.18.31.00-7, 33.16.21.00-4. Zamawiajcy dopuszcza skadanie ofert czciowych. Zamawiajcy nie dopuszcza skadania ofert wariantowych. Wadium: 12.841,24 PLN. Wykonawcy: - spenia musz warunki z art. 22 ust. 1 ustawy Pzp, - nie moga byc wykluczeni na podst. art. 24 ust. 1 i 2 ustawy Pzp, -musza akceptowa projekt umowy i siwz. Nr referencyjny nadany przez Zamawiajcego 22/Zp/06. Termin zwizania z oferta 60 dni. Cena siwz 30 PLN.

Specyfikacja

Dzia Zamwie Publicznych; za zaliczeniem pocztowym; w wersji elektronicznej poniej.

szczególy

Remont pokryć dachowych budynków: "C", warsztatów oraz portierni. (2006-09-01)

Skrócony opis:

Przetarg nieograniczony poniej 60.000 EUR. CPV:45.26.12.10-9. Zamawiajcy nie dopuszcza skadania ofert czciowych. Zamawiajcy nie dopuszcza skadania ofert wariantowych. Zamawiajcy nie wymaga wpaty wadium-warto poniej 211.000 EUR. Wykonawcy: -spenia musza warunki z art. 22 ust. 1 ustawy Pzp, -nie moga by wykluczeni na podst. art. 24 ust. 1 i 2 ustawy, -musz akceptowa siwz oraz projekt umowy. Nr referencyjny nadany przez Zamawiajcego 21/Zp/06. Termin zwizania z ofert - 30 dni. Cena siwz - 30,00 PLN.

Specyfikacja

Dzia Zamwie Publicznych; za zaliczeniem pocztowym; w wersji elektronicznej poniej

szczególy

Świadczenie usługi pralniczej. ZAMAWIAJĄCY INFORMUJE, IŻ OBOWIĄZUJĄCA SIWZ ZOSTAŁA ZAMIESZCZONA NA STRONIE WWW.ZDROWIE.WALBRZYCH.PL W DNIU 21.08.2006 O GODZ. 13.00. WERSJA SIWZ, KTÓRA ZNAJDOWAŁA SIE NA STRONIE W GODZINACH WCZEŚNIEJSZYCH UMIESZCZONA ZOSTAŁA OMYŁKOWO. (2006-08-21)

Skrócony opis:

Przetarg nieograniczony powyej 60.000 EUR. CPV: 93.10.00.00-9, 93.11.00.00-2. Zamawiajcy nie dopuszcza skadania ofert wariantowych. Zamawiajcy nie dopuszcza skadania ofert czciowych. Wadium: 4.630,00 PLN. Wykonawcy: - spenia musz warunki z art. 22 ust. 1 ustawy Pzp, - nie moga byc wykluczeni na podst. art. 24 ust. 1 i 2 ustawy Pzp, - musz akceptowa siwz oraz projekt umowy. Nr referencyjny nadany przez zamawiajcego 20/Zp/06. Termin zwizania z ofert - 30 dni. Cena siwz - 30 PLN.

Specyfikacja

Dzia Zamwien Publicznych; za zaliczeniem pocztowym; w wersji elektronicznej poniej.

szczególy

Przebudowa drogi dojazdowej i miejsc postojowych wraz z chodnikiem. (2006-08-11)

Skrócony opis:

Przetarg nieograniczony poniej 60.000 EUR. CPV: 45.23.31.20-6, 45.23.31.24-4, 45.23.32.22-1.Zamawiajcy nie dopuszcza skadania ofert czciowych. Zamawiajcy nie dopuszcza skadania ofert wariantowych. Zamawiajcy nie wymaga wpaty wadium - wartoc poniej 211.000 EUR. Wykonawcy : -spenia musz warunki z art. 22 ust. 1 ustawy Pzp, - nie mog byc wykluczeni na podst. art. 24 ust. 1 i 2 ustawy, - musz akceptowa siwz oraz projekt umowy. Nr referencyjny nadany przez Zamawiajcego 17/Zp/06. Termin zwizania z ofert - 30 dni. Cena siwz - 30,00 PLN.

Specyfikacja

Dzia Zamwie Publicznych; za zaliczeniem pocztowym; w wersji elektronicznej poniej

szczególy

Dostawy worków foliowych na odpady medyczne oraz na śmieci. (2006-08-10)

Skrócony opis:

Przetarg nieograniczony poniej 60.000 EUR. CPV: 25.22.20.00-3, 25.22.21.00-4. Zamawiajcy nie dopuszcza skadania ofert wariantowych. Zamawiajcy nie dopuszcza skadania ofert czciowych. Zamawiajcy nie wymaga wpty wadium - wartoc poniej 211.000 EUR. Wykonawcy: -spenia musz warunki z art. 22 ust. 1 ustawy Pzp, -nie mog byc wykluczeni na podst. art. 24 ust. 1 i 2 ustawy Pzp, - musz akceptowa siwz oraz projekt umowy. Nr referencyjny nadany przez Zamawiajcego - 19/Zp/06. Termin zwizania z ofert - 30 dni. Cena siwz - 30,00 PLN.

Specyfikacja

Dzia Zamwie Publicznych; za zaliczeniem pocztowym; w wersji elektronicznej poniej

szczególy

Dostawa sondy promieniowania jonizującego z wcześniej podanych izotopów. (2006-08-03)

Skrócony opis:

Przetarg nieograniczony poniej 60.000 EUR. CPV: 33.10.00.00-1, 33.11.16.20-3. Zamawiajcy nie dopuszcza skadania ofert wariantowych.Zamawiajcy nie wymaga wpaty wadium - wartoc poniej 60.000 EUR. Wykonawcy: - spenia warunki z art. 22 ust. 1 ustawy Pzp, - nie mog byc wykluczeni na podst. art. 24 ust. 1 i 2 ustawy Pzp, - musz akceptowa siwz i projekt umowy. Nr referencyjny nadany przez Zamawiajcego 16/Zp/06. Termin zwizania z oferta 30 dni. Cena SIWZ - 30,00 PLN.

Specyfikacja

Dzia Zamwie publicznych, za zal. pocztowym, lub w wersji elektronicznej poniej

szczególy

Kompleksowa dostawa odczynników laboratoryjnych wraz z dzierżawą aparatów w zakresie biochemii, immunologii, hematologii, koagulologii, diagnostyki ogólnej moczu oraz wykonanie sieci komputerowej. (2006-06-02)

Skrócony opis:

Przetarg nieograniczony powyej 130.000 EUR. Nie jest to umowa ramowa. CPV gowny przedmiot 24.49.65.00-2, dodatkowe przedmioty 32.41.00.00.-0. Zamawiajcy nie dopuszcza skadania ofert czciowych. Zamawiajcy nie dopuszcza skadania ofert wariantowych. Wadium - 26.980,91 PLN.Wykonawcy: - musz spenia warunki z art. 22 ust. 1 ustawy Pzp, - nie moga by wykluczeni na podst. art. 24 ust. 1 i 2 ustawy, - musz akceptowa wzr umowy i siwz.Numer referencyjny nadany przez Zamawiajcego ZP/14/2006.Termin zwizania z oferta 60 dni. Zamwienie nie dotyczy projektu/programu finansowanego ze rodkw UE.

Specyfikacja

30 PLN, Dzia Zamwi Publicznych lub za zal. poczt.

szczególy

Przetarg nieograniczony na dostawę soczewek okulistycznych, płynów wiskoelastycznych oraz myjni - dezynfektorów. CPV: 33.41.30.00-8, 24.40.00.00-8, 33.10.00.00-1. (2006-05-08)

Skrócony opis:

Przetarg nieograniczony o wartoci poniej 60.000 Eur. Zamawiajcy dopuszcza skadanie ofert czciowych - 4 pakiety. Zamawiajcy nie dopuszcza skadania ofert wariantowych. Zamawiajcy nie wymaga wpaty wadium. Wykonawcy winni: -spenia warunki okrelone w art. 22 ust. 1 ustawy Pzp, - nie moga byc wykluczeni na podst. art. 24ust. 1 i 2 ustawy Pzp, - musz akceptowa siwz oraz wzr umowy. Procedura otwarta. Numer referencyjny 13/Zp/06/ Termin zwizania z oferta - 30 dni.

Specyfikacja

30,00 z - za zaliczeniem pocztowym

szczególy

Przetarg nieograniczony na przebudowę istniejącego wiatrołapu, schodów wejściowych oraz zadaszenia. (2006-04-11)

Skrócony opis:

Przetarg nieograniczony o wartoci powyej 60.000 EUR. Przebudowa istniejcego wiatroapu i schodw wejciowych - pakiet nr 1, oraz zadaszenia - pakiet nr 2. CPV 45.21.51.00-8, 45.21.51.40-0. Zamawiajcy dopuszcza zoenie oferty czciowej - 2 pakiety. Zamawiajcy nie dopuszcza zoenia oferty wariantowej. Wadium wymagane - 3.411,22 PLN.Wykonawcy musz: - spenia warunki okrelone w art. 22 ust. 1 ustawy Pzp, - nie moga by wykluczeni na podst. art. 24 ust. 1 i 2 ustawy Pzp, - akceptowa warunki SIWZ, - akceptowa projekt umowy. Termin zwizania z ofert - 60 dni od terminu skadania ofert. SIWZ dostpna do 23.05.2006. Zamwienie nie dotyczy projektu/programu finans. ze rodkw UE.

Specyfikacja

40 PLN, Dzia zamwiePublicznych lub za zal. poczt,

szczególy

Przetarg nieogranioczony na dostawę kontenerów do sterylizacji narzędzi operacyjnych. CPV przedmiot główny 33.10.00.00-1, przedmioty dodatkowe 33.19.11.00-6. (2006-02-21)

Skrócony opis:

Przetarg nieograniczony o wartoci poniej 60.000 EUR. Zamawiajcy nie dopuszcza skadania ofert czciowych. Zamawiajcy nie dopuszcza skadania ofert wariantowych. Zamawiajcy nie wymaga wpaty wadium. Wykonawcy winni: - spenia warunki okrelone w art. 22 ust. 1 ustawy Pzp, - nie mog by wykluczeni na podst. art. 24 ust. 1 i 2 ustawy Pzp, - musz akceptowa siwz oraz wzr umowy. Procedura otwarta. Numer referencyjny 8/Zp/06. Termin zwizania z ofert 30 dni.

Specyfikacja

30,00 z za zaliczeniem pocztowym.

szczególy

Przetarg nieograniczony na dostawę videogastroskopu, videoduodenoskopu, videokolonoskopu, videobronchoskopu. CPV główny przedmiot 33.10.00.00-1, dodatkowe przedmioty 33.16.81.00-6. (2006-02-15)

Skrócony opis:

Przetarg powyej 60.000 Eur.Zamawiajcy dopuszcza skadanie ofert czciowych - 4 pakiety. Zamawiajcy nie dopuszcza skadania ofert wariantowych. Wadium - 2.660,00 PLN. Wykonawcy musz: - spenie warunki okrelone w art. 22 ust. 1 ustawy Pzp, - nie mog by wykluczeni na podst. art. 24 ust. 1 i 2 ustawy Pzp, - akceptowa SIWZ oraz projekt umowy. Termin uzyskania siwz - do 30.03.2006. Termin zwizania z ofert - 60 dni.Zamwienie nie dotyczy projektu/programu finansowanego ze rodkw UE.

Specyfikacja

30,00 PLN za zaliczeniem pocztowym

szczególy

Przetarg nieograniczony na dostawę lasera okulistycznego. CPV przedmiot główny 33.10.00.00-1, dodatkowe przedmioty 33.16.21.00-4. (2006-02-07)

Skrócony opis:

Przetarg nieograniczony o wartoci poniej 60.000 EUR. Zamawiajcy nie dopuszcza skadania ofert czciowych. Zamawiajcy nie dopuszcza skadania ofert wariantowych. Zamawiajcy nie wymaga wpaty wadium. Wykonawcy winni: - spenia warunki okrelone w art. 22 ust. 1 ustawy Pzp, - nie mog by wykluczeni na podst. art. 24 ust. 1 i 2 ustawy Pzp, - musz akceptowa SIWZ oraz projekt umowy. Procedura otwarta. Numer referencyjny 7/ZP/05. Termin zwizania z ofert - 30 dni.

Specyfikacja

30,00 z za zaliczeniem pocztowym.

szczególy

Przetarg nieograniczony na dostawy sprzętu jednorazowego użytku do dializy, zestawów do dializy otrzewnowej, środków dezynfekcyjnych do dializy, systemu do pobierania krwi w 27 pakietach.. (2006-01-30)

Skrócony opis:

Warto przetargu powyej 130.000 EUR. Gwny Przedmiot CPV 33.14.16.00-6, dodatkowe przedmioty 33.14.13.20-9, 33.14.12.00-2, 33.14.13.00-3. Zamawiajcy dopuszcza skadanie ofert czciowych - 27 pakietw, Zamawiajcy nie dopuszcza skadania ofert wariantowych.Wymagane wadium 22.580,42 PLN. Wykonawcy musz: - spenia warunki okrelone w art. 22 ust. 1 ustawy Pzp, - nie moga byc wykluczeni napodst. art. 24 ust. 1 i 2 ustawy Pzp, - akceptowa wzr SIWZ oraz projekt umowy. Procedura otwarta. Numer referencyjny nadany przez Zamawiajcego Zp/3/06. Termin zwizania z oferta 60 dni.

Specyfikacja

30,00 PLN zazaliczeniem pocztowym.

szczególy

Przetarg nieograniczony na dostawę 32 pomp infuzyjnych oraz kriostatu. CPV przedmiot główny 33.10.00.00-1, dodatkowe przedmioty 33.19.41.10-1. (2006-01-26)

Skrócony opis:

Przetarg nieograniczony poniej 60.000 EUR.Zamawiajcy dopuszcza skadanie ofert czciowych - 3 pakiety. Zamawiajcy nie dopuszcza skadania ofert wariantowych. Zamawiajcy nie wymaga wpaty wadium. Wykonawcy winni: - spenia warunki okrelone w art. 22 ust. 1 ustawy Pzp, - nie moga byc wykluczeni na podst. art. 24 ust. 1 i 2 ustawy Pzp, - musz akceptowa siwz, oraz projekt umowy. procedura otwarta. Numer referenyjny 6/ZP/06. Termin zwizania z oferta - 30 dni.

Specyfikacja

30,00 z - za zaliczeniem pocztowym,

szczególy

Przetarg nieograniczony na dostawę dwóch aparatów EEG (jeden aparat wraz z zestawem do wideometrii)oraz 41 łóżek szpitalnych. CPV przedmiot główny: 33.10.00.00.-1, dodatkowe przedmioty: 33.12.11.00-5, 33.19.21.00-3. (2006-01-20)

Skrócony opis:

Zamawiajcy dopuszcza skadanie ofert czciowych - 2 pakiety, Zamawiajcy nie dopuszcza skadania ofert wariantowych.Warto zamwienia - poniej 60.000 Eur. Zamawiajcy nie wymaga wpaty wadium. Wykonawcy winni: - spenia warunki okrelone w art. 22 ust. 1 ustawy Pzp, - nie mog by wykluczenia na podst. art. 24 ust. 1 i 2 ustawy Pzp, - musz akceptowa SIWZ oraz projekt umowy.Procedura otwarta.Numer referencyjny 5/Zp/06.Termin zwizania z oferta 30 dni.

Specyfikacja

30,00 PLN za zaliczeniem pocztowym

szczególy

Świadczenie usługi pralniczej.CPV 93.10.00.00-9, 93.11.00.00-2 (2006-01-16)

Skrócony opis:

Przetarg nieograniczony na wiadczenie usugi pralniczej: pranie, dezynfekcja, suszenie, prasowanie bielizny szpitalnej,pocielowej, operacyjnej, piam, rcznikw, ubra ochronnych, mopw, itp. Warto powyej 130.000 Euro. Kategoria usug 27.Warunki uczestnictwa: - Wykonawcy musz spenia warunki okrelone w art. 22 ust. 1 ustawy Pzp, - Wykonawcy nie mog by wykluczeni na podst. art. 24 ust. 1 i 2 ustawy Pzp, - Wykonawcy musz akceptowa projekt umowy i SIWZ, - technologia prania musi by zgodna z wymogami SIWZ. Wadium 9.200,00 z. Zamawiajcy nie dopuszcza skadania ofert czciowych ani wariantowych. Termin zwizania z oferta 60 dni. Wymagane dokumenty:- odpis z rejestrulub. zaw.o wpisie do ewid., - inf. z KRK,zawiadczenia z Zus, Krus, Urzd Skarb, - polisa, - wykaz wyk. usug.

Specyfikacja

30,00 PLN za zaliczeniem pocztowym

szczególy

Przetarg nieograniczony na remont Oddziału Chirurgii Ogólnej oraz Oddziału Urazowo-Ortopedycznego. (2005-11-08)

Skrócony opis:

Przetarg nieograniczony o wartoci powyej 60.000 Euro. CPV gwny przedmiot - 45.00.00.00-7, dodatkowe przedmioty 45.21.50.00-7, 45.21.50.00-8, 45.21.51.40-0. Zamawiajcy dopuszcza zoenie oferty czciowej - 2 zadania, Zamawiajcy nie dopuszcza zoenia oferty wariantowej. Wymagane wadium - 13.000,00 PLN. Inf. dot. Wykonawcy: - spen. war. - art. 22 ust. 1 ust. Pzp, - nie s wykl. na podst. art. 24 ust. 1 i 2 ust. Pzp, -prace wykonaj zgodnie z obow. przepisami prawa, - posiadaj upr. do wyk. instal. NGM. Termin zwizania z ofert - 60 dni.

Specyfikacja

40 PLN, za zal. poczt.

szczególy

Przetarg nieograniczony na świadczenie usługi pralniczej - CPV 93.10.11.00-9, 93.11.00.00-2. Kategoria usług - 27. (2005-11-04)

Skrócony opis:

Przetarg nieograniczony pow. 130 000 Eur.wiadczenie usugi pralniczej: pranie, dezynfekcja, suszenie, prasowanie bielizny szpitalnej,, pocielowej, operacyjnej, piam, rcznikw, ubra ochronnych, mopw, itp. Zamawiajcy nie dopuszcza skadania oferty czciowej ani wariantowej.Wadium - 9.200,00 Pln. Warunki uczestnictwa: - spen. war. okrel. w art. 22 ust. 1 ust. Pzp, - nie s wykluczeni na podst. art. 24 ust. 1 i 2 ust. Pzp, - akceptuj projekt umowy i siwz, - technologia prania jest zgodna z wymogami ze siwz. Termin zwizania z ofert - 60 dni.

Specyfikacja

30,00 z za zal. poczt.

szczególy

Kredyt długoterminowy - konkurs ofert na usługi finansowe - nie w rozumieniu ustawy Prawo Zamówień Publicznych. (2005-10-31)

Skrócony opis:

Udzielenie kredytu dugoterminowego zotwkowego w kwocie 18.500.000,00 z (wraz z odsetkami maksymalnie do kwoty 27.700.000,00 z) celem spaty zobowiza szpitali wabrzyskich - Szpitala Specjalistycznego im. dra A. Sokoowskiego, Specj. Szpitala Zespolonego im. S.Batorego, Specj. ZOZ-u nad Matk i Dzieckiem). Wszelkich niezbdnych dodatkowych informacji udziela Prezes Zarzdu Sanitas Sp.z o.o. dr n. med. Roman Szeemej - tel. 0603 940-242.

szczególy

Przetarg nieograniczony na dostawę stołu operacyjnego.CPV 33.16.20.00-3. (2005-10-24)

Skrócony opis:

Dostawa stou operacyjnego.Warto poniej 60.000 EUR. 33/ZP/05. Zamawiajcy nie dopuszcza skadania ofert czciowych ani wariantowych.Termin zwizania z ofert - 30 dni. Warunki udziau w postpowaniu: Wykonawcy - speniaj warunki z art. 22 ust. 1 ustawy Pzp, - nie s wykluczeni na posdt. art. 24 ust. 1 i 2 ustawy, - zapewni termin patnoci minimum 60 dni, dostarcz st do 30 dni od daty podpisania umowy, -akceptuj SIWZ, - akceptuja wzr umowy, - st spenia wszystkie wymagania z za. nr 1 do SIWZ, - zapewni 24 mies. okres gwarancji, - st posiada dopuszczenia do obrotu zgodnie z Ust. o Wyr. Med. Zamawiajcy nie da wpaty wadium.

Specyfikacja

30,00 PLN, za zaliczenie,m pocztowym

szczególy

Dostawa angiokardiografu stacjonarnego wraz z adaptacją pomieszczeń. (2005-10-10)

Skrócony opis:

Procedura przyspieszona ograniczona powyej 130.000 Eur. CPV 33.11.17.20-4, 33.11.17.40-0, 33.11.17.00-8. Angiokardiograf stacjonarny umoliwiajcy wykonywanie zabiegw diagnostycznych i terapeutycznych w zakresie naczy sercowych, obwodowych, i wewntrzczaszkowych. Wykonanie prac adaptacyjnych. BZP nr 225, poz. 53069 z dn. 10.10.2005. Zamawiajcy nie dopuszcza skadania ofert czciowych, nie dopuszcza skadania ofert wariantowych. Wadium wymagane – 35.000,00 Pln. O Zamwienie mog ubiega si wykonawcy, ktrzy: - speniaj warunki okrelone w art. 22 ust.1 ustawy pzp – posiadaj wasny serwis autoryzowany. - wykonali w okresie ostatnich 3 lat co najmniej jedn dostaw agiokardiografu Zamawiajcy dokona oceny speniania warunkw na zasadzie spenia/nie spenia w oparciu o dokumenty doczone do wniosku. W przypadku zoenia wicej ni 5 wnioskw przez wykonawcw speniajcych wszystkie w/w warunki zamawiajcy zaprosi do skadania ofert tych wykonawcw ktrzy w cigu ostatnich 3 lat wykonali najwiksz ilo dostaw angiokardiografw. ocena bdzie dokonywana na zasadzie proporcjalnoci. w przypadku wynikw jednakowych zamawiajcy wemie pod uwag warto dostaw.

Specyfikacja

Og. w caoci -www.uzp.gov.pl nr i poz. w/w

szczególy

Przetarg nieograniczony na opracowanie wielobranżowej dokumentacji budowlano-wykonawczej i kosztorysowej wraz z opracowaniem komunikacji pionowej i poziomej oraz specyfikacji warunków wykonania i odbioru robót budowlanych i pozwoleniem na budowę nadbudowy budynku "E" w Specjalistycznym Szpitalu im. Sokołowskiego w Wałbrzychu Dz.Nr 4/2, obręb Piaskowa Góra CPV 74.23.20.00-4, 74.22.20.00-1. (2005-10-07)

Skrócony opis:

Przetarg nieograniczony poniej 60.000 Eur. Zamawiajcy nie dopuszcza skadania ofert czciowych ani wariantowych. Termin wykonania zamwienia - 3 miesice. Zamawiajcy nie wymaga wniesienia wadium. Warunki uczestnictwa dot. Wykonawcw: - speniaj warunki okrelone w art. 22 ust. 1 ustawy Pzp, - nie s wykluczeni na podst. art. 24 ust. 1 i 2 ustawy Pzp, -akceptuj SIWZ, - akceptuj projekt umowy, - przy wykonywanych pracach zatrudni pracownikw posiadajcych uprawnienia niezbdne do wykonanaia prac okrelonych w zamwieniu wymagane przepisami ustawy Prawo Budowlane - w szeglnoci konstrukcyjno-budowlane, instalacje sanitarne (ciepa i zimna woda wraz z kanalizacj), instalacje elektryczne, dwigowe, instalacje NPG, instalacje ciepownicze; - w cigu ostatnich 3 lat wykonali z naleyt starannoci co najmiej 3 projekty odpowiadajce zakresem przedmiotowemu.

Specyfikacja

30 PLN za zal. poczt.

szczególy

Przetarg nieograniczony na opracowanie wielobranżowej dokumentacji budowlano-wykonawczej i kosztorysowqej wraz z opracowaniem komunikacji pionowej i poziomej oraz specyfikacji warunków wykonania i odbioru robót budowlanych i pozwoleniem na budowę nadbudowy budynku "D" w Specj. Szpitalu im. Sokołowskiego w Wałbrzychu Dz. Nr 4/2 obręb Piaskowa Góra CPV 74.23.20.00-4, 74.22.20.00-1. (2005-10-06)

Skrócony opis:

Przetarg nieograniczony poniej 60.000 Eur. Zamawiajcy nie dopuszcza skadania ofert czciowycgh ani wariantowych. Termin wyk. zam. - 3 miesice.Zamawiajcy nie wymaga wniesienia wadium. Warunki uczestnictwa dot. Wykonawcw: - speniaj warunki okrelone w art. 22 ust. 1 ustawy Pzp, -nie s wykluczeni na podst. art. 24 ust. 1 i 2 ustawy, - akceptuj SIWZ, - akceptuj projekt umowy, - przy wykonywanych pracach zatrudni pracownikw posiadajcych uprawnienia niezbdne do wykonywania prac okrelonych w zamwieniu wymagane przepisami ustawy Prawo Budowlane - w szczeglnoci konstrukcyjno budowlane,inst. sanitarne (ciepa i zimna woda wraz z kanalizacj), inst. elektryczne, dwigowe, instalacje NPG, instalacje ciepownicze; - w cigu ostanich 3 lat wykonali z naleyta starannoci co najmnie 3 projekty odpowiadajce zakresem przedmiotowemu.

Specyfikacja

30 PLN, za zal. poczt.

szczególy

Przetarg nieograniczony na dostawy sprzętu medycznego do zabiegów embolizacji malforacji naczyniowych mózgu. (2005-10-03)

Skrócony opis:

Sprzt medyczny do zabiegw embolizacji malforacji naczyniowych mzgu w 9 pakietach - CPV 33.11.17.10-1 Warto powyej 130.000 Eur. Zamawiajcy dopuszcza zoenie oferty czciowej na kady z pakietw, Zamawiajcy nie dopuszcza skadania ofert wariantowych. Czas trwania zamwienia - 12 miesicy od daty podpisania umowy.Wymagane wadium - 13.201,40 z.Warunki uczestnictwa: - Wykonawcy musz spenia warunki okrelone w art. 22 ust. 1 ustawy, - nie mog by wykluczeni na podst. art. 24 ust. 1 i 2 ustawy, - musz akceptowa SIWZ, - musz akceptowa wzr umowy. Nr referencyjny sprawy Zp/26/05

Specyfikacja

30,00 z

szczególy

Przetarg nieograniczony - powyżej 60.000 EUR. Przetarg nieograniczony na dostawy oleju opałowego - CPV 23.12.21.00-9 (2005-09-27)

Skrócony opis:

Dostawy oleju opaowego o wartocvi opaowej 42,600 MJ/kg; lepkoci kinetycznej 6,0000 mm2/s; temperaturze pynicia -20,0000stponia C; temperaturze zaponu 55,0000 stopnia C; zawartoci siarki 0.100 % (m/m); barwie czerwonej; zawartoci wody 200,0000 mg/kg. Miejsce wykonywania dostaw - spalarnia odpadw medycznych Specj. Szpit. im. Sokoowskiego ul. Batorego 4 Wabrzych. Czas trwania zamwienia - 12 mies. od daty podpisania umowy. Nie dopuszczamy skadania ofert czciowych oraz wariantowych. Wadium 3.000,00 PLN. Termin zwizania z ofert 60 dni.

Specyfikacja

30,00 PLN - za zaliczeniem pocztowym

szczególy

Przetarg pisemny - nie w rozumieniu ustawy Prawo Zamówień Publicznych- na wynajem pomieszczeń wraz z wyposażeniem - lokal użytkowy usytuowany w budynku C, z przeznaczeniem na przechowywanie i przygotowywanie zwłok do wydania, zgodnie z przepisami obowiązującymi Zakłady Opieki Zdrowotnej. (2005-09-26)

Skrócony opis:

Regulamin przetargu dostpny jest w siedzibie szpitala. Wszelkich niezbdnych informacji udzilaj: - Mariusz Gbski - Kierownik Dziau Obsugi Szpitala tel. 8871697, - Agnieszka Rudzka - Specj. d/s zam. publ. tel. 8871700. Oferty naley skada w siedzibie ogaszajcego przetarg w sekretariacie Dyrektora w terminie do 11.10.2005 do godz. 10.00. Otwarcie ofert nastpi w dniu 11.10.2005 o godz. 10.15. w sali konferencyjnej szpitala. Ogaszajcy przetarg zawiadomi o wyniku postpowania zamieszczajc ogoszenie w miejscu publicznie dostpnym w swojej siedzibie oraz przesyajc powysze zawiadomienie wszystkim oferentom.

szczególy

Dostawa sprzętu jednorazowego użytku do zabiegów koronaroplastyki i angioplastyki wieńcowej. (2005-09-13)

Skrócony opis:

Przetarg nieograniczony powyej 130.000 Eur. Dostawa drobnego sprztu jednorazowego uytku do zabiegw koronaroplastyki i angioplastyki wiecowej - 28 pakietw -stenty wiecowe, stentgrafy wiecowe, cewniki balonowe, cewniki diagnostyczne, prowadniki, introductery, strzykawki cinieniowe, rampy dwudrone, Y-conector, torqer, balony do kontrapulsacjikopuki cinieniowe, cewnik swana-ganza CPV 33.11.17.10-1, 33.11.17.30-7 Zamawiajcy nie dopuszcza skadania ofert wariantowych. Dopuszcza skadanie ofert czciowych na kady z pakietw. Warunki uczestnictwa: - wykonawcy musz spenia warunki okrelone w art. 22 ust. 1 ustawy Pzp, nie mog by wykluczeni na podst. art. 24 ust. 1 i 2 ustawy, -musz zakceptowa wzr umowy, -musz zaakceptowa SIWZ. Dokumenty na potwierdzenie warunkw: - odpis z rejestru, - wpis do ewidencji, -koncesja, zezwolenie, licencja, - inf. z KRS, ZUS, Urzd Skarbowy, - sprawozdanie finans., - inf. z banku., - polisa, - wykaz dostaw z ostatnich 3 lat. Nr referencyjny Zamawiajcego - Zp/24/05

Specyfikacja

30 PLN, pok.39, budynek C lub za zal.poczt.

szczególy

Przebudowa istniejących pracowni RTG. (2005-09-09)

Skrócony opis:

Przetarg nieograniczony powyej 60.000 Eur. Przebudowa istniejcych pracowni RTG na cele pracowni: USG, Mammografii, Hemodynamiki, RTG wraz ze wszystkimi niezbdnymi powierzchniami dodatkowymi tj.: roboty budowlane cian, roboty instalacyjne wszystkie, roboty ochrony radiologicznej, roboty wykoczeniowe, w tym malarskie. CPV 45.21.51.00-8, 45.21.51.40-0, 45.21.51.43-1. Nie dopuszcza si zoenia oferty czciowej. Nie dopuszcza si zoenia oferty wariantowej. Okres trwania zamwienia - 3 miesice od daty podpisania umowy. Wadium - 5.000,00 Pln. Wykonawcy winni speni warunki: - speniaja warunki okrelone w art. 22 ust. 1 ustawy Pzp, - nie by wykluczonymi na podst. art. 1 i 2 ustawy, - posiada wiadectwo kwalifikacji, e mog dokonywa dozr "D" i ekspoloatacj "E" w instalacjach NPG, -posiada kwalifikacje do prac zwizanych z osonami przed promieniowaniem radiologicznym.

Specyfikacja

40,00 Pln adres j.w.

szczególy

Przetarg ograniczony o wartości powyżej 60.000 Eur. Dostawa angiokardiografu stacjonarnego wraz z adaptacją pomieszczeń.33.11.17.20-4, 33.11.17.40-0, 33.11.17.00-8 (2005-08-31)

Skrócony opis:

Angiokardiograf stacjonarny umoliwiajcy wykonywanie zabiegw diagnostycznych i terapeutycznych w zakresie naczy sercowych, obwodowych i wewntrzczaszkowych. Wykonanie prac adaptacyjnych pomieszcze. Zamawiajcy nie dopuszcza skadania ofert czciowych ani wariantowych.Warto cakowita-864.880,89 Eur. Wadium - 35.000,00 Pln. Zainteresowani wykonawcy winni do dnia 21.09.2005 do godz. 14.35. przesa poczt Wniosek o SIWZ wraz z owiadczeniami: - speniania warunkw okrelonych w art. 22 ust. 1 ustawy Pzp, - nie wykluczenia z postpowa na podst. art. 24 ust. 1 i 2 ustawy, - posiadanie wasnego serwisu autoryzowanego, - posiadanie wprowadzenie wyrobu do obrotu i stosowania zgodnie z Ustaw o wyrobach medycznych. Do Wykonawcw speniajcych powysze warunki przesane zostanie zaproszenie wraz ze SIWZ.

szczególy

Przetarg nieograniczony, powyżej 60 000 Euro na dostawy drobnego sprzętu jednorazpowego użytku, systemu do pobierania krwi, błon i odczynników RTG, odzieży i bielizny jednorazowej. (2005-08-04)

Skrócony opis:

Drobny sprzt medyczny jednorazowego uytku, system do pobierania krwi, bony i odczynniki RTG, odzie i bielizna jednorazowa w 26 pakietach, CPV gwny przedmiot - 33.14.10.00-0, dodatkowe przedmioty - 24.66.12.30-0, 18.11.10.00-0, 26.15.23.30-0 Cakowita warto zamwienia - 522.276,53 EUR. Wadium 21.135,49 PLN. Zamawiajcy dopuszcza skadanie ofert czciowych, nie dopuszcza skadania ofert wariantowych. Termin zwizania z oferta 60 dni

Specyfikacja

30 PLN, pok.39, budynek C

szczególy

Przetarg ograniczony (poniżej 60 ooo) Euro na dostawę łóżek rehabilitacyjnych (2005-06-06)

Skrócony opis:

Dostawa 32 sztuk ek rehabilitacyjnych dwusegmentowych d. x szer. 2190 x 965, wyposaonych w krki i listwy odbojowe, koa z plastikow osonwraz z materacami w pokrowcu bawenianym oraz porczy chromowanych bocznych - 32 sztuki, ram wycigowych podwjnych - 8 sztuk, uchwyty rk - 10 sztuk, CPV - 33192100-3. Wykonawcy powinni do wniosku o SIWZ doczy owaiadczenia: - speniaj warunki okrelone w art. 22 ust. 1 pkt. 1, 2, 3, 4 Ustawy Prawo Zamwie Publicznych, - nie s wykluczeni na posdt. art. 24 ust. 1 i 2 ustawy, - posiadaj wprowadzenie wyrobu do obrotu i stosowania zgodnie z Ustaw o Wyrobach Medycznych, zapewniaj dostaw w cigu 7 dni od daty podpisania umowy oraz zapewniaj termin gwarancji minimum 24 miesice.Zamawiajcy dokona oceny speniania warunkw na zasadzie spenia/nie spenia w oparciu o dokumenty zaczone do wnioskw. Zamawiajcy nie da wniesienia wadium - procedura poniej 60.000 Euro. Wniosek o przesanie SIWZ Wykonawca powinien zoy w sekretariacie szpitala do dnia 22.06.2005 do godz. 14.35. Przewidywany termin wysania SIWZ do Wykonawcw, ktrzy spenili warunki udziau w postpowaniu - ok. 23.06.2005. Przewisywana liczna wykonawcw, ktrzy zostan zaproszeni do zoenia ofert - ok. 5. Zamawiajcy nie dopuczcza zoenia oferty czciowej ani wariantowej.

szczególy

Przetarg ograniczony poniżej 60 000 Euro- dostawy stymulatorów serca do zabiegów implantacji (2005-06-06)

Skrócony opis:

Dostawa stymulatorw serca do zabiegw implantacji: stmulatory jednojamowe, dwujamowe i introduktory - CPV 33182200-1. Zamawiajcy nie dopuszcza ofert czciowych ani wariantowych. Wymagany termin wykonania zamwienia - 12 miesicy od daty podpisania umowy. Wymagany termin gwarancji - 60 miesicy. Wykonawcy winni do Wniosku o SIWZ doczy owiadczenia: - speniaj warunki okrelone w art. 22 ust. 1 pkt. 1, 2, 3, 4 Ustawy Prawo ZAmwie Publicznych, - nie s wykluczeni na podst. art. 24 ust. 1 i 2 Ustawy , - posiadaj wprowadzenie wyrobu do obrotu i uywania okrelone Ustaw o Wyrobach Medycznych, zapewni 60 miesiczny okres gwarancji. Zamawiajcy dokona oceny spenienia warunkw na zasadzie spenia/nie spenia w oparciu o dokumenty zaczone do wnioskw.. Termin skadania wnioskw - do 22.06.2005 do godz. 14.35.Przewidywany termin wysyania SIWZ do Wykonawcw ktrzy spenili warunki udziau w postpowaniu - ok. 23.06.2005. Przewidywana liczna Wykonawcw, ktrzy zostana zaproszeni do skadania ofert - ok. 5. Zamawiajcy nie da wpaty wadium - warto poniej 60000 Euro.

szczególy

Przetarg nieograniczony (powyżej 60 000 Euro)- Dostawa leków, opatrunków, rękawic, płynów infuzyjnych, substancji stałych, środków kontrastowych. (2005-05-23)

Skrócony opis:

Leki 14 pakietw, opatrunki 4 pakiety, rkawice 1 pakiet, pyny infuzyjne 4 pakiety, substancje stae 1 pakiet,substancje cieke 1 pakiet,rodki kontrastowe 3 pakiety CPV - 24.40.00.00-8 24.49.60.00-7, 24.49.25.00-4

Specyfikacja

30 PLN, pok.39, budynek C

szczególy

Przetarg nieograniczony powyżej 60.000 Euro. Dostawa oleju opałowego CPV-23.12.21.00-9 (2005-05-16)

Skrócony opis:

Olej opaowy dla spalarni odpadw medycznych Specjalistycznego Szpitala im dra Alfreda Sokoowskiego. Warto opaowa 42,600 MJ/kg, lepko kinetyczna 6,000 mmkw/s, temperatura pynicia -20,0000 st.C, temperatura zaponu 55,0000 st C, zawarto siarki 0.100 % (m/m) barwa czerwona, zawarto wody 200,0000 mg/kg

Specyfikacja

30 PLN, pok.39, budynek C

szczególy

Przetarg nieograniczony Świadczenie usług przewozu osób dializowanych CPV -60.11.33.00-6 (2005-05-10)

Skrócony opis:

Zp/14/05 zamwienie o wartoci szacunkowej powyej 60 tys. euro

Specyfikacja

30 PLN, pok.39, budynek C

szczególy

Przetarg ograniczony - wartość szacunkowa poniżej 60.000 Euro. (2005-04-27)

Skrócony opis:

przetarg ograniczony na dostaw mikroskopu operacyjnego laryngologicznego. CPV - 33162100-4 Zamawiajcy nie dopuszcza skadania ofert czciowych ani wariantowych. Wykonawcy winni do wniosku o dopuszczenie do udziau w przetargu doczy owiadczenie: -speniaj warunki okrelone w art. 22 pkt 1, ust.1,2,3,4 ustawy Prawo Zam. Publ., - nie s wykluczeni na podst. art. 24 pkt. 1 i 2 Ustawy, - posiadaj wprowadzenie wyrobu do obrotu i uywania okrelone ustaw o wyrobach medycznych (Dz.U. Nr 93 poz. 896), - zapewni dostaw w cigu 30 dni od daty podpisania umowy oraz zapewni 24 miesiczny okres gwarancji. W przypadku nie zoenia wymaganych owiadcze wykonawca nie zostanie dopuszczony do postpowania. Do skadania ofert zostan zaproszeni wszyscy wykonawcy, ktrzy wraz z wnioskiem o dopuszczenie do udziau w postpowaniu zo w/w owiadczenia. Zamawiajcy nie da od wykonawcw wniesienia wadium - szacowana warto poniej 60 000 Euro. Sposb dokonywania oceny - punktacja zostanie wyliczona matematycznie, wg wzoru podanego w SIWZ.

szczególy

Dostawa 2 szt. aparatów do hemodializy (2005-04-21)

Skrócony opis:

Zamwienie o wartoci do 60 tys euro. Zp/10/05

Specyfikacja

15PLN, pok.39, budynek C

szczególy

Dostawa aparatu wielofunkcyjnego USG i aparatu mammograficznego (2005-03-21)

Skrócony opis:

Przetarg owartoci szacunkowej powyej 60 ty euro Zp/7/05

Specyfikacja

30 PLN, pok.39, budynek C

szczególy

Dostawa napędu akumulatorowego do zabiegów ortopedycznych z wyposazeniem. (2005-03-14)

Skrócony opis:

Zp/8/05 Zamwienie o wartoci szacunkowej poniej 60 tys. euro

Specyfikacja

15 PLN, pok.39, budynek C

szczególy

Dostawa stentów wieńcowych pokrywanych substancją antymitotyczną. (2005-02-23)

Skrócony opis:

Zp6/05 Zamwienie o wartoci szacunkowej poniej 60tys. euro

Specyfikacja

15 PLN, pok.39, budynek C

szczególy

Docieplanie ścian i stropodachów budynków szpitalnych. (2005-02-15)

Skrócony opis:

Zamwienie o wartoci szacunkowej powyej 60tys.euro Zp/4/05

Specyfikacja

30 PLN, pok.39, budynek C

szczególy

Dostawa zautomatyzowanego kompaktowego mikroskopu z kamerą cyfrową (2005-02-04)

Skrócony opis:

Zamwienie o wartoci poniej 60 tys. euro

Specyfikacja

40 PLN, pok.39, budynek C

szczególy

Dostawa zestawów do embolizacji tętniaków mózgu systemem odczepialnym hydraulicznie (2005-02-02)

Skrócony opis:

Warto zamwienia poniej 60 tys.euro

Specyfikacja

pok.39, budynek C

szczególy

Dostawa implantów ortopedycznych (2005-01-27)

Skrócony opis:

Zamwienie o wartoci powyej 60 tys. euro Zp/1/05

Specyfikacja

30 PLN, pok.39, budynek C

szczególy

Dostawa aparatu RTG mobilnego z ramieniem C oraz aparatu RTG cyfrowego z torem wizyjnym. (2005-01-11)

Skrócony opis:

Zamwienie pow. 60 tys. euro Zp/17/04

Specyfikacja

30 PLN, pok.39, budynek C

szczególy

Dostawa sterylizatora gazowego na 100% tlenek etylenu. (2004-12-31)

Skrócony opis:

zamwienie do wartoci 60 tys. euro. Zp/16/04

Specyfikacja

pok.39, budynek C

szczególy

Dzierżawa sterylizatora gazowego na 100 % tlenek etylenu wraz z systemem szybkiej kontroli biologicznej. (2004-12-10)

Skrócony opis:

Zamwienie do 60 tys. Euro ZP/15/04

Specyfikacja

pok.39, budynek C, lub poczt

szczególy

Dostawa sprzętu medycznego j.uż. na oddział dializ i pozostałego. (2004-12-08)

Skrócony opis:

Przetarg nieograniczony o wartoci powyej 60 tys. Euro. ZP/14/04

Specyfikacja

30 PLN, pok.39, budynek C

szczególy

Dostawa łóżek rehabilitacyjnych w ilości 54 szt. (2004-11-24)

Skrócony opis:

Zp/14/04 Zamwienie o wartoci szacunkowej poniej 60 tys. euro

Specyfikacja

pok.39, budynek C

szczególy

Dostawa endoprotez (2004-11-08)

Skrócony opis:

Zamwienie nie przekracza wartoci 60 000,00 Euro

Specyfikacja

pok.39, budynek C

szczególy

Świadczenie usługi prania (2004-11-03)

Skrócony opis:

Zp/12/04 postpowanie w trybie przetargu nieograniczonego powyej 60 tys. euro

Specyfikacja

30 PLN, pok.39, budynek C

szczególy

Remont oddziału neurologii (2004-09-28)

Skrócony opis:

P/T/VIII/04 zamwienie pow. 60 tys euro

Specyfikacja

20 PLN, pok.39, budynek C

szczególy

dostawa sprzętu medycznego j.uż. do zabiegów koronarografii i koronaroplastyki” (2004-09-27)

Skrócony opis:

Zp/11/04 postpowanie w trybie przetargu nieograniczonego powyej 60 tys. euro

Specyfikacja

30 PLN, pok.39, budynek C

szczególy

Dostawa endoprotez wraz z zapewnieniem instrumentarium oraz zabezpieczeniem komisu wszystkich endoprotez. (2004-07-13)

Skrócony opis:

Postpowanie przetargowe powyej 60 tys. euro. Zp/9/04

Specyfikacja

30 PLN, pok.39, budynek C

szczególy

Dostawa aparatu USG do badań kardiologicznych przezklatkowych i przezprzełykowych z użyciem metody dopplera i możliwością archiwizacji danych (2004-07-07)

Skrócony opis:

Zamwienie o wartoci powyej 60 tys. euro Zp/7/04

Specyfikacja

30 PLN, pok.39, budynek C

szczególy

dostawa druków medycznych (2004-04-29)

Skrócony opis:

dostawa drukw medycznych, recept, artykuw biurowych w trybie zapytania o cen. Warto przetargu nie przekracza 60 tys. euro Zp/zc-2/04

szczególy

Docieplenie ¶cian zewnętrznych w bloku B, elewacja wschodnia i zachodnia, wymiana obróbek blacharskich i rozbiórka schodów z podestem - blok B (2004-03-22)

Skrócony opis:

przetarg nieograniczony o warto¶ci do 60 tys.euro

Specyfikacja

20 z, pok.39, budynek C

szczególy

Dostawa worków foliowych. (2004-03-22)

Skrócony opis:

Zamwienie do 60 tys.euro w trybie zapytania o cen zp/zc-1/04

Specyfikacja

pok.39, budynek C

szczególy

Dostawa sprzętu endourologicznego dla szpitala im. Batorego (2004-03-01)

Skrócony opis:

zamwienie do 30 tys. euro

szczególy

¦wiadczenie usług w zakresie obsługi kuchni szpitalnej wraz z dzierżaw± pomieszczeń i urz±dzeń (2004-03-01)

Skrócony opis:

zp/1/a/04

Specyfikacja

40 PLN, pok.39, budynek C

szczególy

Dostawy drobnego sprzętu medycznego jednorazowego użytku i błon rtg. zp/3/04 (2004-02-12)

Skrócony opis:

Dostawy drobnego sprztu medycznego j.u. i bon rtg zp/3/04

Specyfikacja

40 PLN, pok.39, budynek C

szczególy

Dostawa sprzętu endourologicznego (2004-02-10)

Skrócony opis:

zp/03B/04 zamwienie do 30 tys euro

szczególy

¦wiadczenie usług w zakresie obsługi kuchni szpitalnej wraz z dzierżaw± pomieszczeń i urz±dzeń (2004-01-22)

Skrócony opis:

zp/1/4

Specyfikacja

40 PLN, pok.39, budynek C

szczególy

Dostawa sprzętu endourologicznego (2004-01-07)

Skrócony opis:

zp/02/04 zamwienie do 30 tys euro

szczególy

Dostawy i uruchomienie aparatu USG rekondycjonowanego dla oddziału urologii. (2003-12-23)

Skrócony opis:

zamwienie do 30.000 tys. euro.

Specyfikacja

40 PLN, pok.39,

szczególy

ogłasza przetarg nieograniczony na wykonanie usług w zakresie utrzymania w sprawno¶ci technicznej i użytkowej, urz±dzeń technicznych wraz ... (2003-12-18)

Skrócony opis:

Specjalistyczny Szpital Zespolony im. Stefana Batorego w Wabrzychu 58-300, ogasza przetarg nieograniczony na wykonanie usug w zakresie utrzymania w sprawno¶ci technicznej i uytkowej, urz±dze technicznych wraz z instalacj± elektryczn±, ewakuacyjn± 24V, z osprztem tablicami rozdzielczymi, przy±czami, z±czami kablowymi. Instalacji wodoci±gowej zimnej i ciepej wody , kanalizacyjnej, klimatyzacji, wentylacji, sterowniczej ,sygnalizacyjnej, przyzywowej, sieci zewntrznych, gospodarki gazw medycznych, hydroforni w niej podanych obiektach szpitalnych przy ul. Batorego 4 w Wabrzychu : 1. budynku administracji i oddziau okulistycznego 2. budynku nr 1 ( bya chirurgia) 3. budynku oddziaw zakanych 4. budynku kotowni-spalarni 5. agregatorowni 6. rozdzielni gwnej 380/220V 7. budynku oddziaw dziecicych i wewntrznego 8. hydroforni 9. budynkek portierni 10. budynek neurologii 11. budynek dermatologii.

Specyfikacja

Specyfikacj istotnych warunkw zamwienia mona odebra w siedzibie Zamawiaj±cego - Dzia Techniczny lub za zaliczeniem pocztowym

szczególy

Przetarg ograniczony - poniżej 60.000 Euro -Dostawa 35 szt. łóżek rehabilitacyjnych (2003-12-01)

Skrócony opis:

dostawa 35 szt. ek rehabilitacyjnych dla Specjalistycznego Szpitala Zespolonego im. Batorego w Wabrzychu

szczególy

Dostawa pompy do kontrapulsacji (2003-11-25)

Skrócony opis:

Dostawa pompy do kontrapulsacji wewn±trzaortalnej (rekondycjonowanej)

Specyfikacja

pok.39, budynek C

szczególy

zapytanie o cenę, czynsz dzierżawy, okres gwarancji (2003-10-28)

Skrócony opis:

zapytanie o cen na dostaw sterylizatora gazowego na 100% tlenek etylenu do warto¶ci 30.000 euro.

szczególy

Dostawa aparatu do hemodializy Dialog wersja B z opcj± do podł±czenia do sieci dystrybucji koncentratu. (2003-10-24)

Skrócony opis:

Zamwienie z wolnej rki, warto¶ poniej 30 tys. euro

szczególy

¦wiadczenie usług pralniczych (2003-10-24)

Skrócony opis:

¦wiadczenie usug pralniczych na zewn±trz

Specyfikacja

40 PLN, pok.39, budynek C

szczególy

Dostawa sprzętu medycznego do zabiegów koronarografii i koronaroplastyki (2003-10-24)

Skrócony opis:

Zp/14 /03

Specyfikacja

40 PLN, pok.39, budynek C

szczególy

dostawa bronchofiberoskopu w trybie przetargu nieograniczonego do 30.000 EURO (2003-10-01)

Skrócony opis:

dostawa bronchofiberoskopu optycznego szt 1

Specyfikacja

30 PLN, pok.39, budynek C

szczególy

(0000-00-00)

Skrócony opis:

szczególy

BEZPŁATNE BADANIA MAMMOGRAFICZNE

Zapraszamy Panie w wieku od 50 do 69 roku życiaKontakt

Specjalistyczny Szpital im. dr Alfreda Sokołowskiego
  • Ul. Sokołowskiego 4
  • 58-309 Wałbrzych
  • Centrala telefoniczna: 74 64 89 742
  • Rejestracja do poradni: 74 64 89 679
  • Sekretariat dyrektora: 74 64 89 600

Newsletter

/przetargi/zamkniete