KONSORCJUM

5 października 2022

OGŁOSZENIE OTWARTEGO NABORU

PARTNERA KONSORCJUM

 

nr 1/2022

 

Specjalistyczny Szpital. im. dra Alfreda Sokołowskiego ogłasza otwarty konkurs
na nabór partnera do wspólnego przygotowania i realizacji projektu w odpowiedzi
na konkurs ABM/2022/3 (Konkurs na Niekomercyjne Badania Kliniczne
lub eksperymenty badawcze – badania typu head to head).

 

        Wałbrzych, dnia 03.10.2022 r.

 

Specjalistyczny Szpital. im. dra Alfreda Sokołowskiego na podstawie zapisów pkt 2.5.1 Regulaminu konkursu ogłoszonego przez Agencję Badań Medycznych na Niekomercyjne Badania Kliniczne lub eksperymenty badawcze- badania typu head to head, konkurs numer: ABM/2022/3, ogłasza otwarty nabór partnera do Konsorcjum tworzonego w celu wspólnego przygotowania i realizacji projektu dotyczącego niekomercyjnych badań klinicznych w obszarze hematologii.

 

Projekt będzie realizowany na podstawie umowy partnerskiej zawartej pomiędzy Specjalistycznym Szpitalem im. dra Alfreda Sokołowskiego (Liderem projektu) oraz partnerem wybranym w trybie otwartego naboru, którego dotyczy niniejsze ogłoszenie.

 

I. Cel partnerstwa:

Głównym celem Partnerstwa będzie Wspólne przygotowanie i aplikowanie w konkursie
oraz późniejsza realizacja Projektu pt
. „Badanie AVO-CLL: acalabrutynib+obinutuzumab
vs venetoclax+obinutuzumab w leczeniu I linii nowo rozpoznanej przewlekłej białaczki limfocytowej.
w ramach udziału w konkursie ABM na Niekomercyjne Badania Kliniczne
lub eksperymenty badawcze- badania typu head to head nr ABM/2022/3.

II. Zakres tematyczny partnerstwa:

Lider Konsorcjum i Konsorcjanci wspólnie opracują Projekt pod względem merytorycznym oraz wspólnie uczestniczyć będą w tworzeniu projektu badania klinicznego. W ramach konsorcjum przewiduje się realizację następujących prac:

Kompleksowe wsparcie Zespołu Badawczego niekomercyjnego badania klinicznego w zakresie przygotowania dokumentacji i realizacji badania w zakresie etycznym i merytorycznym, w tym:

1) głos doradczy od strony pacjentów,

2) konsultacje i współautorstwo dotyczące m. in. protokołu badania klinicznego,

3) udział w rozpowszechnianiu informacji o realizowanym badaniu klinicznym,

4) wsparcie w procesie rekrutacji pacjentów do planowanego badania.

Na etapie przygotowania Projektu zadaniem partnera konsorcjum będzie przygotowanie wszelkiej niezbędnej dokumentacji wymaganej do złożenia wniosku o dofinansowanie Projektu. Ostateczny zakres działań partnera zostanie ustalony podczas wspólnego przygotowywania projektu.

III. Forma prawna partnera konsorcjum:

Zgodnie z art. 17 ust 1 Ustawy z dnia 21 lutego 2019 r o Agencji Badań Medycznych
(Dz. U. z 2020 r. poz.2150); w Konkursie mogą brać udział Konsorcja reprezentowane przez:

 • podmioty, o których mowa w art. 7 ust. 1 pkt 1–6 i 8 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r.  –
  Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce, tj.:
 • uczelnie,
 • federacje podmiotów systemu szkolnictwa wyższego i nauki;
 • Polska Akademia Nauk, działająca na podstawie ustawy z dnia 30 kwietnia 2010 r. o Polskiej Akademii Nauk (Dz.U. z 2020 poz. 1796), zwana dalej „PAN”;
 • instytuty naukowe PAN, działające na podstawie ustawy, o której mowa w ustawie
  z
  dnia 30 kwietnia 2010 r. o Polskiej Akademii Nauk;
 • instytuty badawcze, działające na podstawie ustawy z dnia 30 kwietnia 2010 r.
  o instytutach badawczych (Dz. U. z 2020 poz. 1383);
 • międzynarodowe instytuty naukowe utworzone na podstawie odrębnych ustaw
  działające na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;
 • inne podmioty prowadzące głównie działalność naukową w sposób samodzielny
   i
  ciągły.
 • Centrum Medyczne Kształcenia Podyplomowego, o którym mowa w ustawie z dnia 13 września2018 r. o Centrum Medycznym Kształcenia Podyplomowego (Dz. U. z 2021 r. poz. 77, z późn. zm.);
 • podmioty lecznicze, dla których podmiotem tworzącym jest publiczna uczelnia medyczna albo uczelnia prowadząca działalność dydaktyczną i badawczą w dziedzinie nauk medycznych, albo Centrum Medyczne Kształcenia Podyplomowego;
 • przedsiębiorcy mający status centrum badawczo-rozwojowego w rozumieniu art. 17 ust. 2ustawy z dnia 30 maja 2008 r. o niektórych formach wspierania działalności innowacyjnej (Dz. U. z 2019 r. poz. 1402);
 • prowadzące badania naukowe i prace rozwojowe:
 1. jednostki organizacyjne posiadające osobowość prawną i siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej,
 2. przedsiębiorcy prowadzący działalność w innej formie organizacyjnej niż podmioty lecznicze, dla których podmiotem tworzącym jest publiczna uczelnia medyczna albo uczelnia prowadząca działalność dydaktyczną i badawczą w dziedzinie nauk medycznych, albo Centrum Medyczne Kształcenia Podyplomowego i przedsiębiorcy mający status centrum badawczo-rozwojowego w rozumieniu art. 17 ust. 2 ustawy z dnia 30 maja 2008 r. o niektórych formach wspierania działalności innowacyjnej.

Każdy z wymienionych podmiotów, który zamierza złożyć ofertę w naborze partnerów
do Konsorcjum,
obligatoryjnie musi posiadać zespół, infrastrukturę oraz doświadczenie
w działalności na rzecz leczenia lub poprawy stanu zdrowia pacjentów z
przewlekłą białaczką limfocytową.

IV. Warunki udziału w konkursie:

O udział w konkursie może ubiegać się kandydat na partnera o formie prawnej określonej w pkt III,

który spełnia następujące wymagania:

 1. Prowadzi działalność leczniczą i naukową o zasięgu ogólnokrajowym, umożliwiającą budowanie silnego i spójnego przekazu, skierowanego do całego środowiska pacjentów;
 2. Zajmuje się popularyzowaniem wiedzy na temat nowoczesnych metod leczenia;
 3. Misja i cele działalności leczniczej kandydata na partnera są zgodne z celami partnerstwa.

V. Zgłoszenie powinno zawierać:

 1. Opis dotychczasowej działalności kandydata na partnera uwzględniający jego największe osiągnięcia w szczególności powiązane z przedmiotem projektu;
 2. Opis koncepcji udziału w Projekcie, a w szczególności propozycję realizacji działań określonych w pkt II niniejszego ogłoszenia;
 3. Wykaz kluczowych osób tworzących wykwalifikowany zespół kandydata na partnera wraz
  z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia, wykształcenia oraz wskazaniem zakresu czynności, jakie mogą realizować w Projekcie;
 4. Deklarację przygotowania wszelkiej niezbędnej dokumentacji wymaganej do złożenia wniosku o dofinansowanie Projektu;
 5. Dokumenty potwierdzające status prawny kandydata na partnera i umocowanie osób go reprezentujących;
 6. Oświadczenie o zgodności celów działalności leczniczej kandydata na partnera z celami Projektu i Konsorcjum;
 7. Oświadczenie o braku wykluczenia z możliwości otrzymania dofinansowania w ramach konkursu nr ABM/2022/3.


VI. Liczba partnerów:

Specjalistyczny Szpital im. dra Alfreda Sokołowskiego zastrzega sobie prawo do wyboru jednego partnera.

VII. Kryteria wyboru:

 1. Wybór podmiotów zaproszonych do tworzenia Konsorcjum zostanie dokonany na podstawie nadesłanych zgłoszeń. Analizy zgłoszeń dokona Komisja składająca się z:
 1. Głównego Badacz lub wskazanego przez niego członka zespołu badawczego,
 2. Kierownika Onkologicznego Centrum Wsparcia Badań Klinicznych,
 3. Dyrektora Szpitala lub wskazanego przez niego pracownika odpowiedzialnego merytorycznie za nadzór nad realizacją badań klinicznych.
 1. Maksymalna liczba punktów, która może być przyznana Podmiotowi zaproszonemu
  do tworzenia Konsorcjum w ramach oceny zgłoszeń – 100 pkt.
 2. Specjalistyczny Szpital im. dra Alfreda Sokołowskiego przyzna punkty według poniższych kryteriów:
 • Zgodność celów działalności leczniczej kandydata na partnera z celami Projektu
  i Konsorcjum – od 0 do 40 pkt,
 • Deklarowany wkład kandydata na partnera w realizację celów Projektu i Konsorcjum -
  od 0 do 15 pkt,
 • Doświadczenie kandydata na partnera w zakresie realizacji badań klinicznych (nie dotyczy organizacji pacjenckich) – od 0 do 15 pkt,
 • Potencjał naukowy, techniczny oraz administracyjny umożliwiający realizację badania – od 0 do 25 pkt,
 • Aktywny udział kandydata na partnera, na forum ogólnokrajowym, w działania na rzecz praw pacjentów – od 0 do 5 pkt.
 1. Każdy z członków Komisji przyznaje punkty za każde z kryteriów.
 2. Suma przyznanych przez każdego z członków Komisji punktów decyduje o miejscu na liście rankingowej.
 3. Ogłoszona lista rankingowa jest listą ostateczną.

VI. Sposób przygotowania oferty:

 1. Ofertę wraz z załącznikami należy przedstawić w języku polskim w formie pisemnej, wg wzoru Formularza ofertowego stanowiącego Załącznik nr 1 do niniejszego ogłoszenia.
 2. Oferta powinna zawierać wszystkie niezbędne informacje zgodnie z wymaganiami wobec partnera i zakresu oferty określonymi w niniejszym ogłoszeniu.
 3. Oferta, w tym wszystkie oświadczenia składane w ramach konkursu powinny być podpisane przez osobę/osoby upoważnioną do reprezentowania podmiotu składającego ofertę, zgodnie z zasadą reprezentacji wynikającą z postanowień odpowiednich przepisów prawnych lub prawidłowo spisanego pełnomocnictwa (pełnomocnictwo należy dołączyć do oferty).
 4. Oferta powinna być podpisana w sposób umożliwiający identyfikację osoby składającej podpis
 5. (np. czytelny podpis składający się z pełnego imienia i nazwiska lub podpis nieczytelny opatrzony
 6. pieczęcią imienną).

VII. Sposób wyboru oferty

 1. Specjalistyczny Szpital im. dra Alfreda Sokołowskiego powoła trzyosobową Komisję do oceny zgłoszeń kandydatów na partnerów do realizacji Projektu, o której mowa w pkt VII ppkt 1.
 2. Każdy z członków Komisji przyznaje punkty za każde z kryteriów.
 3. Wybierane jest zgłoszenie, którego łączna liczba punktów jest najwyższa.
 4. Od ogłoszonych wyników nie przysługuje odwołanie.

VII. Termin związania ofertą

 1. Termin związania ofertą wynosi 30 dni. Bieg terminu rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.
 2. Oferta złożona w konkursie, przestaje wiązać w przypadku wyboru innej oferty lub zamknięcia konkursu bez dokonania wyboru partnera.

VIII. Wykaz oświadczeń lub dokumentów, jakie mają dostarczyć kandydaci na Partnera

Specjalistyczny Szpital im. dra Alfreda Sokołowskiego może zażądać dostarczenia oryginału oferty/załączników potwierdzających spełnianie warunków udziału w postępowaniu
po zakończeniu postępowania.

IX. Termin i sposób składania ofert

 1. Oferty należy złożyć nie później niż do dnia 17.10.2022 r.
 2. Oferty należy przesłać za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres e-mail w pliku zabezpieczonym przed edycją np. pdf na adres: onkocwbk@zdrowie.walbrzych.pl (decyduje data wpływu).
 3. Prosimy oznaczyć ofertę w temacie wiadomości: „Nabór partnera nr 1/2022 do projektu
  w
  ramach konkursu nr ABM/2022/3”.
 4. Oferty, które wpłyną wskazanym terminie nie będą rozpatrywane. Po upływie terminu składania ofert, Komisja Konkursowa przeprowadzi czynności badania i oceny złożonych ofert w celu wyboru oferty najkorzystniejszej.

XII. Wybór Partnera i sposób ogłoszenia

 1. Specjalistyczny Szpital im. dra Alfreda Sokołowskiego wybierze ofertę najkorzystniejszą na podstawie kryteriów oceny ofert określonych w niniejszej ogłoszeniu.
 2. O wyborze Partnera Specjalistyczny Szpital im. dra Alfreda Sokołowskiego poinformuje wszystkich kandydatów, którzy złożyli oferty.
 3. Informacje, o których mowa w pkt 2, Specjalistyczny Szpital im. dra Alfreda Sokołowskiego  zamieści na stronie https://www.zdrowie.walbrzych.pl/.

XV. Postanowienia końcowe

 1. Ogłaszający nabór zastrzega sobie prawo do:
 • podpisania umowy konsorcjum z kandydatem, którego zgłoszenie zostało najwyżej ocenione,
 • unieważnienia naboru bez podania przyczyny
 1. W przypadku unieważnienia naboru Specjalistyczny Szpital im. dra Alfreda Sokołowskiego nie ponosi odpowiedzialności za szkody jakie poniósł z tego tytułu podmiot zainteresowany zgłoszeniem swojej kandydatury lub kandydat na partnera konsorcjum, który dokonał zgłoszenia, a w szczególności Specjalistyczny Szpital im. dra Alfreda Sokołowskiego nie ponosi odpowiedzialności za koszty przygotowania zgłoszenia.
 2. Po ogłoszeniu wyników naboru, z wybranym partnerem konsorcjum zostanie podpisana umowa konsorcjum regulująca szczegółowe warunki współpracy i role poszczególnych Lidera
  i partnera konsorcjum przy przygotowaniu i realizacji Projektu.
 3. W przypadku wystąpienia okoliczności uniemożliwiającej zawarcie umowy konsorcjum z wybranym w wyniku naboru partnerem konsorcjum, Specjalistyczny Szpital im. dra Alfreda Sokołowskiego dopuszcza możliwość zawarcia umowy konsorcjum z podmiotem, który jako następny w kolejności został najwyżej oceniony.
 4. Wszelkie pytania związane z prowadzonym naborem należy kierować do Pana Mateusza Cichonia, tel. 746489600, e-mail: onkocwbk@zdrowie.walbrzych.pl.
 5. Specjalistyczny Szpital im. dra Alfreda Sokołowskiego zastrzega sobie prawo do nierozpatrywania ofert niekompletnych bądź otrzymanych po terminie

XVI. Klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowych w niniejszym konkursie na nabór partnera, ogłoszonym przez Specjalistyczny Szpital im. dra Alfreda Sokołowskiego

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2, informujemy Państwa, że:

 1. Administratorem Państwa danych osobowych (dalej, jako: „Administrator Danych Osobowych”) jest Specjalistyczny Szpital im. dra Alfreda Sokołowskiego z siedzibą w Wałbrzychu (58-309), przy ul. Sokołowskiego 4, wpisanym do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej, IX Wydział Gospodarczy KRS, pod nr 0000046016, NIP 886-23-85-315, REGON 890047446.
 2. W szpitalu został wyznaczony Inspektor Ochrony Danych, z którym można skontaktować się poprzez adres email iodo@zdrowie.walbrzych.pl lub pisemnie na adres Administratora Danych.
 3. Państwa dane osobowe będą przetwarzane na podstawie art.6 akapit 1 lit f) RODO.
 4. Przetwarzanie Państwa danych osobowych odbywa się w celu zawarcia i realizacji umowy, której jest Państwa/Pan stroną.
 5. Państwa dane osobowe są lub mogą być przekazywane następującym kategoriom odbiorców:
 1. dostawcom usług zaopatrującym Administratora Danych Osobowych w rozwiązania techniczne oraz organizacyjne umożliwiające zarządzanie organizacją Administratora Danych Osobowych,
 2. podmiotom, którym Administrator Danych Osobowych zleca wykonanie usług koniecznych dla realizacji swoich zadań statutowych,
 3. dostawcom usług prawnych oraz wpierającym Administratora Danych Osobowych w dochodzeniu należnych roszczeń.
 4. instytucjom państwowym upoważnionym z mocy prawa.
 1. Administrator Danych Osobowych przechowuje Państwa/Pana dane osobowe przez okres 5 lat.
 2. Podanie przez Państwa danych osobowych jest dobrowolne. Nie podanie danych uniemożliwi zawarcie i wykonanie umowy.
 3. Przysługują Państwu następujące uprawnienia: prawo do żądania od Administratora Danych Osobowych dostępu do swoich danych osobowych, prawo do sprostowania (poprawiania), usunięcia danych, ograniczenia przetwarzania danych osobowych oraz prawo do przenoszenia danych osobowych, a także prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych w dowolnym momencie w zakresie, w jakim Państwa/Pana dane osobowe są przetwarzane na podstawie udzielonej zgody na przetwarzanie danych osobowych; wycofanie zgody pozostaje bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie Państwa/Pana zgody przed jej wycofaniem. W celu skorzystania z powyższych praw, należy skontaktować się poprzez kanały komunikacji wskazane w pkt 1 i 2 powyżej.
 4. Państwa dane osobowe nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu.
 5. Przysługuje Państwu prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego w zakresie przetwarzania danych osobowych, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Najnowsze aktualności

2022-10-05
KONSORCJUM
2022-09-20
Badania płatne

Badania płatne

2022-07-18
Oświadczenie Szpitala
2022-07-15
Informacja Szpitala w sprawie wyroku