Pokaż menu

Przyjęcie

PRZYJĘCIE DO SZPIALA

Pacjenci przyjmowani są do Szpitala w trybie:

 • Nagłym

 • Planowym

 1. Nagłe przyjęcie do Szpitala odbywa się bez skierowania, ewentualnie ze skierowaniem z pomocy doraźnej. Przyjęcie odbywa się w Szpitalnym Oddziale Ratunkowym po uprzednim badaniu przez lekarza dyżurnego. Termin tego przyjęcia może być natychmiastowy - decyzją o tym są jedynie względy medyczne, możliwy do udzielania w Szpitalu zakres świadczenia i wolne miejsca na właściwym oddziale.
 2. Planowe przyjęcie pacjenta odbywa się na podstawie pisemnego skierowania lekarskiego, zgodnie z lista oczekujących na przyjęcie do szpitala i ustaloną datą planowego przyjęcia oraz nazwą oddziału.
 3. Skierowanie do szpitala powinno zawierać czytelne informacje dotyczące:
 • Danych osobowych pacjenta,

 • Rozpoznanie z jakim pacjent jest kierowany do szpitala,

 • Nazwisko, imię i numer prawa wykonywania zawodu lekarza kierującego,

 • Numer umowy z NFZ,

 • Datę wystawienia skierowania.

 1. Do skierowania powinny być dołączone wyniki badań, potwierdzające rozpoznanie mieszczące się na skierowaniu.
 2. Pacjent ponadto powinien posiadać dowód osobisty lub inny dowód tożsamości, dokument potwierdzający ubezpieczenie zdrowotne.

 

PRZYJĘCIE W CELU WYKONANIA OPERACJI

Jak przygotować się  do pobytu w szpitalu i zabiegu operacyjnego

Wszyscy pacjenci zgłaszający się do szpitala na zabieg operacyjny proszeni są o przestrzeganie następujących zasad:

 • Pacjent powinien przybyć do szpitala w dniu i o godzinie wyznaczonej  w trakcie wizyty kwalifikacyjnej
 • Osoby, które zostały poinformowane, że termin zabiegu przypada w dniu przyjęcia muszą przybyć do szpitala na czczo (nie wolno jeść i pić  na 6 godzin przed operacją).
 • Należy wyleczyć wszystkie stany zapalne w jamie ustnej.
 • Jeżeli na kilka dni przed zabiegiem lub w dniu zabiegu chory zauważy u siebie objawy infekcji ogólnej (podwyższona temperatura ciała, złe samopoczucie, kaszel, ból gardła, biegunka, wymioty) lub miejscowej (zmiany zapalne lub ropne na skórze – nie tylko okolicy planowanej do zabiegu) należy o tym niezwłocznie poinformować lekarza prowadzącego lub pielęgniarkę.
 • Osobom niezaszczepionym przeciw WZW B (żółtaczce zakaźnej typu B) zalecane jest wykonanie pełnego szczepienia przeciwko tej chorobie
 • Podczas wizyty kwalifikacyjnej do zabiegu operacyjnego, zabiegu wszczepienia takich urządzeń medycznych, jak kardiowerter-defibrylator i stały rozrusznik serca oraz badania diagnostycznego z naruszeniem ciągłości skóry,  wymagającego hospitalizacji lekarz może zlecić wykonanie pewnych konsultacji, badań lub zastosowania specjalnej diety, środków przeczyszczających lub lewatywy, lub też leków przed przyjęciem do szpitala. Prosimy zastosować się ściśle do zaleceń lekarza.  Jeżeli został zalecony wymaz z nosa to należy wykonać go nie wcześniej niż 2 tygodnie przed planowanym terminem zabiegu.
 • W przypadku osób palących papierosy wskazane jest ograniczenie liczby wypalanych papierosów lub zaprzestanie palenia na 30 dni  przed planowanym zabiegiem.
 • Osoby chorujące na cukrzycę powinny szczególnie zadbać przed przyjściem do szpitala o utrzymanie prawidłowego poziomu cukru we krwi.
 • Pacjenci  przyjmujący leki przeciwkrzepliwe lub przeciwpłytkowe  powinni poinformować o tym lekarza, który wyjaśni, jak je stosować w okresie  przed operacją.

 

Należy zabrać ze sobą:

 • skierowanie do szpitala,
 • dowód osobisty,
 • w przypadku osób pracujących – dane  pracodawcy, w tym NIP – w przypadku konieczności wystawienia zwolnienia lekarskiego
 • znać lub mieć zapisane dane kontaktowe osoby uprawnionej do uzyskiwania informacji o zdrowiu Pani/Pana – imię i nazwisko, nr telefonu, adres zamieszkania
 • wszystkie posiadane wyniki badań, zdjęcia RTG, rezonansu magnetycznego lub tomografii komputerowej, karty wypisu ze szpitala, konsultacje lekarskie
 • dokładny spis przyjmowanych leków (lub oryginalne opakowania leków ) – nazwa, dawka, sposób przyjmowania
 • osobiste przybory toaletowe (nieużywaną myjkę lub gąbkę), pantofle domowe, piżamę, szlafrok, ręczniki oraz drugi komplet bielizny osobistej i piżamy, na zmianę.

 

Rano, w domu, w dniu przyjęcia należy wykąpać się i założyć czystą bieliznę. Kąpiel jest obowiązkowa, jeżeli zabieg operacyjny będzie wykonany  w dniu przyjęcia.

 • Nie nakładać na skórę kremów, balsamów, dezodorantów ani perfum.
 • Należy obciąć krótko paznokcie, usunąć lakier, tipsy, nie zakładać pierścionków, obrączek, bransolet.
 • Nie należy golić ani depilować okolicy, gdzie będzie wykonywane nacięcie skóry.

 

Przestrzeganie powyższych wskazówek przyczyni się do zmniejszenia ryzyka zakażenia miejsca operowanego.

Prosimy nie zabierać ze sobą dużych sum pieniędzy, biżuterii ani innych wartościowych rzeczy.

 

WYMAGANE DOKUMENTY UBEZPIECZENIA

DLA OSÓB UBEZPIECZONYCH DO LECZENIA BEZPŁATNEGO

Pracownicy

Legitymacja ubezpieczeniowa, Druk RMUA (dolny odcinek RMUA) lub Inn y dokument potwierdzający fakt przekazania składki na ubezpieczenie

Emeryci i renciści

Legitymacja emeryta/rencisty, ostatni odcinek wpłaty świadczenia.

Członek rodziny osoby podlegającej obowiązkowemu ubezpieczeniu zdrowotnemu

Legitymacja ubezpieczeniowa rodzinna (z wpisanymi członkami rodziny), kopia druku zgłoszeniowego ZCZA lub ZCNA, legitymacja emeryta/rencisty lub aktualny odcinek emerytury/renty

Studenci zgłoszeni przez swojego rodzica do ubezpieczenia zdrowotnego

Studenci zgłaszani przez uczelnie, również studenci cudzoziemcy

Kopia druku zgłoszeniowego Zza lub ZUA oraz ważna legitymacja studencka

Osoba bezrobotna, która nie podlega ubezpieczeniu zdrowotnemu z innego tytułu

Otrzymująca zasiłek - druk RMUA lub legitymacja ubezpieczeniowa, bez prawa do zasiłku - legitymacja ubezpieczeniowa

Pacjenci z Unii Europejskiej

Europejska Karta Ubezpieczenia Zdrowotnego, Certyfikat zastępczy, jeden z formularzy serii E

Osoba prowadząca działalność gospodarcza

Dowód opłacenia ostatniej składki do ZUS, np. wyciąg bankowy

Rolnik

Dowód opłacenia składki na ubezpieczenie społeczne/zdrowotne

Osoba pełniąca służbę wojskowa

Książeczka wojskowa

Osoba bezrobotna

Zaświadczenie Powiatowego Urzędu Pracy

Osoby bezdomne i inne posiadające prawo do świadczeń opieki zdrowotnej

Decyzja wójta, burmistrza, prezydenta właściwego ze względu na miejsce zamieszkania

 

DLA OSÓB NIEUBEZPIECZONYCH

 

Pozostałe osoby, obywatele Polski, cudzoziemcy bez karty stałego lub czasowego pobytu, bez ubezpieczenia mogą być przyjęci do szpitala odpłatnie, zgodnie z obowiązującym cennikiem z wyłączenie stanów zagrożenia życia.

 

WAŻNOŚĆ DOKUMENTU POTWIERDZAJĄCEGO PRAWO DO ŚWIADCZEŃ

Przyjmuje się, że dokument potwierdzający prawo do świadczeń jest ważny przez 30 dni od:

 • Daty wystawienia - zaświadczenie z zakładu pracy, zaświadczenia ZUS i KRUS,

 • Daty poświadczenia - legitymacja ubezpieczeniowa,

 • Daty opłacenia składki - ZUS RMUA, dowód wpłaty składki na ubezpieczenie zdrowotne,

 • Daty ważności dokumentu - legitymacja rencisty.

Wyjątkami od tej zasady są:

 • Legitymacja emeryta - ważna bezterminowo,

 • Zaświadczenie z urzędu pracy o zgłoszeniu do ubezpieczenia zdrowotnego - do końca terminu ważności

 • Decyzja wójta (burmistrza, prezydenta) gminy - ważna 90 dni od dnia określonego w decyzji.

Ustanie prawa do świadczeń

Prawo do świadczeń opieki zdrowotnej ustaje zazwyczaj po upływie 30 dni od dnia wygaśnięcia obowiązku ubezpieczenia zdrowotnego, na przykład:

 • W przypadku ustania stosunku pracy (np. z tytułu umowy o pracę) - po upływie 30 dni od dnia rozwiązania umowy o pacę,

 • W przypadku zakończenia prowadzenia pozarolniczej działalności gospodarczej - po upływie 30 dni od dnia zakończenia prowadzenia takiej działalności,

 • W przypadku osób zatrudnionych, pozostających na urlopie bezpłatnym - po upływie 30 dni od dnia rozpoczęcia urlopu,

 • W przypadku osób bezrobotnych - po upływie 30 dni od dnia utraty statusu bezrobotnego,

 • W przypadku śmierci osoby, która zgłosiła członków rodziny do ubezpieczenia - członkowie rodziny tracą prawo do świadczeń po upływie 30 dni od daty śmierci.

Osobom, które:

 • Ukończyły szkołę średnią lub wyższa lub zostały skreślone z listy uczniów lub studentów - prawo do świadczeń opieki zdrowotnej przysługuje przez 4 miesiące od zakończenia nauki lub skreślenia z listy uczniów lub studentów,

 • Ubiegają się o przyznanie emerytury lub renty - prawo do świadczeń opieki zdrowotnej przysługuje w okresie trwania postępowania o przyznanie tych świadczeń,

 • Pobierają zasiłek przyznany na podstawie przepisów o ubezpieczeniu chorobowym lub wypadkowym - prawo do świadczeń opieki zdrowotnej przysługuje w okresie pobierania przez te osoby zasiłku,

 • Mają zawieszone prawa do renty socjalnej - prawo do świadczeń opieki zdrowotnej przysługuje przez 90 dni od ustania ubezpieczenia zdrowotnego w Funduszu.