Pokaż menu

Rada społeczna

Przy Szpitalu działa Rada Społeczna, która jest organem inicjującym i opiniodawczym podmiotu tworzącego samorząd województwa dolnośląskiego oraz organem doradczym dyrektora Szpitala. Radę Społeczną powołuje, odwołuje oraz zwołuje jej pierwsze posiedzenie Sejmik Województwa Dolnośląskiego.

Kadencja Rady Społecznej trwa 4 lata.

W skład Rady Społecznej wchodzi 5 osób, w tym: przedstawiciel Wojewody Dolnośląskiego, przedstawiciel samorządu wojewódzkiego, radny Sejmiku Województwa Dolnośląskiego.

Skład członków Rady Społecznej Specjalistycznego Szpitala im. dra Alfreda Sokołowskiego w Wałbrzychu: kadencja 2020 – 2024:

 1. Patrycja Joanna Wielowska – Przewodnicząca Rady Społecznej (Przedstawiciel Marszałka Województwa Dolnośląskiego).
 2. Robert Śliwa – Zastępca Przewodniczącej Rady Społecznej (Zastępca Dyrektora – Przychodnia Specjalistyczna Regina i Walenty Śliwa Wałbrzych).
 3. Kamil Krzysztof Zieliński – członek (Przedstawiciel Wojewody Dolnośląskiego).
 4. Grzegorz Macko – członek (Wicemarszałek Województwa Dolnośląskiego).
 5. Renata Wierzbicka – członek (Dyrektor Hospicjum Jana Pawła II).

Do zadań Rady Społecznej należy:

1. Przedstawienie podmiotowi tworzącemu wniosków i opinii w sprawach:

 1. zbycia aktów trwałych oraz zakupu lub przyjęcia darowizny nowej aparatury i sprzętu medycznego,
 2. związanych z przekształceniem lub likwidacją, rozszerzeniem lub ograniczeniem działalności,
 3. przyznania dyrektorowi Szpitala nagród,
 4. rozwiązanie stosunku pracy lub umowy cywilnoprawnej z dyrektorem Szpitala.

2. Przedstawienie dyrektorowi Szpitala wniosków i opinii w sprawach:

 1. planu finansowego, w tym planu inwestycyjnego,
 2. rocznego sprawozdania z planu finansowego w tym planu inwestycyjnego,
 3. kredytów bankowych lub dotacji,
 4. podziału zysku,
 5. zbycia aktów trwałych oraz zakupu lub przyjęcia darowizny nowej aparatury i sprzętu medycznego,
 6. regulaminu organizacyjnego.

3. Dokonywanie okresowych analiz skarg i wniosków wnoszonych przez pacjentów, z wyłączeniem spraw podlegających nadzorowi medycznemu.

4. Opiniowanie wniosku w sprawie czasowego zaprzestania działalności leczniczej.

5. Wykonanie innych działań określonych w ustawie i Statucie Szpitala.