Deklaracja dostępności serwisu www.zdrowie.walbrzych.pl
Specjalistyczny Szpital im. dra Alfreda Sokołowskiego w Wałbrzychu

zobowiązuje się zapewnić dostępność strony internetowej www.zdrowie.walbrzych.pl zgodnie z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do serwisu internetowego www.zdrowie.walbrzych.pl

Data opublikowania strony internetowej 2008.10.23

Data ostatniej dużej aktualizacji strony internetowej 2020.09.22

Status pod względem zgodności z ustawą

Strona internetowa jest zgodna z ustawą o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych.

Oświadczenie sporządzono dnia 2020.09.22. Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny

Na stronie internetowej można korzystać ze standardowych skrótów klawiaturowych.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Osobą kontaktową jest Agnieszka Kredenc-Łukomska, adres e-mail agnieszka.kredenc-lukomska@zdrowie.walbrzych.pl. Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu 74 64 89 890. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać żądania zapewnienia dostępności.

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji w formach alternatywnych, na przykład odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisania zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji w formie alternatywnej, powinna także określić formę tej informacji.

Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie i nie później, niż w ciągu 7 dni. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące. Jeżeli zapewnienie dostępności nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji.

W przypadku, gdy podmiot odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego dostępu do informacji, można złożyć skargę na takie działanie.

Po wyczerpaniu wszystkich możliwości skargę można przesłać także do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Dostępność architektoniczna

Szpital posiada 2 lokalizacje:

  • ul. Sokołowskiego 4, 58-309 Wałbrzych
  • ul. Batorego 4, 58-300 Wałbrzych

W obu jednostkach:

  • główne drzwi wejściowe rozsuwane są automatycznie
  • wszystkie windy przystosowane są wielkością do potrzeb osób poruszających się na wózkach, a przywołanie windy jest możliwie łatwo dostępnym przyciskiem.

W Budynku nr 1 przy ul. Batorego winda podaje komunikaty głosowe, a przyciski przystosowane są dla osób niewidomych i niedowidzących. Dostęp do budynku głównego A, przy ul. Sokołowskiego dla osoby niepełnosprawnej poruszającej się na wózku inwalidzkim jest możliwy przez użycie platformy obsługiwanej przez pracownika DOS jak również możliwy jest dojazd wózkiem inwalidzkim przez SOR korzystając z podjazdu posiadającego łagodny kąt nachylenia . W punkcie Przyjęć do Szpitala znajdują się dyżurne wózki inwalidzkie do użytku przez osoby niepełnosprawne.

Toalety dla niepełnosprawnych znajdują się w korytarzach ogólnie użytkowanych wyposażone są w dodatkowe sprzęty ułatwiające wykonanie czynności higienicznych osobom poruszającym się na wózku oraz rodzicom z małymi dziećmi. Są one większe niż toalety standardowe oraz posiadają ergonomiczne uchwyty Podjazdy przy wejściach głównych oraz innych ciągach komunikacyjnych posiadają łagodny kąt nachylenia jak również posiadają poręcze zapewniające odpowiedni poziom bezpieczeństwa Przed wejściami do budynków w obu lokalizacjach wyznaczone są miejsca parkingowe dla osób niepełnosprawnych. Oznaczone są one znakami pionowymi i poziomymi Do szpitala możliwy jest wstęp z psem asystującym w celu udzielenia pacjentowi korzystającemu z psa asystującego świadczenia medycznego Pacjent ma możliwość skorzystania z pomocy tłumacza migowego, jednakże musi zgłosić ten fakt min. 3 dni wcześniej przed planowaną wizytą. Szpital nie posiada pętli indukcyjnych.