Pokaż menu

Szybka Terapia Onkologiczna

Wczesne wykrycie zmian nowotworowych zwiększa szanse wyleczenia. Zmyślą opacjentach powstała szybka terapia onkologiczna.

Każdy pacjent z podejrzeniem lub potwierdzeniem nowotworu złośliwego, lub miejscowo złośliwego, ma prawo do świadczeń zdrowotnych udzielanych w ramach tzw. Pakietu Onkologicznego.

Specjalistyczny Szpital im dra Alfreda Sokołowskiego w Wałbrzychudysponuje bazą diagnostyczno-leczniczą i profesjonalną kadrą medyczną do szybkiej diagnostyki i leczenia kompleksowego pacjentów z nowotworami.

Kartę DILO pacjentowi może wydać:

 • lekarz podstawowej opieki zdrowotnej(POZ)
 • lekarz udzielający ambulatoryjnych świadczeń specjalistycznych (AOS)
 • lekarz udzielający świadczeń szpitalnych.

Diagnostyka onkologiczna

Diagnostyka onkologiczna w warunkach ambulatoryjnych, w ramach pakietu onkologicznego, prowadzona jest w następujących poradniach specjalistycznych

 • chirurgii ogólnej
 • chirurgii onkologicznej
 • chirurgii szczękowo-twarzowej
 • neurochirurgicznej
 • okulistycznej
 • onkologicznej
 • urologicznej.
 • hematologicznej
 • chorób płuc

Pacjentom pierwszorazowym z Kartą Diagnostyki i Leczenia Onkologicznego, skierowanym na diagnostykę w ramach ambulatoryjnej opieki specjalistycznejjest ustalany termin wizyty nie później niż do 14 dni.

 

Postępowanie diagnostyczne obejmuje wykonanie niezbędnych badań, m.in. badań histopatologicznych, endoskopowych, RTG, TK, MR, USG celem wykluczenia lub potwierdzenia nowotworu złośliwego. Badania wykonywane są w pracowniach/zakładach zlokalizowanych na terenie szpitala przy ul Sokołowskiego 4 w Wałbrzychu natomiast na badania typu PET, scyntygrafia pacjenci są kierowani do Wrocławia.

Pacjent, który chce skorzystać z diagnostyki onkologicznej na podstawie Karty DILO musi pozostawić oryginał Karty w rejestracji/poradni specjalistycznej.

Karta DILO jest ważna tylko wtedy, gdy zawiera pieczątkę, podpis lekarza wystawiającego Kartę, stwierdzającego rozpoznanie w trakcie diagnostyki oraz pieczątkę świadczeniodawcy, gdzie Karta została wystawiona, gdzie pacjent był diagnozowany, leczony.

Pacjent może posługiwać się tylko jedną aktywną Kartą DILO

UWAGA! Do zakończenia diagnostyki onkologicznej niezbędna jest wizyta pacjenta w poradni z wynikami zleconych badań nawet w przypadku rezygnacji z kontynuacji leczenia w danej poradni specjalistycznej.

Konsylium Onkologiczne

Po przeprowadzonej diagnostyce, w wyniku której zostanie rozpoznany nowotwór złośliwy, zwoływane jest Konsylium Onkologiczne. Zespół specjalistów, na podstawie wyników badań i dokumentacji medycznej pacjenta, opracowuje plan i harmonogram leczenia oraz kwalifikuje pacjenta do leczenia zabiegowego, chemioterapii lub radioterapii (bądź leczenia skojarzonego).

W skład Konsylium wchodzą m.in. lekarze następujących specjalizacji:

 • onkologii klinicznej
 • radioterapii
 • chirurgii onkologicznej lub ogólnej, lub innej dziedzinie zabiegowej odpowiedniej dla danego rodzaju lub umiejscowienia nowotworu

Nadzór nad przebiegiem leczenia pacjenta onkologicznego sprawuje koordynator terapii onkologicznej.

Leczenie onkologiczne

1. Leczenie onkologiczne w Specjalistycznym Szpitalu im dra Alfreda Sokołowskiegow Wałbrzychu postaci procedur zabiegowychodbywa się na następujących oddziałach:

 • chirurgii ogólnej
 • chirurgii onkologicznej
 • chirurgii szczękowo-twarzowej
 • neurochirurgii
 • okulistyki
 • ortopedii i traumatologii narządu ruchu

2. W przypadku konieczności kontynuacji leczenia w ramach chemioterapii, istnieje możliwość leczeniaw Oddziale Onkologicznym i Hematologicznym w którychrealizowane są świadczenia zdrowotne w trybie hospitalizacji, natomiast leczeniejednego dnia odbywa się Dziennym Oddziale Chemioterapii.

3. W przypadku konieczności leczenia z zastosowaniem radioterapii, brachyterapiipacjent kierowany jest do Międzynarodowego Centrum Onkoterapii Affidea, które mieści się na terenie szpitala przy ul. Sokołowskiego 4 w Wałbrzychu.

Zadania koordynatora pakietu onkologicznego:

 • koordynacja planu leczenia pacjenta ustalonego przez konsylium,
 • dbałość o to, aby dokumentacja związana z kartą diagnostykii leczenia pacjenta była kompletna (m.in. aby zawierała potwierdzenia wykonania świadczeń i zakończenia danego etapu leczenia),
 • udzielanie pacjentowi wszelkich niezbędnych informacji związanych z leczeniem.
 • nadzór nad terminową realizacją poszczególnych etapów: diagnostyki ,leczenia.

Dane kontaktowe do koordynatorów:

 1. Patrycja Czajkowska –74/64 89875 kom. 885454508
  e-mail: patrycja.czajkowska@zdrowie.walbrzych.pl
 2. Paulina Dyc -74/64 89875 kom. 885454516
  e-mail: paulina.dyc@zdrowie.walbrzych.pl
 3. Agnieszka Kowalczyk - tel. 74/64 89 875 kom. 601 768 507

e-mail: agnieszka.kowalczyk@zdrowie.walbrzych.pl