Pokaż menu

Skargi i wnioski

Szanowni Państwo

Dyrekcja Specjalistycznego Szpitala im. dra A. Sokołowskiego w Wałbrzychu informuje o możliwościach składania przez Państwo skarg i wniosków.

 1. Skargę lub wniosek można złożyć ustnie lub pisemnie. Skarżący ma prawo żądać pisemnego potwierdzenia jej przyjęcia. Przedmiotem skargi może być w szczególności zaniedbanie lub nienależyte wykonywanie zadań przez Szpital lub pracownika, naruszenie obowiązujących przepisów, regulaminów, a także praw pacjenta.
 2. Skargi lub wnioski mogą składać:
  • każdy pacjent, który uzna, że jego prawo do ochrony zdrowia nie jest realizowane w sposób zadowalający;
  • rodzice, opiekunowie prawni lub faktyczni pacjenta;
  • redakcje prasowe, radiowe i telewizyjne oraz organizacje i instytucje społeczne.
 3. W przypadku, gdy skarga dotyczy niewłaściwego zachowania personelu (lekarza, pielęgniarki, rejestratorki, personelu pomocniczego, itp.), pierwszym krokiem jaki może podjąć wnoszący skargę jest interwencja u bezpośredniego przełożonego tego pracownika; w Szpitalu jest nim Ordynator Oddziału/Kierownik Komórki Organizacyjnej i Pielęgniarka Oddziałowa/Koordynująca.
 4. Skarżący może także zwrócić się do:
  • Zastępcy Dyrektora ds. Lecznictwa
   w dni robocze, po uprzednim ustaleniu w sekretariacie Szpitala terminu i godziny
   tel. (74) 6489600
   e-mail: szpitalsokolowskiego@zdrowie.walbrzych.pl
  • Pełnomocnika Dyrektora Szpitala ds. Skarg i Wniosków
   Zyta Szarafin
   Adres: ul. Sokołowskiego 4
   58-309 Wałbrzych
   telefon: (74) 6489644
   e-mail: zyta.szarafin@zdrowie.walbrzych.pl
  • Rzecznika Praw Pacjenta Szpitala Psychiatrycznego (w sprawach związanych z pacjentami przebywającymi w Oddziale Psychiatrycznym)
   Mateusz Kępa Adres: ul Batorego 4
   58-300 Wałbrzych telefon: 698 630 139 e-mail: m.kepa@bpp.gov.pl
   5. Skargi i wnioski bez imienia i
 5. Skargi i wnioski bez imienia i nazwiska (nazwy) oraz adresu wnoszącego nie rozpatruje się, chyba że treść skargi lub wniosku zawiera dane poddające się weryfikacji, a wynik rozpatrzenia może służyć interesom szpitala- decyzje w tym względzie podejmują odpowiednio Dyrektor Szpitala lub Pełnomocnik ds. Skarg i Wniosków.
 6. W przypadku uznania przez Państwa, że przekazanie wniosku lub skargi do wiadomości Dyrekcji Szpitala jest niewystarczające, mają Państwo prawo odwołać się również do innych wymienionych poniżej instytucji zajmujących się prawami pacjenta:
  • Działu Skarg i Wniosków Dolnośląskiego
   Oddziału Wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia we Wrocławiu,

   ul. Dawida 2, pok. 9 i 10 (od poniedziałku do piątku w godz. od 830 do 1530),
   tel. (71) 79 79 134, fax (71) 79 79 112,
   e-mail: skargi@nfz-wroclaw.pl
  • Rzecznika praw pacjenta:
   Bartłomiej Łukasz Chmielowiec, Biuro Rzecznika Praw Pacjenta ul. Młynarska 46, 01-171 Warszawa. Ogólnopolska bezpłatna infolinia 800-190-590, czynna od poniedziałku do piątku w godz. 9-21. Sekretariat: tel.: 22 532-82-50; fax.: 22 532-82-30 kancelaria@rpp.gov.pl
  • Organu założycielskiego :
   Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego
   Wybrzeże Słowackiego 12-14, 50-411 Wrocław.
 7. Jeśli skarga dotyczy braku należytej staranności w wykonywanej praktyce medycznej, popełnionych błędów w leczeniu, postępowania sprzecznego z zasadami etyki zawodowej lub naruszenia przepisów o wykonywaniu zawodu lekarza lub pielęgniarki i położnej, Pacjent może się zwrócić także do rzecznika odpowiedzialności zawodowej, który działa przy Okręgowej i Naczelnej Izbie Lekarskiej oraz przy Okręgowej i Naczelnej Izbie Pielęgniarek i Położnych:
 8. Sprawy związane z uzyskaniem odszkodowania (finansowego zadośćuczynienia) należy kierować do dyrektora Szpitala, jeżeli pacjent uznaje Szpital za winny wyrządzenia szkody.