Pokaż menu

Pacjent

PRZYJĘCIE DO SZPIALA

Pacjenci przyjmowani są do Szpitala w trybie:

 • Nagłym

 • Planowym

  • Nagłe przyjęcie do Szpitala odbywa się bez skierowania, ewentualnie ze skierowaniem z pomocy doraźnej. Przyjęcie odbywa się w Szpitalnym Oddziale Ratunkowym po uprzednim badaniu przez lekarza dyżurnego. Termin tego przyjęcia może być natychmiastowy - decyzją o tym są jedynie względy medyczne, możliwy do udzielania w Szpitalu zakres świadczenia i wolne miejsca na właściwym oddziale.

  • Planowe przyjęcie pacjenta odbywa się na podstawie pisemnego skierowania lekarskiego, zgodnie z lista oczekujących na przyjęcie do szpitala i ustaloną datą planowego przyjęcia oraz nazwą oddziału.

  • Skierowanie do szpitala powinno zawierać czytelne informacje dotyczące:

 • Danych osobowych pacjenta,

 • Rozpoznanie z jakim pacjent jest kierowany do szpitala,

 • Nazwisko, imię i numer prawa wykonywania zawodu lekarza kierującego,

 • Numer umowy z NFZ,

 • Datę wystawienia skierowania.

  • Do skierowania powinny być dołączone wyniki badań, potwierdzające rozpoznanie mieszczące się na skierowaniu.

  • Pacjent ponadto powinien posiadać dowód osobisty lub inny dowód tożsamości, dokument potwierdzający ubezpieczenie zdrowotne.

 

WYMAGANE DOKUMENTY UBEZPIECZENIA

DLA OSÓB UBEZPIECZONYCH

DO LECZENIA BEZPŁATNEGO

 

Pracownicy

Legitymacja ubezpieczeniowa, Druk RMUA (dolny odcinek RMUA) lub Inn y dokument potwierdzający fakt przekazania składki na ubezpieczenie

Emeryci i renciści

Legitymacja emeryta/rencisty, ostatni odcinek wpłaty świadczenia.

Członek rodziny osoby podlegającej obowiązkowemu ubezpieczeniu zdrowotnemu

Legitymacja ubezpieczeniowa rodzinna (z wpisanymi członkami rodziny), kopia druku zgłoszeniowego ZCZA lub ZCNA, legitymacja emeryta/rencisty lub aktualny odcinek emerytury/renty

Studenci zgłoszeni przez swojego rodzica do ubezpieczenia zdrowotnego

Studenci zgłaszani przez uczelnie, również studenci cudzoziemcy

Kopia druku zgłoszeniowego Zza lub ZUA oraz ważna legitymacja studencka

Osoba bezrobotna, która nie podlega ubezpieczeniu zdrowotnemu z innego tytułu

Otrzymująca zasiłek -druk RMUA lub legitymacja ubezpieczeniowa, bez prawa do zasiłku - legitymacja ubezpieczeniowa

Pacjenci z Unii Europejskiej

Europejska Karta Ubezpieczenia Zdrowotnego, Certyfikat zastępczy, jeden z formularzy serii E

Osoba prowadząca działalność gospodarcza

Dowód opłacenia ostatniej składki do ZUS, np. wyciąg bankowy

Rolnik

Dowód opłacenia składki na ubezpieczenie społeczne/zdrowotne

Osoba pełniąca służbę wojskowa

Książeczka wojskowa

Osoba bezrobotna

Zaświadczenie Powiatowego Urzędu Pracy

Osoby bezdomne i inne posiadające prawo do świadczeń opieki zdrowotnej

Decyzja wójta, burmistrza, prezydenta właściwego ze względu na miejsce zamieszkania

 

DLA OSÓB NIEUBEZPIECZONYCH

 

Pozostałe osoby, obywatele Polski, cudzoziemcy bez karty stałego lub czasowego pobytu, bez ubezpieczenia mogą być przyjęci do szpitala odpłatnie, zgodnie z obowiązującym cennikiem z wyłączenie stanów zagrożenia życia.

 

WAŻNOŚĆ DOKUMENTU POTWIERDZAJĄCEGO PRAWO DO ŚWIADCZEŃ

Przyjmuje się, że dokument potwierdzający prawo do świadczeń jest ważny przez 30 dni od:

 • Daty wystawienia - zaświadczenie z zakładu pracy, zaświadczenia ZUS i KRUS,

 • Daty poświadczenia - legitymacja ubezpieczeniowa,

 • Daty opłacenia składki - ZUS RMUA, dowód wpłaty składki na ubezpieczenie zdrowotne,

 • Daty ważności dokumentu - legitymacja rencisty.

Wyjątkami od tej zasady są:

 • Legitymacja emeryta - ważna bezterminowo,

 • Zaświadczenie z urzędu pracy o zgłoszeniu do ubezpieczenia zdrowotnego - do końca terminu ważności

 • Decyzja wójta (burmistrza, prezydenta) gminy - ważna 90 dni od dnia określonego w decyzji.

Ustanie prawa do świadczeń

Prawo do świadczeń opieki zdrowotnej ustaje zazwyczaj po upływie 30 dni od dnia wygaśnięcia obowiązku ubezpieczenia zdrowotnego, na przykład:

 • W przypadku ustania stosunku pracy (np. z tytułu umowy o pracę) - po upływie 30 dni od dnia rozwiązania umowy o pacę,

 • W przypadku zakończenia prowadzenia pozarolniczej działalności gospodarczej - po upływie 30 dni od dnia zakończenia prowadzenia takiej działalności,

 • W przypadku osób zatrudnionych, pozostających na urlopie bezpłatnym - po upływie 30 dni od dnia rozpoczęcia urlopu,

 • W przypadku osób bezrobotnych - po upływie 30 dni od dnia utraty statusu bezrobotnego,

 • W przypadku śmierci osoby, która zgłosiła członków rodziny do ubezpieczenia - członkowie rodziny tracą prawo do świadczeń po upływie 30 dni od daty śmierci.

Osobom, które:

 • Ukończyły szkołę średnią lub wyższa lub zostały skreślone z listy uczniów lub studentów - prawo do świadczeń opieki zdrowotnej przysługuje przez 4 miesiące od zakończenia nauki lub skreślenia z listy uczniów lub studentów,

 • Ubiegają się o przyznanie emerytury lub renty - prawo do świadczeń opieki zdrowotnej przysługuje w okresie trwania postępowania o przyznanie tych świadczeń,

 • Pobierają zasiłek przyznany na podstawie przepisów o ubezpieczeniu chorobowym lub wypadkowym - prawo do świadczeń opieki zdrowotnej przysługuje w okresie pobierania przez te osoby zasiłku,

 • Mają zawieszone prawa do renty socjalnej - prawo do świadczeń opieki zdrowotnej przysługuje przez 90 dni od ustania ubezpieczenia zdrowotnego w Funduszu.