Pokaż menu

Informacja dla osób głuchoniemych

 
 

Wersja alternatywna

 

 
Realizując postanowienia ustawy o języku migowym i innych środkach komunikowania się (t.j. Dz.U.2017.1824) informujemy, że w Specjalistycznym Szpitalu im. dra Alfreda Sokołowskiego w Wałbrzychu istnieje możliwość skorzystania z usług tłumacza języka migowego przez osoby niesłyszące, mające problemy z komunikowaniem się w celu załatwienia sprawy związanej z pobytem i leczeniem pacjenta. W tym celu osoba zainteresowana pomocą tłumacza powinna zgłosić chęć skorzystania ze świadczenia w terminie, co najmniej na 4 dni robocze przed datą realizacji świadczenia, z wyłączeniem sytuacji nagłych.
 
W ww. zgłoszeniu prosimy zamieścić następujące informacje:
  • imię i nazwisko Pacjenta,
  • nr PESEL,
  • adres zamieszkania,
  • sposób kontaktu (e-mail, nr telefonu),
  • termin wizyty w poradni lub pobytu na oddziale.
Wypełniony Formularz zgłoszenia można przekazać:
  • za pośrednictwem poczty elektronicznej: szpitalsokolowski@zdrowie.walbrzych.pl
  • faksem na numer 74/64-89-746
  • za pośrednictwem skrzynki podawczej na elektronicznej platformie e - PUAP,
  • osobiście lub listownie: Specjalistyczny Szpital im dra Alfreda Sokołowskiego w Wałbrzychu, ul Sokołowskiego 4 58-309 Wałbrzych.
Po przyjęciu zgłoszenia Szpital zapewnia obsługę osoby uprawionej, w terminie przez nią wyznaczonym lub z nią uzgodnionym. Pracownik Szpitala kontaktuje się bezpośrednio z osobą zgłaszającą, w sposób przez nią wskazany, potwierdzając możliwość realizacji zgłoszenia i jednocześnie ustalając sposób jego realizacji lub informuje o braku możliwości realizacji świadczenia. W przypadkach nagłych, usługa tłumacza języka migowego realizowana będzie w formie telefonicznego wezwania tłumacza języka migowego z listy Rejestru tłumaczy języka migowego dostępnego na stronie Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego.
 

ZAŁATWIANIE SPRAWY PRZY POMOCY OSOBY PRZYBRANEJ

Osoby niesłyszące, mające problemy z komunikowaniem się w celu załatwienia sprawy związanej z pobytem i leczeniem pacjenta w Specjalistycznym Szpitalu im dra Alfreda Sokołowskiego w Wałbrzychu mogą korzystać z pomocy osoby przybrane, tzn. osoby, która ukończyła 16 lat i została wybrana przez osobę uprawnioną do porozumiewania się w załatwieniu spraw. Usługa tłumacza przy załatwianiu spraw urzędowych jest bezpłatna. Podstawa prawna: ustawa z dnia 19 sierpnia 2011 r. o języku migowym i innych środkach komunikowania się (tj. Dz.U.2017.1824)