Pokaż menu

Zasady udostępniania pacjentom indywidualnej dokumentacji medycznej.

Zasady udostępniania pacjentom indywidualnej dokumentacji medycznej.

1. Zgodnie z ustawą z 6 listopada 2008 r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw pacjenta udostępnienie dokumentacji medycznej pacjentowi lub jego przedstawicielowi ustawowemu jest bezpłatne gdy:

1) dotyczy dokumentów udostępnianych w żądanym zakresie po raz pierwszy,
2) udostępniania dokumentacji medycznej dotyczącej diagnostyki medycznej lub leczenia onkologicznego u pacjentów posiadających kartę DILO,
3) dotyczy postępowania przed wojewódzka komisją do spraw orzekania o zdarzeniach medycznych,
4) udostępnianie dokumentacji Agencji Oceny Technologii Medycznych i Taryfikacji oraz Agencji Badań Medycznych.

2. Za udostępnianie dokumentacji medycznej w innych przypadkach szpital pobiera opłaty w wysokości określonej w obowiązujących przepisach.

3. Maksymalna wysokość opłaty za:

1) jedną stronę wyciągu lub odpisu dokumentacji medycznej – nie może przekraczać 0,002 przeciętnego wynagrodzenia w poprzednim kwartale od pierwszego dnia następnego miesiąca po ogłoszeniu przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego w Dzienniku Urzędowym RP „Monitor Polski” na podstawie art. 20 pkt. 2 ustawy z dnia 17.12.1998r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych;
2) jedną stronę kopii albo wydruku dokumentacji medycznej – nie może przekraczać 0,00007 przeciętnego wynagrodzenia, o którym mowa w pkt.1;
3) sporządzenie wyciągu, odpisu lub kopii dokumentacji medycznej na elektronicznym nośniku danych, jeżeli zakład prowadzi dokumentację medyczną w formie elektronicznej – nie może przekraczać 0,0004 przeciętnego wynagrodzenia, o którym mowa w pkt. 1.

Ze względu na znaczne różnice w wysokości opłat za udostępnienie jednej strony dokumentacji medycznej w różnych formach, warto wiedzieć co oznaczają pojęcia:

1) Kopia – to dokument wytworzony przez odwzorowanie oryginału dokumentacji medycznej, w formie kserokopii albo odwzorowania cyfrowego (skanu)
2) Wyciąg – to skrótowy dokument zawierający wybrane informacje lub dane z całości dokumentacji medycznej,
3) Odpis – to dokument wytworzony przez przepisanie tekstu oryginału dokumentacji medycznej z wiernym zachowaniem zgodności co do treści z oryginałem.

4. Dokumentacja medyczna jest udostępniana:

 • Do wglądu w Szpitalu.
 • Poprzez sporządzenie jej wyciągów, odpisów, wydruku
 • Poprzez sporządzenie kopii również w formie odwzorowania cyfrowego (skanu) i wydanie na nośniku elektronicznym ( płyta CD, pen-drive) lub za pośrednictwem komunikacji elektronicznej (mail)
 • Poprzez wydanie oryginału za pokwitowaniem odbioru i z zastrzeżeniem zwrotu po wykorzystaniu, jeżeli uprawniony organ władzy publicznej albo sąd powszechny żąda udostępnienia oryginałów tej dokument
 • Bezpośrednio pacjentowi, którego dotyczy,
 • Przedstawicielowi ustawowemu pacjenta (np.: rodzicom małoletniego pacjenta)
 • Innej osobie upoważnionej przez pacjenta
 • Organom administracji publicznej i innym jednostkom zgodnie z obowiązującymi przepisami.

5.  Dokumentacja medyczna jest przechowywana przez okres 20 lat, licząc od końca roku kalendarzowego, w którym dokonano ostatniego wpisu, z wyjątkiem:

 • Dokumentacji medycznej dzieci do ukończenia 2 roku życia, którą przechowuje się 22 lata.
 • Dokumentacji medycznej w przypadku zgonu pacjenta na skutek uszkodzenia ciała lub zatrucia, która jest przechowywana przez okres 30 lat, licząc od końca roku kalendarzowego, w którym nastąpił zgon.
 • Dokumentacji medycznej pacjentów leczonych krwią, którą przechowuje się przez okres 30 lat, licząc od końca roku kalendarzowego w którym pacjent był hospitalizowany.

Udostępnianie dokumentacji medycznej pacjenta odbywa się na podstawie złożonego wniosku, który można składać:

 • osobiście w Sekcji Statystyki Medycznej przy ul. Sokołowskiego 4 w Wałbrzychu
 • telefonicznie 74 64 89 693
 • za pośrednictwem poczty e-mail szpitalsokolowski@zdrowie.walbrzych.pl
 • za pośrednictwem poczty tradycyjnej na adres Specjalistyczny Szpital im. dra Alfreda Sokołowskiego ul. Sokołowskiego 4; 58-309 Wałbrzych.
 • Za pośrednictwem platformy e-PUAP

Wzór wniosku do pobrania