OGŁOSZENIE O KONKURSIE

4 marca 2015

OGŁOSZENIE O KONKURSIE

Dyrektor Specjalistycznego Szpitala im. dra Sokołowskiego w Wałbrzychu,

ul. Sokołowskiego 4

w porozumieniu z Okręgową Radą Pielęgniarek i Położnych w Wałbrzychu

ogłasza konkurs na stanowisko:

- Pielęgniarki Naczelnej

- Pielęgniarki Oddziałowej Izby Przyjęć ,,C”

- Pielęgniarki Oddziałowej Oddziału Kardiologicznego,

- Pielęgniarki Oddziałowej Oddziału Anestezjologii i Intensywnej Terapii

- Pielęgniarki Oddziałowej Oddziału Chirurgii Urazowo-Ortopedycznej

Kandydaci na w/w stanowisko winni posiadać kwalifikacje zgodne z Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 20 lipca 2011 r. w sprawie kwalifikacji wymaganych od pracowników na poszczególnych rodzajach stanowisk pracy w podmiotach leczniczych niebędących przedsiębiorcami (Dz. U. Nr 151, poz. 896).

Kandydaci proszeni są o składanie dokumentów określonych w § 12 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 6.02.2012 r. w sprawie sposobu przeprowadzania konkursu na niektóre stanowiska kierownicze w podmiocie leczniczym niebędącym przedsiębiorcą (Dz. U. Nr 34, poz. 182) tj.:

  1. podanie o przyjęcie na stanowisko objęte konkursem;
  2. dokumenty stwierdzające kwalifikacje zawodowe wymagane do zajmowanego stanowiska, dokument potwierdzający prawo wykonywania zawodu;
  3. opisany przez kandydata przebieg pracy zawodowej;
  4. inne dokumenty, w szczególności potwierdzające dorobek i kwalifikacje zawodowe kandydata;
  5. kopie dokumentów, o których mowa w punkcie 4, powinny być poświadczone za zgodność z oryginałem, na prośbę właściwego podmiotu lub komisji konkursowej kandydat jest obowiązany przedstawić oryginały dokumentów;
  6. zaświadczenie o niekaralności;
  7. oświadczenie, że kandydat wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych w celu przeprowadzenia postępowania konkursowego na dane stanowisko.

Dokumenty, o których mowa wyżej, kandydaci zgłaszający się do konkursu składają w terminie do 30 dni od dnia opublikowania ogłoszenia na adres:

Specjalistyczny Szpital im. dra Sokołowskiego ul. Sokołowskiego 4, 58-309 Wałbrzych

· na kopercie kandydat umieszcza swoje imię i nazwisko oraz adres i numer telefonu kontaktowego, a także adnotację o treści: „Konkurs na stanowisko Pielęgniarki ….. (należy wpisać nazwę oddziału)

· przewidywany termin rozpatrzenia zgłoszonych kandydatur – marzec- kwiecień 2015 r.

Materiały i informacje o stanie prawnym, organizacyjnym i ekonomicznym podmiotu leczniczego można uzyskać w Dyrekcji Specjalistycznego Szpitala im. dra Sokołowskiego w Wałbrzychu.

Dyrektor Szpitala

Mariola Dudziak

Najnowsze aktualności

2024-03-18
INFORMACJA DLA SPONSORÓW BADAŃ KLINICZNYCH / FIRMY CRO
2023-06-26
PRAWO ATOMOWE

PRAWO ATOMOWE

2022-10-05
KONSORCJUM
2022-09-20
Badania płatne

Badania płatne