Pokaż menu

Oddział Kardiologii

Utworzenie Wałbrzyskiego Ośrodka Kardiologii Interwencyjnej (WOKI) w oparciu o istniejący Oddział Kardiologiczny w Specjalistycznym Szpitalu im. A. Sokołowskiego było realiza-cją jednego z zadań Kontraktu dla Województwa Dolnośląskiego. Finansowa-nie budowy i wyposażenia ośrodka było rezultatem współdziałania Specjalistycznego Szpitala im A. Sokołowskiego oraz Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego. WOKI od chwili powstania pełni podstawową rolę w zapewnieniu wysokospecjalistycznych świadczeń kardio-logicznych dla mieszkańców całego regionu. Aktualnie ośrodek dysponuje 53 łóżkami, w tym 8 łóżkami intensywnego nadzoru kardiologicznego, posiada Pracownię Hemodynamiki, Pracownię Echokardiografii i Badań Wysiłkowych. Systematycznie zwiększa się liczba hospitalizowanych pacjentów i aktualnie sięga ok. 4500 rocznie. W ośrodku leczeni są głównie pacjenci z chorobą niedo-krwienną serca, chorobą nadciśnieniową, zaburzeniami rytmu serca. Dynamicznie rośnie liczba pacjentów poddawanych zabiegom kardiologii interwencyjnej. Uruchomienie we wrześniu 2003 r. 24-godzinnego dyżuru hemodynamicznego (tzw. zawałowego) umożliwia skuteczne leczenie chorych z ostrymi zespołami wieńcowymi w tym z zawałami serca w trybie ostrym, natychmiastowym. Z tej możliwości korzystają pacjenci z całego obszaru objętego oddziaływaniem WOKI. Miesięcznie w tym trybie udziela się świadczeń ponad 100 pacjentom. Ponad 35% z nich stanowią chorzy spoza powiatu wałbrzyskiego.

Nasz zespół:

 

Od 1 kwietnia 2004 r. w szpitalu utworzona została Poradnia Kardiologiczna. Zapewnia ona wstępną diagnostykę i leczenie ambulatoryjne pacjentom kierowanym przez lekarzy Podsta-wowej Opieki Zdrowotnej. W poradni zapewnia się również leczenie poszpitalne i obserwację długotrwałą pacjentom po zabiegach interwencyjnych wykonanych w WOKI oraz zabiegach kardiochirurgicznych. Miesięcznie udziela się ponad 150 porad.

Ośrodek wyposażony jest w najnowocześniejszy sprzęt diagnostyczny i terapeutyczny. W ramach realizacji Zintegrowanego Programu Operacyjnego Roz-woju Regionalnego (ZPORR) ze środków Unii Europejskiej zakupiono bardzo nowoczesny aparat echokardiograficzny (usg serca) umożliwiający, m.in. badanie przezprzełykowe. Oddział posiada nowoczesny sprzęt do badań EKG met. Holtera, bieżnię wysiłkową. Sale Inten-sywnego Nadzoru Kardiologicznego wyposażone są w sprzęt monitorujący pozyskany ze środków Ministerstwa Zdrowia w ramach Programu POLKARD. Wyrazem bardzo wysokiej oceny pracy Ośrod-ka dokonanej przez Mini-sterstwo Zdro-wia w 2005 r. była decyzja rady ekspertów Programu POLKARD, która przydzieliła bardzo wysokiej klasy sprzęt RTG (angiograf) o wartości prawie 3,5 mln zł celem zainstalowania w Szpitalu im. Dr A. Sokołowskiego. Dzięki temu już od kwietnia 2006 r. w Ośrodku będą funkcjonować dwie pracownie hemodynamiki co stawia Szpital w rzędzie czołowych ośrodków kardiologicz-nych w kraju. Umożliwi to dalszy dynamiczny rozwój Ośrodka i wdrażanie no-wych procedur diagnostycznych i leczniczych. Jeszcze w połowie 2005 r. rozpo-częto wszczepianie sztucznych stymulatorów serca (tzw. rozruszników) dzięki czemu zwykle starsi wiekiem pacjenci z regionu wałbrzyskiego nie muszą udawać się do Wrocławia celem wykonania tego zabiegu. Podobnie kontrolę nad prawidłowością funkcji stymulatorów sprawuje Poradnia Kardiologiczna. Jednak niedoskonałe wyposażenie i warunki pobytu pacjentów decydują o wysokiej randze i dobrej opinii o Ośrodku. Podstawowe znaczenie ma jak zwykle personel: lekarski, pielęgniarski, a także niemedyczny. Profesjonalizm, pasja, poświęcenie i oddanie choremu decyduje o ostatecznym powodzeniu w leczeniu pacjenta.