KONKURS OFERT. ROZSTRZYGNIĘCIE

13 grudnia 2018

13.12.2018 r.

ROZSTRZYGNIĘCIE KONKURSU OFERT NA ŚWIADCZENIA ZDROWOTNE UDZIELANE PRZEZ LEKARZY

 

29.10.2018 r.

Specjalistyczny Szpital im. dra Alfreda Sokołowskiego
ul. Sokołowskiego 4
58-309 Wałbrzych

Działając na podstawie ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej
(Dz.U.2018.160 j.t.) oraz ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. 2017. 1938) Specjalistyczny Szpital im. dra Alfreda Sokołowskiego
z siedzibą w Wałbrzychu:
ogłasza konkurs ofert i zaprasza do składania ofert w zakresie przyjęcia obowiązków na świadczenia zdrowotne udzielane przez lekarzy, pielęgniarki i psychologów oraz inne osoby legitymujące się nabyciem fachowych kwalifikacji w określonym zakresie lub dziedzinie medycyny, prowadzące działalność gospodarczą w ramach umowy cywilnoprawnej (kontrakt) pacjentom objętym opieką medyczną:

1.    w oddziałach szpitalnych (kod CPV 85111000-0):
•    Neurochirurgicznym wraz z  Pracownią Radiologii Zabiegowej
•    Kardiologicznym wraz z  Pracownią Hemodynamiki i Elektroterapii Serca, Intensywnym Nadzorem Kardiologicznym oraz Rehabilitacją Kardiologiczną
•    Chirurgii ogólnej
•    Neurologii wraz z Oddziałem Udarowym
•    Okulistycznym
•    Szpitalnym Oddziale Ratunkowym /część chirurgiczna i internistyczna/ oraz zabezpieczenie transportu medycznego z lekarzem /poza systemowego/
•    Anestezjologii i Intensywnej Terapii
•    Chorób wewnętrznych
•    Internistyczno-Infekcyjnym
•    Onkologicznym
•    Hematologicznym
•    Chemioterapii Dziennej
•    Chirurgii Onkologicznej
•    Urologii
•    Chirurgii Szczękowo-twarzowej
•    Chirurgii Urazowo-Ortopedycznej
•    Pulmonologicznym
•    Nefrologicznym ze Stacją Dializ
•    Rehabilitacji ogólnoustrojowej i neurologicznej
•    Pediatrycznym oraz Izbą Przyjęć Pediatryczną
•    Neonatologii i patologii noworodka i niemowlęcia wraz z laseroterapią noworodków
•    Psychiatrycznym zamkniętym
•    Psychiatrycznym dziennym dla dorosłych
•    Psychiatrycznym dziennym dla dzieci i młodzieży
a także zabezpieczenie laryngologiczne przez 24 godz./dobę (wezwanie)
W zakresie również prowadzenie specjalizacji, konsultacje, udzielanie świadczeń ambulatoryjnych w poradniach przyszpitalnych zgodnych z profilem danego oddziału.
2.    Poradniach specjalistycznych (kod CPV 85121200-5):
•    Kardiologicznej
•    Kardiologicznej dla dzieci
•    Urologicznej
•    Neurologicznej dla dzieci
•    Chirurgicznej
•    Neurochirurgicznej
•    Poradni Zdrowia Psychicznego
•    Chorób Płuc                                                                                        
3.    Zakładach diagnostycznych (kod CPV 85110000-3):
•    Diagnostyki obrazowej /diagnostyka rtg, usg dorosłych i dzieci/
•    Endoskopii /wraz z procedurami zabiegowymi/
•    Patomorfologii
4.    W zakresie świadczeń/procedur psychologicznych (kod CPV 85112000-7) w oddziałach i poradniach psychiatrycznych, oddziale onkologii, chirurgii onkologicznej oraz oddziale rehabilitacji ogólnoustrojowej
i neurologicznej).
SZACUNKOWA LICZBA UPRAWNIONYCH DO ŚWIADCZEŃ – ok. 184.000 osób.

I. Zakres świadczeń został określony w „SZCZEGÓŁOWYCH WARUNKACH KONKURSU OFERT” (SWKO), które stanowią integralną część do niniejszego ogłoszenia. SWKO wraz z projektem umowy i wzorem formularza ofertowego można pobrać ze strony internetowej www.zdrowie.walbrzych.pl

II. Umowa zostanie zawarta od dnia 01.01.2019 r. do dnia 31.03.2021 r..

III. Oferta i sposób przygotowania ofert.
Oferent składa w jednej kopercie ofertę na wybrany lub wybrane pakiety świadczeń.
Ofertę należy złożyć zgodnie z wymogiem określonym w SWKO. Pod rygorem odrzucenia oferta musi być złożona w zamkniętej nieprzeźroczystej kopercie, z czytelną pieczątką oferenta i adnotacją „Konkurs na udzielanie świadczeń zdrowotnych z zakresu ……………………………………………………..”.
Oferta musi być napisana w języku polskim. Oferent ponosi wszelkie koszty związane
z przygotowaniem i złożeniem oferty.

IV. Oferent musi zobowiązać się do zapoznania ze standardami ISO 9001:2015 dotyczącymi przedmiotu konkursu i zobowiązać się do realizowania umowy z zachowaniem tych standardów.

V. Oferty należy składać w siedzibie Udzielającego zamówienie - bud C pok. 32-37 (sekretariat Dyrektora Szpitala) do dnia 30.11.2018 r. do godz. 14.00.
Otwarcie ofert odbędzie się w dniach od 06 do 07 grudnia 2018 r. w godz.10.00 – 14.00 ,  w siedzibie Udzielającego zamówienie – budynek C (sekretariat Dyrektora Szpitala).

VI. Udzielającemu zamówienie przysługuje prawo swobodnego wyboru oferty, możliwość odwołania konkursu w całości lub części oraz prawo do przesunięcia terminu składania ofert.

VII. Rozstrzygnięcie konkursu ofert nastąpi do dnia 14.12.2018 r. poprzez zawiadomienie biorących udział w konkursie Oferentów za pośrednictwem strony internetowej Udzielającego zamówienie.

VIII. Termin związania ofertą wynosi do 30 dni od dnia upływu terminu składania ofert.

IX. Oferent ma prawo do składania umotywowanego protestu na dokonaną czynność w toku  postępowania konkursowego  i  wniesienia odwołania  dotyczącego  rozstrzygnięcia konkursu ofert. 

X.  Udzielający zamówienie ma prawo do odwołania konkursu i do przesunięcia terminu składania ofert.Dyrektor Szpitala

Mariola Dudziak


Załączniki:

Ogłoszenie o konkursie-2018

Załacznik nr 4 do SWKO umowa psycholog-2018

Załacznik nr 3 do SWKO umowa pielęgniarki-2018

Załącznik nr 1 do SWKO formularz ofertowy-2018

Załącznik nr 1 szczegółowei warunki-2018

Załącznik nr 2 do SWKO umowa lekarz-2018

 

 

 

 

Najnowsze aktualności

2024-03-18
INFORMACJA DLA SPONSORÓW BADAŃ KLINICZNYCH / FIRMY CRO
2023-06-26
PRAWO ATOMOWE

PRAWO ATOMOWE

2022-10-05
KONSORCJUM
2022-09-20
Badania płatne

Badania płatne