Pokaż menu

Centrum Pulmonologiczne

 

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Dolnośląskiego na lata 2007-2013.


Specjalistyczny Szpital im. dra A. Sokołowskiego w Wałbrzychu na podstawie umowy z dnia 11.08.2011r.  z Zarządem Województwa Dolnośląskiego

„Utworzenie Centrum Pulmonologicznego dla Górników w Specjalistycznym Szpitalu im. dra Alfreda Sokołowskiego w Wałbrzychu"

Nr wniosku : UDA-RPDS.08.01.00-02-007/11-00

Data rozpoczęcia realizacji projektu: 19.01.2011r.

Data rozpoczęcia rzeczowego realizacji projektu 13.07.2011r.

Data zakończenia rzeczowego realizacji projektu 31.12.2013r.

Data zakończenia finansowego realizacji projektu 31.03.2017r.


Wydatki kwalifikowalne 18.100.294,08

Poziom dofinansowania 85,00%

Kwota dofinansowania  15.385.249,97

Cele i założenie główne projektu

Projekt polega na budowie i wyposażeniu Centrum Pulmonologicznego dla Górników. Budynek składać się będzie z trzech kondygnacji, na których mieścić się będą w pełni wyposażony oddział szpitalny.

Centrum Pulmonologii połączone będzie bezpośrednio z istniejącym budynkiem szpitala poprzez galerię napowietrzną oraz wyposażone zostanie w specjalistyczny sprzęt medyczny między innymi:

Video bronchoskop, bronchofiberoskop optyczny , spirometr, pompy infuzyjne, kardiomonitory, defibrylator, reduktory tlenowe, inhalatory, ergometr + bieżna , łóżka, wózki do przewożenia pacjentów, stoły zabiegowe oraz wyposażenie  niemedyczne.

Miasto Wałbrzych i region Wałbrzyski cechuje wysoka zachorowalność oraz duża ilość osób cierniących na choroby układu oddechowego, wynika to z faktu, iż populacja mieszkańców składa się w dużej mierze z byłych górników zagłębia wałbrzyskiego. Mając na uwadze wysoką zachorowalność, głównym celem projektu jest poprawa jakości i dostępności usług w zakresie leczenia chorób płuc co wpłynie znacząco na poprawę warunków życia osób cierpiących na choroby układu oddechowego oraz zmniejszy ryzyko powstania przewlekłych chorób płuc jak również zapewni wysokiej jakości wyspecjalizowaną pomoc medyczną mieszkańcom regionu Wałbrzyskiego