Pokaż menu

Termodernizacja

 

 

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Dolnośląskiego na lata 2007-2013.

Specjalistyczny Szpital im. dra Alfreda Sokołowskiego w Wałbrzychu realizuje obecnie następujące projekty :
1. Termomodernizacja budynków oraz budowa kolektorów słonecznych na budynkach Specjalistycznego Szpitala im. dra A. Sokołowskiego przy ul. Batorego i ul. Sokołowskiego w Wałbrzychu.
Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Dolnośląskiego na lata 2007-2013.
Nr wniosku : WND-RPDS.05.04.00-02-006/13
Data rozpoczęcia realizacji projektu: 09/08/2011
Data rozpoczęcia rzeczowego realizacji projektu 23/12/2013
Data zakończnia rzeczowego realizacji projektu 15/12/2014
Data zakończenia finansowego realizacji projektu 28/12/2014

Wydatki kwalifikowalne 6 257 554,36
Poziom dofinansowania 84,56%
Kwota dofinansowania  5 291 387,97
Inwestycja polega na termomodernizacji budynku nr 1, termomodernizacji dachu budynku oddziałów dziecięcych przy ul. Batorego,  budowie instalacji solarnej wspomagającej działanie systemu ciepłej wody użytkowej na budynkach przy ul. Batorego i przy ul. Sokołowskiego oraz termomodernizacji kotłowni wraz z jej wyposażeniem mieszczącej się przy ul. Batorego.

Celem ogólnym projektu jest poprawa stanu środowiska naturalnego, poprawa jakości powietrza na terenie Wałbrzycha.
Wśród celów szczegółowych wymienić należy:

  • ochrona środowiska naturalnego poprzez zmniejszenie emisji zanieczyszczeń do powietrza;
  • poprawa stanu zdrowia mieszkańców województwa;
  • poprawa efektywności zagospodarowania środków na opiekę zdrowotna;
  • zwiększenie wykorzystania energii ze źródeł odnawialnych.