Pokaż menu

Akcelerator Liniowy

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Dolnośląskiego na lata 2007-2013.

Specjalistyczny Szpital im. dra A. Sokołowskiego w Wałbrzychu na podstawie umowy z dnia 12.10.2015r.  z Zarządem Województwa Dolnośląskiego

„Zakup akceleratora linowego dla Specjalistycznego Szpitala im. Dra Alfreda Sokołowskiego w Wałbrzychu"

Nr wniosku : UDA-RPDS.08.01.00-02-001/15-00

Data rozpoczęcia realizacji projektu: 27.10.2015r.
Data rozpoczęcia rzeczowego realizacji projektu 10.09.2015r.
Data zakończenia rzeczowego realizacji projektu 25.10.2015r.
Data zakończenia finansowego realizacji projektu 31.10.2015r.

Wydatki kwalifikowalne 2.728.674,76
Poziom dofinansowania 85,00%
Kwota dofinansowania  3.210.205,59

Cele i założenie główne projektu

Projekt zakłada zakup akceleratora linowego do radioterapii śródoperacyjnej. Umożliwia on prowadzenie radioterapii  w trakcie zabiegu operacyjnego. System ten pozwala na miejscową kontrolę zmian nowotworowych poprzez wewnętrzną aplikację promieniowania bezpośrednio do guza. Zabieg przy użyciu akceleratora liniowego trwa ok 30minut. Leczenie takie eliminuje konieczność stosowania długotrwałej radioterapii pooperacyjnej lub znacznie ją skraca.

Inwestycja ma na celu poprawę zdrowia mieszkańców regionu Wałbrzyskiego , w tym w szczególności osób, których dotknęły schorzenia nowotworowe. Wdrożenie projektu zapewni odpowiednią jakość leczenia, wczesne i trafne rozpoznanie chorób, a co za tym idzie podjęcie natychmiastowego leczenia oraz skrócenie czasu oczekiwania na radioterapię.