Pokaż menu

E-ZDROWIE 2

Specjalistyczny Szpital im. dra Alfreda Sokołowskiego realizuje projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Dolnośląskiego na lata 2007-2013 pt.

„Dolnośląskie e-Zdrowie etap 2 – Elektroniczna Dokumentacja Medyczna”
 

Całkowita wartość projektu: 22 079 878,58 PLN
Wkład Unii Europejskiej: 18 765 687,76 PLN

Okres realizacji Projektu:
Data rozpoczęcia realizacji projektu 13.08.2012 r.
Data zakończenia rzeczowego realizacji projektu 15.03.2015 r.
Data zakończenia finansowego realizacji projektu 31.03.2015r.

 

Opis projektu:

Projekt „Dolnośląskie e-Zdrowie etap 2 – Elektroniczna Dokumentacja Medyczna” będzie realizowany na zasadach partnerstwa. W tym celu została zawarta w dniu 18.10.2012 r. umowa konsorcjum, która zawiera prawa i obowiązki wszystkich stron umowy.

W skład konsorcjum wchodzi 9-u partnerów:

 • Specjalistycznym Szpitalem im. dra Alfreda Sokołowskiego z siedzibą w Wałbrzychu,
 • Wojewódzkim Szpitalem Specjalistycznym we Wrocławiu,
 • Samodzielnym Publicznym Szpitalem Klinicznym Nr 1 we Wrocławiu,
 • Akademickim Szpitalem Klinicznym im. Jana Mikulicza – Radeckiego z siedzibą w Wrocławiu,
 • Wojewódzkim Szpitalem Specjalistycznym im. J. Gromkowskiego,
 • Dolnośląskim Centrum Onkologii we Wrocławiu,
 • Wojewódzkim Centrum Szpitalnym Kotliny Jeleniogórskiej,
 • Wojewódzkim Szpitalem Specjalistycznym w Legnicy,
 • Spółką „Sanatoria Dolnośląskie” Sp. z o.o.

Liderem konsorcjum został Specjalistycznym Szpitalem im. dra Alfreda Sokołowskiego, który odpowiadać będzie za rozliczenia rzeczowe i finansowe względem Instytucji Wdrażającej oraz zapewni trwałość finansową projektu po jego zakończeniu.

Projekt polegać będzie na stworzeniu i wdrożeniu systemów prowadzenia Elektronicznej Dokumentacji Medycznej zgodnej z ustawą z dnia 28 kwietnia 2011 r. o systemie informacji w ochronie zdrowia oraz regionalnej platformy wymiany elektronicznej dokumentacji medycznej wraz ze stworzeniem infrastruktury niezbędnej do ich uruchomienia, a także możliwości udostępniania informacji o zdarzeniach medycznych do platformy P1.

W ramach projektu w każdej z placówek medycznych zostaną wykonane prace związane z przygotowaniem do realizacji usługi regionalnej. Dla partnerów zaplanowano prace związane z rozbudową infrastruktury IT oraz oprogramowania tak, aby można było przystąpić do integracji z węzłem regionalnym oraz zasilić go danymi o elektronicznej dokumentacji medycznej.

Najważniejszym elementem systemu regionalnego będzie regionalne archiwum dokumentacji medycznej. Archiwum to zorganizowane będzie analogicznie do archiwów lokalnych i będzie mogło pełnić funkcje centrum bezpieczeństwa dla systemów lokalnych (kopie bezpieczeństwa) a także będzie w stanie świadczyć usługi składowania dokumentacji medycznej dla mniejszych jednostek, nie posiadających we własnej strukturze organizacyjnej repozytorium dokumentacji elektronicznej. Elektroniczna dokumentacja medyczna wytwarzana lokalnie może być gromadzona na poziomie regionalnym w oparciu o przygotowane w projekcie mechanizmy wymiany danych.

 

Projekt pn. „Dolnośląskie e-Zdrowia etap 2 – Elektroniczna Dokumentacja Medyczna” będzie oddziaływał przede wszystkim na społeczność województwa dolnośląskiego. Wśród korzyści należy wymienić:

 • zmniejszenie kosztów funkcjonowania podmiotów leczniczych - realizowany projekt umożliwi sprawniejszą pracę personelu medycznego, ale także zwiększy jego efektywność, co będzie miało wpływ na świadczone przez niego usługi. Świadczenie usług medycznych na wysokim poziomie, wymaga poza kompetentnym personelem oraz wykorzystaniem nowoczesnego sprzętu również dostępu do informacji dotyczących choroby pacjenta,
 • nastąpi również wzrost jakości obsługi pacjenta - wdrożenie projektu umożliwi Szpitalom znaczną poprawę oferowanych dotychczas usług w zakresie opieki zdrowotnej, a także skróci czas na realizację poszczególnych czynności związanych z obsługą procesu leczniczego. Krótszy czas hospitalizacji będzie możliwy dzięki wczesnej diagnozie i podjęciu właściwego leczenia oraz umożliwi pacjentom szybszy powrót do aktywności zawodowej.
 • wdrożenie niniejszego projektu wpłynie na poprawę dostępności do danych medycznych, dzięki czemu zmniejszą się koszty leczenia oraz
 • nastąpi wzrost skuteczności leczenia poprzez bieżący, ciągły dostęp do dokumentacji medycznej pacjentów, możliwy dzięki świadczeniu opieki zdrowotnej z wykorzystaniem nowoczesnych technologii im. in. wdrożenia systemu EDM oraz szyny integracyjnej na poziomie regionalnym i lokalnego repozytorium.
 • uruchomienie dodatkowego repozytorium oraz szyfrowanie danych i kanałów transmisji, konieczność autoryzacji użytkowników i nadzorowany, selektywny dostęp do danych a także automatyczne zarządzanie retencją danych oraz przechowywanie wersji dokumentów znacznie wpłynie na wzrost bezpieczeństwa informacji.

 

Korzyści wynikające z realizacji projektu są niemierzalne